Skip to content

Skip to table of contents

Introdiksion Seksion 10

Introdiksion Seksion 10

Zeova pli gran Lerwa ki existe. Li finn touletan diriz bann levennman, ek Li pou touletan kontrol zot. Par exanp, kan Zeremi ti dan enn pwi kot li ti kapav mor, Zeova ti sap li. Zeova ti sap Shadrak, Meshak, ek Abed-Nego depi enn four dife. Ek Li ti sap Daniel depi lagel bann lion. Zeova ti protez Ester pou ki li sov so pep. Zeova pa pou les lemal dire pou touletan. Bann profesi konsernan enn gran stati ek enn gran pie montre ki Rwayom Zeova biento pou tir lemal ek pou diriz later.

DAN SA SEKSION-LA

LESON 57

Zeova Avoy Zeremi Prese

Bann ansien Zida ti bien ankoler kan zot ti tann seki sa zenn profet-la ti dir.

LESON 58

Destriksion Zerizalem

Pep Zida ti kontign ador bann fos bondie. Akoz sa, Zeova ti abandonn zot.

LESON 59

Kat Garson Ki Finn Obeir Zeova

Bann zenn garson ki ti sorti Zida ti bien deside pou res fidel ar Zeova, mem dan lakour rwayal Babilonn.

LESON 60

Enn Rwayom ki Pou Dire pou Touletan

Daniel explik rev ki Naboukodonozor ti fer.

LESON 61

Zot Pa Finn Met Zot Azenou

Shadrak, Meshak, ek Abed-Nego pa’le ador stati an-or ki lerwa Babilonn inn ranze.

LESON 62

Enn Rwayom ki Kouma enn Gran Pie

Naboukodonozor ti fer enn rev ki ti predir so prop lavenir.

LESON 63

Bann Mo lor Miray

Dan ki lokazion bann mo ti aparet lor enn miray ek ki so sinifikasion?

LESON 64

Daniel dan Lakav Bann Lion

Priye Zeova toulezour, parey kouma Daniel!

LESON 65

Ester Sov So Pep

Mem si li ti enn etranze, Ester, ki ti enn orfelinn, ti vinn enn larenn.

LESON 66

Esdras Ansegn Lalwa Bondie

Apre ki zot ti ekout Esdras, bann Izraelit ti fer enn promes spesial ar Bondie.

LESON 67

Bann Miray Zerizalem

Neemi ti tann dir ki bann lennmi ti pou atak zot. Kifer li pa ti gagn per?