Bann Leson To Kapav Aprann dan Labib

Sa liv-la pou fer twa fer enn vwayaz atraver listwar, depi zistwar Biblik kreasion, nesans ek minister Zezi, ziska ki Rwayom vini.

Let Komite Santral

Kouma pou servi sa liv-la?

LESON 1

Bondie Kree Lesiel ek Later

Labib dir ki Bondie ti kree lesiel ek later. Kifer eski Bondie ti kree enn anz avan tou lezot kitsoz?

LESON 2

Bondie Kree Premie Zom ek Premie Fam

Bondie ti kree premie zom ek premie fam, ek Li ti met zot dan zardin Edenn. Li ti anvi ki zot fami grandi ek ki zot fer later antie vinn enn paradi.

LESON 3

Adan ek Ev Dezobeir Bondie

Kifer enn parmi bann pie ki ti ena dan zardin Edenn ti spesial? Kifer Ev ti manz so frwi?

LESON 4

So Koler Ti Fer Li Touy Kikenn

Bondie ti aksepte ofrand Abel me pa ofrand Kain. Kan Kain ti aprann sa, li ti extra ankoler ek li ti fer enn kitsoz bien grav.

LESON 5

Lars Noe

Kan bann anz move ti desann lor later pou marye avek bann madam, zot ti gagn bann garson ki ti bann zean ek ki ti bann dominer. Partou ti ena laviolans. Me Noe ti diferan, li ti kontan Bondie ek li ti obeir Li.

LESON 6

Wit Dimounn Sape

Pandan Deliz, lapli ti tonbe pandan 40 zour ek 40 nwit. Noe ek so fami ti res dan lars pandan plis ki enn-an. Alafin, zot ti reisi sorti dan lars.

LESON 7

Latour Babel

Bann dimounn ti desid pou ranz enn lavil ek enn latour ki so some ti pou dan lesiel. Kifer eski Bondie ti fer zot koz diferan langaz?

LESON 8

Abraam ek Sara Obeir Bondie

Kifer eski Abraam ek Sara ti kit zot lakaz dan lavil Our pou al viv anba bann latant dan pei Kanaan?

LESON 9

Anfin, enn Garson!

Kouma eski Bondie ti pou tini promes ki Li ti fer Abraam? Eski sa promes-la ti pou realize par Izaak ouswa Ismael?

LESON 10

Rapel Seki Ti Ariv Fam Lot

Bondie ti fer dife ek souf sorti depi lesiel ek tom lor Sodom ek Gomor. Kifer sa de lavil-la ti detrir? Kifer nou bizin rapel seki ti ariv fam Lot?

LESON 11

Lafwa Abraam Teste

Bondie ti dir Abraam: ‘Silteple, pran to sel garson ki to ena ek al lor enn montagn dan pei Moria. Laba, ofer li an sakrifis.’ Kan Bondie ti teste lafwa Abraam, ki li ti fer?

LESON 12

Zakob Gagn Leritaz

Izaak ek Rebeka ti ena de garson ki ti zimo. Zot ti apel Ezau ek Zakob. Akoz Ezau ti ne avan, li ti pou gagn enn leritaz spesial. Kifer li ti abandonn sa pou enn bol lasoup?

LESON 13

Zakob ek Ezau Fer Lape

Kouma Zakob ti gagn enn benediksion avek enn anz? Ek kouma li ti fer lape avek Ezau?

LESON 14

Enn Esklav Obeir Bondie

Zozef ti fer seki bon, me kanmem sa, li ti bien soufer. Kifer?

LESON 15

Zeova Pa Ti Bliye Zozef

Mem si Zozef ti lwin ar so fami, Zeova ti avek li.

LESON 16

Kisannla Zob Ti Ete?

Li ti obeir Zeova mem kan sa ti difisil.

LESON 17

Moiz Swazir pou Ador Zeova

Kan Moiz ti enn ti-baba, so mama ti reisi sap so lavi.

LESON 18

Enn Ti Pie Pran Dife

Kifer sa ti pie-la pa ti pe brile?

LESON 19

Trwa Premie Ple

Faraon ti orgeye ek li pa ti les bann Izraelit ale. Akoz li, bann Ezipsien ti konn bann maler.

LESON 20

Sis Lezot Ple

Kouma sa bann ple-la zot diferan ar trwa premie ple-la?

LESON 21

Diziem Ple

Sa ple-la ti telman terib ki mem Faraon, sa zom orgeye la, ti sede.

LESON 22

Mirak kot Lamer Rouz

Faraon ti reisi sape kan ti ena dis ple lor Lezip. Me eski li ti reisi sape kan Bondie ti fer sa mirak-la?

LESON 23

Zot Fer Zeova enn Promes

Bann Izraelit ti fer enn promes Zeova devan Montagn Sinai.

LESON 24

Zot Kas Zot Promes

Pandan ki Moiz ti pe gagn bann Dis Komannman, bann Izraelit ti pe fer enn gran pese.

LESON 25

Enn Tabernak pou Ador Zeova

Dan sa latant-la ti ena lars lalians.

LESON 26

Douz Espion

Zozwe ek Kaleb ti diferan ar sa dis lezot zom ki ti al espionn lavil Kanaan la.

LESON 27

Zot Rebel Kont Zeova

Kore, Datan, Abiram, ek 250 lezot zom pa ti konpran enn kitsoz inportan lor Zeova.

LESON 28

Balaam So Bourik Koze

Bourik-la ti trouv enn kikenn ki Balaam pa ti kapav trouve.

LESON 29

Zeova Swazir Zozwe

Bondie ti donn Zozwe bann instriksion ki kapav ed nou osi azordi.

LESON 30

Raab Kasiet Bann Espion

Miray Zeriko ti grene. Me lakaz Raab, ki ti lor miray, ti res anplas.

LESON 31

Zozwe ek Bann Gabaonit

Zozwe ti priye Bondie ek li ti dir: “Soley res anplas!” Eski Bondie ti reponn li?

LESON 32

Enn Nouvo Sef ek De Fam Ki Ena Kouraz

Apre lamor Zozwe, bann Izraelit ti koumans ador bann zidol. Zot lavi ti bien difisil, me zot ti gagn led gras-a Ziz Barak, profetes Debora, ek Zael avek so pike latant!

LESON 33

Rut ek Noemi

De vev ti retourn Izrael. Rut, enn parmi sa de vev-la, ti al travay dan karo. Laba, Boaz ti remark li.

LESON 34

Zedeon Gagn Laviktwar Kont Bann Madianit

Kan bann Madianit ti fer lavi bann Izraelit vinn amer, bann Izraelit ti sipliy Zeova pou ed zot. Kouma ti larme Zedeon ti gagn laviktwar lor 135,000 solda lennmi?

LESON 35

Ann Priye pou Gagn enn Garson

Elkana amenn Ann, Penina, ek bann zanfan pou ador Zeova dan tabernak ki trouv Silo. Laba, Ann priye pou gagn enn garson. Enn an plitar, Ann gagn Samiel!

LESON 36

Promes Zefte

Ki promes Zefte ti fer, ek kifer? Kan tifi Zefte ti konn promes ki so papa ti fer, kouma li ti reazir?

LESON 37

Zeova Koz Avek Samiel

De garson Gran Pret Eli ti pe servi kouma pret dan tabernak, me zot pa ti obeir bann lalwa Bondie. Zenn Samiel ti diferan, ek Zeova ti koz avek li

LESON 38

Zeova Fer Sanson Vinn For

Bondie fer Sanson vinn for pou lager kont bann Filistin. Me kan Sanson pran enn move desizion, bann Filistin reisi trap li.

LESON 39

Premie Lerwa Izrael

Bondie ti donn bann Izraelit bann ziz pou gid zot, me zot ti anvi gagn enn lerwa. Samiel ti etabli Sail kouma premie lerwa, me apre Zeova ti rezet Sail. Kifer?

LESON 40

David ek Goliat

Zeova swazir David pou vinn prosin lerwa Izrael. Seki David fer apre montre ki Zeova ti bien swazir.

LESON 41

David ek Sail

Enn parmi sa de zom-la ti deteste so kamarad. Kifer? Ek kouma David ti reazir?

LESON 42

Kouraz ek Fidelite Zonatan

Garson lerwa vinn bon kamarad David.

LESON 43

Pese Lerwa David

Enn move desizion fer gagn boukou problem.

LESON 44

Enn Tanp pou Zeova

Bondie ekout lapriyer Lerwa Salomon ek Li donn li kapasite pou fer bann gran kitsoz.

LESON 45

Enn Rwayom Divize

Boukou Izraelit ti aret servi Zeova.

LESON 46

Enn Test lor Montagn Karmel

Kisannla ki vre Bondie? Zeova ouswa Baal?

LESON 47

Zeova Ankouraz Eli

Eski to panse ki Zeova kapav ed twa osi?

LESON 48

Garson enn Vev Resisite

De mirak dan mem lakaz!

LESON 49

Enn Move Larenn Gagn Pinision

Zezabel pe rod touy Nabot zis pou kokin so karo rezin! Zeova trouve kouma Zezabel move.

LESON 50

Zeova Protez Zozafat

Kan Zida ti gagn bann menas ar bann lennmi, bon Lerwa Zozafat ti priye Zeova.

LESON 51

Enn Gerye ek enn Tipti Tifi

Enn zenn tifi Izraelit koz ar so met lor gran pwisans ki Zeova ena. Rezilta: enn mirak arive.

LESON 52

Bann Seval ek Bann Kales Dife Zeova

Kouma serviter Elize ti reisi trouve ki ti ‘ena pli boukou avek nou, ki avek zot.’

LESON 53

Zoad Ena Kouraz

Enn pret fidel tini ferm devan enn move larenn.

LESON 54

Zeova Ena Pasians ar Zonas

Enn gro pwason ti aval enn profet Bondie. Kouma sa ti arive? Kouma profet-la ti reisi sorti? Ki leson Zeova ti ansegn sa profet-la?

LESON 55

Anz Zeova Protez Ezekias

Bann lennmi Zida ti dir ki Zeova pa ti pou kapav protez so pep, me zot ti ena tor!

LESON 56

Zozias Kontan Lalwa Bondie

Zozias ti vinn lerwa laz wit an, ek li ti ed so pep pou ador Zeova.

LESON 57

Zeova Avoy Zeremi Prese

Bann ansien Zida ti bien ankoler kan zot ti tann seki sa zenn profet-la ti dir.

LESON 58

Destriksion Zerizalem

Pep Zida ti kontign ador bann fos bondie. Akoz sa, Zeova ti abandonn zot.

LESON 59

Kat Garson Ki Finn Obeir Zeova

Bann zenn garson ki ti sorti Zida ti bien deside pou res fidel ar Zeova, mem dan lakour rwayal Babilonn.

LESON 60

Enn Rwayom ki Pou Dire pou Touletan

Daniel explik rev ki Naboukodonozor ti fer.

LESON 61

Zot Pa Finn Met Zot Azenou

Shadrak, Meshak, ek Abed-Nego pa’le ador stati an-or ki lerwa Babilonn inn ranze.

LESON 62

Enn Rwayom ki Kouma enn Gran Pie

Naboukodonozor ti fer enn rev ki ti predir so prop lavenir.

LESON 63

Bann Mo lor Miray

Dan ki lokazion bann mo ti aparet lor enn miray ek ki so sinifikasion?

LESON 64

Daniel dan Lakav Bann Lion

Priye Zeova toulezour, parey kouma Daniel!

LESON 65

Ester Sov So Pep

Mem si li ti enn etranze, Ester, ki ti enn orfelinn, ti vinn enn larenn.

LESON 66

Esdras Ansegn Lalwa Bondie

Apre ki zot ti ekout Esdras, bann Izraelit ti fer enn promes spesial ar Bondie.

LESON 67

Bann Miray Zerizalem

Neemi ti tann dir ki bann lennmi ti pou atak zot. Kifer li pa ti gagn per?

LESON 68

Elizabet Gagn enn Ti-Baba

Kifer Gabriel ti dir Zakari ki li pa ti pou kapav koze ziska ki so ti-baba ne?

LESON 69

Gabriel Al Get Mari

Gabriel ti donn Mari enn mesaz ki ti sanz so lavi.

LESON 70

Bann Anz Anons Nesans Zezi

Bann berze ki ti tann seki bann anz ti dir ti reazir deswit.

LESON 71

Zeova Protez Zezi

Enn move lerwa ti anvi touy Zezi.

LESON 72

Zezi Grandi

Kouma Zezi ti inpresionn bann ansegnan ki ti dan tanp?

LESON 73

Zan Anonse ki Lemesi Pe Vini

Kan li ti vinn gran, Zan ti vinn enn profet. Li ti ansegne ki Lemesi ti pe vini. Kouma lepep ti reazir ar so mesaz?

LESON 74

Zezi Vinn Lemesi

Kan Zan ti dir ki Zezi Lagno Bondie, ki li ti pe rod dir?

LESON 75

Lediab Teste Zezi

Lediab teste Zezi trwa fwa. Ki trwa tantasion Lediab ti servi? Kouma Zezi ti reponn?

LESON 76

Zezi Netway Tanp

Kifer Zezi pous bann zanimo andeor tanp ek li devir latab bann dimounn ki pe sanz larzan?

LESON 77

Enn Madam kot enn Pwi

Enn Samaritenn ti etone kan Zezi ti koz ar li. Kifer? Ki kitsoz Zezi ti dir li, ki li pa ti ankor dir personn?

LESON 78

Zezi Pres Mesaz lor Rwayom

Zezi ti invit sertin parmi so bann disip pou ‘lapes bann dimounn.’ Plitar, li ti form 70 disip pou pres bonn nouvel.

LESON 79

Zezi Fer Boukou Mirak

Partou kot Zezi ti ale, bann dimounn malad ti vinn get li pou gagn led, ek li ti pe geri zot. Li ti mem resisit enn tifi.

LESON 80

Zezi Swazir Douz Zapot

Kifer Zezi ti swazir zot? Eski to rapel zot nom?

LESON 81

Sermon lor Montagn

Zezi ansegn enn lafoul bann leson bien inportan.

LESON 82

Zezi Montre So Bann Disip Kouma pou Priye

Ki bann kitsoz Zezi ti dir so bann disip kontign demande?

LESON 83

Zezi Nouri Bann Milye Dimounn

Ki sa mirak-la aprann nou lor Zezi ek Zeova?

LESON 84

Zezi Mars lor Delo

Mazinn seki bann zapot ti resanti kan zot ti trouv sa mirak-la?

LESON 85

Zezi Geri enn Zom Zour Saba

Tou dimounn pa kontan mirak ki Zezi ti fer. Kifer?

LESON 86

Zezi Resisit Lazar

Kan Zezi trouv Mari pe plore, li osi li koumans plore. Me enn sel kout, zot tristes ti vinn lazwa.

LESON 87

Dernie Repa Zezi

Pandan zot dernie repa ansam, Zezi donn so bann zapot bann instriksion inportan.

LESON 88

Bann Dimounn Vinn Aret Zezi

Zida Iskaryot ti amenn enn gran lafoul ki ti ena bann lepe ek bann baton dan Zardin Zetsemani, pou ki zot aret Zezi.

LESON 89

Pier Dir ki Li Pa Konn Zezi

Ki ti arive dan lakour Kaif? Dan lakaz, ki ti ariv Zezi?

LESON 90

Zezi Mor dan Golgota

Kifer Pilat ti donn lord pou touy Zezi?

LESON 91

Zezi Resisite

Apre lamor Zezi, ki bann kitsoz extraordiner ti arive?

LESON 92

Zezi Aparet ar Bann Peser

Ki Zezi fer pou atir zot latansion?

LESON 93

Zezi Retourn dan Lesiel

Avan ki li mont dan lesiel, Zezi donn so bann disip bann instriksion bien inportan.

LESON 94

Bann Disip Gagn Lespri Sin

Ki pouvwar extraordiner bann disip ti gagne gras-a lespri sin?

LESON 95

Nanye Pa Kapav Aret Zot

Bann sef relizie ki ti fer touy Zezi pe esey fer bann disip aret prese, me zot pa kapav.

LESON 96

Zezi Swazir Sol

Sol ti lennmi bann Kretien, me sa ti pou sanze.

LESON 97

Korney Gagn Lespri Sin

Kifer Zeova avoy Pier dan lakaz enn kikenn ki pa enn Zwif?

LESON 98

Lansegnman Kretien Prese dan Boukou Pei

Lapot Pol ek so bann kamarad misioner ti al prese dan bann pei bien-bien lwin.

LESON 99

Enn Gardien Prizon Gagn Laverite

Kifer Pol ek Silas ti al dan prizon? Kouma enn gardien prizon ti gagn laverite?

LESON 100

Pol ek Timote

Sa de zom-la ti bann bon kamarad ek zot ti servi Zeova ansam pandan plizir lane.

LESON 101

Pol Al Rom

Vwayaz Pol ranpli ar danze, me pena okenn difikilte ki kapav aret li.

LESON 102

Bann Vizion Zan

Zezi fer Zan gagn 16 vizion konsernan lavenir.

LESON 103

“Ki To Rwayom Vini”

Liv Revelasion ki Zan finn ekrir montre kouma Rwayom Bondie pou sanz lavi bann dimounn lor later.