Skip to content

Skip to table of contents

 APPENDICE

“Nâme” ek “l’esprit”—Ki sa bann mot-la vedir vrai-mem?

“Nâme” ek “l’esprit”—Ki sa bann mot-la vedir vrai-mem?

KAN ou tann sa bann mot “nâme” ek “l’esprit”-la, ki sa faire ou pensé? Beaucoup dimoune croire ki zot enn kitsoz invisible ki existé dan nou, ek ki pa mort. Zot pensé ki kan enn dimoune mort, sa partie invisible-la quitte so lekor ek contigne vive. Ena tellement dimoune ki croire ladan, ki beaucoup etonné kan zot aprann ki la Bible pa enseigne sa ditou. Alors, dapré Parole Bondié, ki été nâme, ek ki été l’esprit?

SEKI LA BIBLE DIRE LOR “NÂME”

Pou commencé, anou prend nâme. Kitfois ou rappel ki preské la Bible entier ti ecrire en hébreu ek en grec. Kan zot ti koz lor nâme, bann ecrivain la Bible ti servi mot hébreu nèphèsh ou-soit mot grec psukhê. Sa deux mot-la apparette plus ki 800 fois dan la Bible, ek Traduction du monde nouveau traduire zot chaque fois par mot “nâme.” Kan ou guette bien fason ki servi “nâme” dan la Bible, li clair ki sa mot-la vedir (1) bann dimoune, (2) bann zanimo, ou-soit (3) la vie ki enn dimoune ou-soit enn zanimo ena. Anou  guette certain verset la Bible ki presente sa trois different sens-la.

Bann dimoune. “Dan lepok Noé . . . enn tigit dimoune, setadir, huit nâme, ti reussi sapé a travers de l’eau.” (1 Pierre 3:20) Ici, mot “nâme” li vedir clairement dimoune—Noé, so madame, so trois garson, ek zot bann madame. Exode 16:16 koz lor bann instruction ki bann Israélite ti gagné concernant la manne. Jéhovah ti dire zot: “Ramasse inpé ladan . . . dapré quantité nâme ki sakenn ena dan so la-tente.” Alors, quantité la manne ki zot ti ramassé ti depann lor quantité dimoune ki ti ena dan chaque famille. Ena lezot l’exemple dan la Bible kot applik mot “nâme” ar enn dimoune ou-soit ar bann dimoune, par exemple dan Genèse 46:18; Josué 11:11; Actes 27:37; ek Romains 13:1.

Bann zanimo. Guette seki la Bible, dire lor creation: “Lerla Bondié ti dire: ‘Ki de l’eau rempli avek bann nâme vivant, ek bann creature ki envolé, ki zot envolé, partout la-haut dan le ciel.’ Lerla Bondié ti dire: ‘Ki la terre rempli avek bann nâme vivant, dapré zot l’espece: zanimo domestik, zanimo ki rampé ek bann zanimo sauvage lor la terre, dapré zot l’espece.’ Ek coumsa-mem, sa ti arrivé.” (Genèse 1:20, 24) Dan sa passage-la, enn sel mot—“nâme” appliké pou bann poisson, bann zanimo domestik, ek bann zanimo sauvage. Dan Genèse 9:10; Lévitique 11:46; ek Nombres 31:28, aussi appel bann zoiseau ek bann lezot zanimo bann nâme.

La vie enn dimoune. Parfois mot “nâme” vedir la vie enn dimoune. Jéhovah ti dire Moïse: “Tou bann ki ti pé “lachasse to nâme, finn mort.” (Exode 4:19) Ki bann l’ennemi Moïse ti pé rodé? Zot ti pé rod tire la vie Moïse. Enn tipé avant sa, kan Rachel ti pé donne naissance so garson Benjamin, “so nâme ti pé allé (parski li ti pé mort).” (Genèse 35:16-19) Dan sa l’heure-la Rachel ti perdi so la-vie. Mazinn aussi bann parole Jésus: “Mo-mem excellent berger; enn excellent berger donne so nâme pou so bann mouton.” (Jean 10:11) Jésus ti donne so nâme, ou-soit so la-vie, pou sauve bann dimoune. Dan sa bann passage la-Bible-la, li clair ki mot “nâme” vedir la vie enn dimoune. Ou pou trouve encore lezot l’exemple  kot servi mot “nâme”dan sa sens-la dan 1 Rois 17:17-23; Matthieu 10:39; Jean 15:13; ek Actes 20:10.

Si ou etudié Parole Bondié plus encore, ou pou trouvé ki okenn part dan la Bible, bann terme “immortel” ou “eternel” pa associé avek mot “nâme.” Au contraire, la Bible dire ki nâme li mortel, setadir li mort. (Ézékiel 18:4, 20) Alors, la Bible appel enn dimoune ki finn mort, enn “nâme mort.”—Lévitique 21:11.

KI ÉTÉ “L’ESPRIT”?

Asterla anou guetté couma la Bible servi mot “l’esprit.” Certain dimoune pensé ki “l’esprit” li zis enn lot mot pou “nâme.” Mais, sa pa vrai. La Bible montré dan enn fason bien clair ki “l’esprit” ek “nâme,” zot deux kitsoz different. Couma eski zot different?

Bann ecrivain la-Bible ti servi mot hébreu rouah ou-soit mot grec pneuma kan zot ti koz lor “l’esprit.” La Bible li-mem montré nou seki sa bann mot-la vedir. Par exemple, Psaume 104:29 dire: “Si toi [Jéhovah] to tire zot l’esprit [rouah], zot mort, ek zot retourne dan zot la-poussiere.” Ek Jacques 2:26 dire ki “lekor sans l’esprit [pneuma] li enn lekor mort.” Alors, dan sa bann verset-la, “l’esprit” li sa kitsoz ki donne la vie enn lekor. Sans l’esprit, lekor li enn kitsoz mort. Alors dan la Bible, mot rouah, li traduire pa zis par “l’esprit” mais aussi par “la force,” setadir la force la vie. Par exemple, Bondié dire concernant deluge lepok Noé: “Mo pé amenn enn deluge de l’eau lor la terre, pou tire tou bann dimoune ki ena la force [rouah] la vie dan zot.” (Genèse 6:17; 7:15, 22) Alors, “l’esprit,” li la force invisible (l’etincelle la vie) ki permette tou bann creature vivant pou vive.

Nâme ek l’esprit, zot pa pareil. Lekor bizin l’esprit pareil couma enn radio bizin courant pou li marché. Pou comprend sa pli bien, anou prend l’exemple enn radio-pile. Kan ou mette pile dan enn radio ek ou allume li, courant ki ena dan pile-la faire radio-la joué. Mais si pena pile, radio-la mort. Mem zaffaire pou arrivé ar enn radio ki marche direct  avek courant, si ou tire li dan courant. Li pareil pou nou; l’esprit li la force ki faire nou lekor vive. Aussi, pareil couma courant, l’esprit pa ressenti nanyin ek li pa kapav pensé. Li enn la-force ki pena personnalité. Mais sans l’esprit, ou-soit la force la vie, nou lekor ‘mort, ek li retourne dan so la-poussiere,’ pareil couma sa ecrivain Psaume-la ti dire.

Kan li koz lor la mort enn dimoune, Ecclésiaste 12:7 dire: “La poussiere [so lekor] retourne dan la terre pareil couma li ti été avant, ek l’esprit retourne kot Bondié ki ti donne sa.” Kan l’esprit, ou-soit la force la vie, quitte lekor, lekor-la mort, ek li retourne kot li ti sorti—dan la terre. Ek la force la vie aussi retourne kot li ti sorti—kot Bondié. (Job 34:14, 15; Psaume 36:9) Sa pa vedir ki la force la vie voyagé pou retourne dan le ciel. Plutot, sa vedir ki kan enn dimoune mort, tou l’espoir ki li ena pou revive depann lor Jéhovah. Dan enn fason kozé, so la-vie dan la main Bondié. Zis par la force Bondié ki sa dimoune-la kapav regagne so l’esprit, ou-soit la force la vie, pou li revive.

Sa encourage nou beaucoup kan nou koné ki sa-mem ki Bondié pou faire pou tou bann ki pé reposé dan “bann tombe souvenir”! (Jean 5:28, 29) Kan pou ena resurrection, Jéhovah pou faire enn nouveau lekor pou enn dimoune ki pé dormi dan la mort, ek li pou redonne li la vie kan li pou mette l’esprit, setadir la force la vie dan sa lekor-la. Sa pou vrai-mem enn moment kot nou pou rempli avek la-joie!

Si ou envie konn plus lor sa bann terme “nâme” ek “l’esprit” ki la Bible servi-la, ou pou trouve bann renseignement bien utile dan brochure Que devient-on quand on meurt ? page 27-32 ek dan livre Comment raisonner à partir des Écritures, page 135-40, toulé-deux publié par bann Témoins de Jéhovah.