Skip to content

Kouma Ou Konsider Labib?

Kouma Ou Konsider Labib?

Eski ou pou dir se . . .

  • enn liv kot ena panse bann dimounn?

  • enn liv kot ena bann zistwar ki’nn invante?

  • Parol Bondie?

 SEKI LABIB DIR

“Tou Lekritir inspire par Bondie.”2 Timothée 3:16, Traduction du monde nouveau.

KI BIENFE OU POU GAGNE?

Bann bon repons pou bann kestion inportan ki ou poze dan lavi.Proverbes 2:1-5.

Bann konsey pratik ki pou ed ou dan ou lavi toulezour.Psaume 119:105.

Enn vre lespwar pou lavenir.Romains 15:4.

 ESKI NOU KAPAV VREMEM KRWAR SEKI LABIB DIR?

Wi, pou omwin trwa rezon:

  • Enn larmoni extraordiner. Apepre 40 diferan dimounn ti ekrir Labib lor enn peryod plis ki 1,600 an. Laplipar parmi zot zame finn zwenn zot kamarad. Pourtan, pena okenn kontradiksion dan sa liv-la, ek li ena enn tem prinsipal!

  • Onet kan li koz lor listwar. Bann istorien souvan kasiet defet zot prop nasion. Parkont, bann ekrivin Labib ti onet. Zot ti rakont zot prop defo ek defo zot nasion.2 Chroniques 36:15, 16; Psaume 51:1-4.

  • So bann profesi touletan realize. Anviron 200 an alavans, Labib ti anonse ki ansien lavil Babylone ti pou detrir. (Isaïe 13:17-22) Li pa ti zis dir kouma Babylone ti pou detrir. Li ti osi donn nom sa dimounn ki ti pou gagn viktwar lor sa lavil-la!Isaïe 45:1-3.

    Ena ankor boukou lezot profesi Labib ki’nn realize dan tou ti detay. Eski se pa samem ki nou atann ar Parol Bondie?2 Pierre 1:21.

 REFLESI LOR LA

Kouma Parol Bondie kapav amelior ou lavi?

Labib reponn sa kestion-la dan ISAÏE 48:17, 18 ek 2 TIMOTHÉE 3:16, 17.