Skip to content

Eski Ou Ti Pou Kontan Konn Laverite?

Eski Ou Ti Pou Kontan Konn Laverite?

LAVERITE lor ki kitsoz? Lor sertin parmi bann kestion pli inportan ki bann dimounn inn touletan poze. Kitfwa ou finn poz oumem sa bann kestion-la:

  • Eski Bondie vremem interese ar nou?

  • Eski lager ek soufrans pou arete enn zour?

  • Ki ariv nou kan nou mor?

  • Eski ena kit lespwar pou bann dimounn mor?

  • Kouma mo kapav priye pou ki Bondie ekout mwa?

  • Kouma mo kapav trouv vre boner?

Kotsa ou pou rod repons sa bann kestion-la? Si ou al dan bann bibliotek ouswa dan bann libreri, ou pou trouv bann milye liv ki pretann ena repons pou sa bann kestion-la. Me souvan enn liv kontredir enn lot. Sertin liv paret valab pou enn peryod letan me bien vit seki ena ladan li demode ek bizin reviz sa bann liv-la ouswa ranplas zot.

Me ena enn liv kot ena bann repons sir. Se enn liv ki dir laverite. Dan enn lapriyer, Jésus Christ ti dir Bondie: “To parol li laverite.” (Jean 17:17) Sa Parol-la, se Labib. Sa trak-la pou permet ou gagn enn lide lor bann repons kler ek vre ki Labib done pou bann kestion ki’nn poze pli lao.

 Eski Bondie Vremem Interese ar Nou?

KIFER NOU POZ NOUMEM SA KESTION-LA: Nou viv dan enn lemond ki ranpli ar linzistis ek kot bann dimounn pena okenn pitie. Boukou relizion ansegne ki se Bondie Limem ki anvi nou soufer.

SEKI LABIB ANSEGNE: Bondie zame pa fer seki move. Job 34:10 dir: “Li inposib pou panse ki vre Bondie pou fer lemal, ek ki Tou-Pwisan pou fer seki pa bon!” Bondie ena enn proze ki montre so lamour pou bann dimounn. Akoz sa Jésus ti montre nou priye: “Nou Papa ki dan lesiel, ki . . . to rwayom vini. Ki to volonte fer lor later parey kouma dan lesiel.” (Matthieu 6:9, 10) Bondie telman interese ar nou ki Li pa finn ezite pou fer tou seki bizin pou fer sir ki so proze realize.Jean 3:16.

Get osi Genèse 1:26-28; Jacques 1:13; ek 1 Pierre 5:6, 7.

Eski Lager ek Soufrans Pou Arete enn Zour?

KIFER NOU POZ NOUMEM SA KESTION-LA: Lager kontign pran lavi enn gran kantite dimounn. Nou tou nou afekte par lasoufrans.

SEKI LABIB ANSEGNE: Bondie anons enn lepok kot Li pou met lape partou lor later. Kan so Rwayom, enn gouvernman ki dan lesiel, pou dirize, bann dimounn pou ‘nepli aprann lager.’ Okontrer, zot pou “forz zot bann lepe ek fer sa vinn bann zouti pou travay later.” (Isaïe 2:4) Bondie pou tir tou linzistis ek soufrans. Labib promet: “[Bondie] pou souy tou larm dan zot lizie, ek lamor nepli pou existe. Dimounn nepli pou an-dey, zot nepli pou plore ek nepli pou ena douler. Bann kitsoz ki ti ena avan [parmi ena bann linzistis ek bann soufrans ki existe zordi] finn disparet.”Révélation 21:3, 4.

Get osi Psaume 37:10, 11; 46:9; ek Mika 4:1-4.

Ki Ariv Nou kan Nou Mor?

KIFER NOU POZ NOUMEM SA KESTION-LA: Laplipar relizion ansegne ki ena enn kitsoz dan nou ki kontign viv apre lamor. Sertin krwar ki bann dimounn mor kapav fer ditor bann ki vivan ouswa ki Bondie pini bann move dimounn kan Li tourmant zot pou touletan dan enn lanfer dife.

SEKI LABIB ANSEGNE: Kan bann dimounn mor, zot aret existe. Ecclésiaste 9:5 dir: “Bann dimounn mor pa konn nanye.” Si bann dimounn mor pa konn nanye ek zot pa resanti nanye, zot pa kapav fer ditor bann ki vivan, ni ed zot.Psaume 146:3, 4.

Get osi Genèse 3:19 ek Ecclésiaste 9:6, 10.

 Eski Ena Kit Lespwar pou Bann Dimounn Mor?

KIFER NOU POZ NOUMEM SA KESTION-LA: Nou anvi viv ek nou anvi profit lavi ansam avek bann dimounn ki nou kontan. Alor, li normal ki nou anvi retrouv nou bann fami ouswa nou bann kamarad ki’nn mor.

SEKI LABIB ANSEGNE: Mazorite dimounn ki’nn mor pou resisite. Jésus ti promet ki “seki dan bann tom souvenir pou . . . sorti.” (Jean 5:28, 29) Parey kouma Bondie ti anvi depi koumansman, bann ki resisite pou gagn posibilite pou viv lor enn later ki pou vinn enn paradi. (Luc 23:43) Parmi bann kitsoz ki Bondie inn promet pou arive dan lavenir, ena osi enn lasante parfe ek lavi eternel pou bann dimounn ki obeir. Labib dir: “Bann dimounn zis pou posed later, ek zot pou res lor la pou touletan.”Psaume 37:29.

Get osi Job 14:14, 15; Luc 7:11-17; ek Actes 24:15.

Kouma Mo Kapav Priye pou ki Bondie Ekout Mwa?

KIFER NOU POZ NOUMEM SA KESTION-LA: Dan preske tou relizion, bann dimounn priye. Pourtan, boukou dimounn ena linpresion ki zot pa gagn repons zot bann lapriyer.

SEKI LABIB ANSEGNE: Jésus ti ansegne ki kan nou priye, nou bizin evit repet bann mem parol ki nou’nn aprann par-ker ouswa ki’nn deza fini ekrir. Li ti dir: “Kan zot priye, pa repet touzour bann mem kitsoz.” (Matthieu 6:7) Si nou anvi ki Bondie ekout nou lapriyer, nou bizin priye Li dan fason ki Li aksepte. Pou fer sa nou bizin aprann konn volonte Bondie ek priye an-akor avek sa volonte-la. Premie Jean 5:14 dir: “Ninport ki kitsoz nou demande an-akor avek volonte [Bondie], Li ekout nou.”

Get osi Psaume 65:2; Jean 14:6, 14; ek 1 Jean 3:22.

Kouma Mo Kapav Trouv Vre Boner?

KIFER NOU POZ NOUMEM SA KESTION-LA: Boukou dimounn krwar ki larzan, laglwar, ouswa bote pou rann zot ere. Alor zot galoup deryer sa bann kitsoz-la, me apre zot rann zot kont ki zot pa’nn reisi gagn sa boner ki zot pe rode la.

SEKI LABIB ANSEGNE: Jésus ti fer nou kone ki kitsoz ki vremem fer gagn boner kan li ti dir: “Ere bann ki rekonet ki zot pov lor plan spiritiel.” (Matthieu 5:3) Nou kapav trouv vre boner selman si nou rekonet ki nou pov lor plan spiritiel ek si nou fer tou pou satisfer dezir ki nou ena pou konn laverite lor Bondie ek so proze pou nou. Nou trouv sa verite-la dan Labib. Kan nou konn sa verite-la, sa kapav ed nou pou konpran ki kitsoz ki vremem inportan ek ki kitsoz ki pa inportan. Nou lavi pou ena plis sans si nou les laverite ki ena dan Labib gid nou dan nou bann aksion ek kan nou pran bann desizion.Luc 11:28.

Get osi Proverbes 3:5, 6, 13-18 ek 1 Timothée 6:9, 10.

 Nou finn zet enn ti koudey rapid lor bann repons ki Labib done pou sa sis kestion-la. Eski ou anvi konn plis? Si ou parmi bann dimounn ki “rekonet ki zot pov lor plan spiritiel,” sirman ou pou anvi konn plis. Kitfwa ou ena lezot kestion, kouma par exanp: ‘Si Bondie interese ar nou, kifer pandan tou sa letan-la Li’nn permet ki sa kantite lemal ek soufrans la existe? Kouma mo kapav amelior mo lavi fami?’ Labib donn bann repons konple pou sa bann kestion-la ek pou lezot ankor, ek nou sir ki sa bann repons-la pou konvink ou.

Malerezman zordi boukou dimounn ezite pou examinn Labib. Zot trouv Labib kouma enn gro liv ki parfwa difisil pou konpran. Eski ou anvi gagn enn led pou trouv bann repons ki ena dan Labib? Bann Temwin Jéhovah propoz de mwayin ki kapav ed ou.

Premierman, liv Ki la Bible enseigné vrai-mem? inn fer pou ed bann dimounn ki pena boukou letan pou examinn bann repons kler ki Labib done pou bann kestion inportan. Deziem mwayin, se enn letid Labib gratis kot ou. Enn Temwin Jéhovah ki res pre kot ou ek ki kalifie pou ansegn Labib, kapav vinn kot ou, ouswa dan enn lot plas ki ou prefere ek pas inpe letan sak semenn pou koz lor Labib avek ou, san ki ou ena nanye pou peye. Dan lemond antie ena bann milyon dimounn ki’nn tir profi gras-a sa. Boukou parmi zot finn tir sa konklizion-la: “Mo’nn trouv laverite!”

Pena pli gran trezor ki sa. Laverite ki ena dan Labib liber nou ar siperstision, konfizion, ek enn laper ki fer nou ditor. Li donn nou lavi enn sans. Li donn lespwar ek lazwa. Jésus ti dir: “Zot pou konn laverite, ek laverite pou liber zot.”Jean 8:32.