Skip to content

Skip to table of contents

 KESTION 4

Kouma Mo Kapav Repar Mo Bann Erer?

Kouma Mo Kapav Repar Mo Bann Erer?

KIFER LI INPORTAN?

Kan to rekonet to bann erer, to pou vinn enn dimounn pli responsab ek lezot pou fer twa plis konfians.

KI TO TI POU FER?

Mazinn sa senn-la: Alor ki li pe zwe avek so bann kamarad, Tim avoy enn boul ki kas vit enn vwazin.

Si to ti dan plas Tim, ki to ti pou fer?

REFLESI LOR LA!

TO ENA TRWA OPSION:

 1. Sove.

 2. Akiz enn lot dimounn.

 3. Explik vwazin-la seki’nn arive ek propoz pou ranbours li.

Kitfwa to pou anvi swazir Opsion A. Me li pli bon pou twa ki to rekonet to bann erer dan ninport ki sitiasion, ki to’nn kas enn vit ouswa to’nn fer enn lot kitsoz.

 TRWA REZON KIFER TO BIZIN REKONET TO BANN ERER

 1. Se seki to bizin fer.

  Labib dir: “Nou anvi res onet dan tou kitsoz.”Ebre 13:18NW.

 2. Bann dimounn pardonn pli fasilman bann ki rekonet zot erer.

  Labib dir: “Sa kikenn ki kasiet so bann pese la pa pou reisi, me si li konfese ek aret fer sa bann pese-la, li pou gagn mizerikord.”Proverb 28:13.

 3. Pli inportan, sa fer Bondie plezir.

  Labib dir: “Zeova deteste enn dimounn ipokrit, me Li bien pros avek bann dimounn ki drwat.”Proverb 3:32.

Karina, ki ena 20 an, ti gagn enn kontravansion parski li ti depas limit vites, ek li ti esey kasiet sa so papa. Me eski li’nn kapav kasiet sa touletan? Karina dir: “Anviron enn an apre, mo papa ti trouv enn kontravansion lor mo nom. Sa kantite problem mo’nn gagne akoz sa la!”

Ki leson li’nn aprann? Karina dir: “Kan to kasiet to bann erer, sitiasion-la vinn pli grav apre, ek to pou bizin pey bann konsekans!”

APRANN AR TO BANN ERER

Labib dir: “Nou tou, souvan nou fer erer.” (Zak 3:2, NW.) Ek kouma nou finn trouve, kan nou rekonet nou bann erer deswit, sa montre ki nou ena matirite ek limilite.

Prosenn letap se aprann ar to bann erer. Enn tifi ki apel Vera dir: “Mo esey trouv sak erer ki mo fer kouma enn lokazion pou aprann kitsoz. Bann leson ki mo tire ed mwa pou vinn enn pli bon dimounn ek prosenn fwa ki mo ena pou fer fas ar mem sitiasion, mo pou azir dan enn lot fason.” Anou gete kouma to kapav fer sa.

To’nn pran bisiklet to papa prete ek to’nn kas kitsoz ladan. Ki to pou fer?

 • To res trankil ek to espere ki to papa pa remark nanye.

 • To dir to papa exakteman seki’nn arive.

 • To dir to papa seki’nn arive, me to akiz enn lot dimounn.

To’nn fel enn lexame parski to pa finn aprann. Ki to pou fer?

 • To dir ki papie lexame-la pa ti bon.

 • To aksepte to rezilta parski to kone ki to pa’nn aprann.

 • To pretann ki to profeser pa gagn twa.

Kan to kontign reflesi lor bann erer ki to’nn fer dan lepase, se koumadir to pe get dan retrovizer pou roul enn loto

 Asterla, reget sa de sitiasion lao-la ek met twa dan plas (1) to papa ek (2) to profeser. Ki to papa ek to profeser pou panse lor twa si deswit to aksepte to bann erer? Ki zot pou panse lor twa si to kasiet to bann erer?

Asterla reflesi lor enn erer ki to ti fer lane dernie ek reponn sa bann kestion-la.

Ki erer to ti fer? Kouma to’nn azir dan sa ler-la?

 • Mo’nn kasiet li.

 • Mo’nn akiz enn lot dimounn.

 • Deswit mo’nn aksepte mo erer.

Si to pa’nn aksepte to erer, kouma to’nn santi twa apre?

 • Top net—Mo’nn resi sap ladan!

 • Koupab—Mo ti bizin dir laverite.

Dan sa sitiasion-la, kouma to ti kapav azir dan enn pli bon fason?

Ki leson to’nn aprann ar to erer?

KI TO PANSE?

Kifer sertin dimounn pa rekonet zot erer?

Ki lezot pou panse lor twa si to tir enn pretex sak fwa ki to fer enn erer, me ki zot pou panse lor twa si to rekonet to bann erer?Lik 16:10.