Skip to content

Skip to table of contents

 KESTION 7

Kouma Reziste Presion pou Gagn Relasion Sexiel?

Kouma Reziste Presion pou Gagn Relasion Sexiel?

KIFER LI INPORTAN?

Bann desizion ki to pou pran konsernan relasion sexiel pou ena bann konsekans lor to lavenir.

KI TO TI POU FER?

Mazinn sa senn-la: Sa fer zis de mwa depi ki Kate pe sorti avek Mike, me li ena linpresion ki li konn li depi touzour. Touletan zot pe avoy zot kamarad bann ti mesaz ek zot pas boukou letan ansam lor telefonn. Kan zot koze, zot kapav mem fini fraz zot kamarad! Me asterla, bann konversasion nepli ase, Mike pe rod al pli lwin.

Pandan sa de mwa-la, Mike avek Kate finn zis trap lame ek finn fer bann ti bizou. Kate pa’le al pli lwin ki sa, me li pa anvi osi ki Mike kit li. Apart Mike, zame personn pa finn fer li santi li osi zoli, osi spesial ki sa. Kate dir: ‘Anplis, Mike ek mwa nou amoure . . . ’

Si to ena laz pou sorti ar kikenn ek si to ti dan plas Kate, ki to ti pou fer?

REFLESI LOR LA!

Bann relasion sexiel se enn kado ki Bondie inn done zis pou bann dimounn marye. Relasion sexiel avan maryaz se enn move fason pou profit sa kado-la. Se koumadir to pe pran enn zoli linz ki kikenn finn donn twa ek to pe servi li kouma enn sifon

Si to al kont enn lalwa fizik, kouma lalwa gravite, to pou bizin pey so konsekans apre. Li parey osi si to al kont enn lalwa moral, kouma par exanp lalwa ki dir: “Rezet limoralite sexiel.”1 Tesalonisien 4:3NW.

Ki konsekans to pou gagne si to dezobeir sa lalwa-la? Labib dir: “Enn kikenn ki komet limoralite sexiel pe fer pese kont so prop lekor.” (1 Korintien 6:18, NW.) Eski li vre sa?

 Bann exper finn trouve ki boukou zenn ki’nn gagn bann relasion sexiel avan maryaz finn gagn enn ouswa plizir parmi sa bann konsekans-la:

  • DEPRIME. Boukou zenn ki’nn gagn bann relasion avan maryaz dir ki zot finn regrete apre.

  • MEFIANS. Apre ki zot finn gagn bann relasion, sak partner koumans poz limem sa kestion-la: ‘Ar kisannla ankor li’nn deza gagn relasion?’

  • DESEPSION. O-fon zotmem, boukou tifi ti pou kontan gagn enn kikenn ki protez zot, pa enn kikenn ki profit lor zot. Ek boukou garson finn remarke ki zot mwins atire ar enn tifi avek ki zot finn deza gagn relasion.

  • Seki pli inportan: Si to sede pou gagn relasion avan maryaz, to pou abes tomem parski to pou abandonn enn kitsoz ki ena boukou valer. (Romin 1:24) To lekor ena tro boukou valer pou ki to maltret li!

Montre ki to ena lafors pou “rezet limoralite sexiel.” (1 Tesalonisien 4:3, NW.) Lerla, si enn zour to marye, to pou kapav gagn bann relasion sexiel. Ek to pou kapav profit sa bien, san okenn traka ek regre ki souvan bann ki’nn gagn relasion avan maryaz finn gagne.Proverb 7:22, 23; 1 Korintien 7:3.

 KI TO PANSE?

  • Enn kikenn ki vremem kontan twa, eski li pou met to lasante fizik ek emosionel an danze?

  • Enn kikenn ki vremem gagn to traka, eski li pou tant twa pou fer enn kitsoz ki pou gat to relasion ar Bondie?Ebre 13:4.