Skip to content

Skip to table of contents

 KESTION 6

Kouma Mo Kapav Reziste Presion Bann Kamarad?

Kouma Mo Kapav Reziste Presion Bann Kamarad?

KIFER LI INPORTAN?

Kan to pran bann desizion par tomem, to kontrol to lavi olie ki to les lezot kontrol li pou twa.

KI TO TI POU FER?

Mazinn sa senn-la: Brian gagn per kan li trouv de parmi so bann kamarad koste. Sa semenn-la, de fwa zot finn esey fer li fime, ek asterla, sa pou fer trwaziem fwa.

Premie garson-la dir :

“To ankor tousel? Les mo prezant twa enn kamarad.”

Kan li dir sa mo “kamarad-la”, li pez enn lizie ar Brian ek anmemtan li tir enn kitsoz dan so pos ek li donn sa Brian.

Ler Brian trouv sigaret-la ant ledwa so kamarad, li santi laper-la trap li pli bien.

Brian dir: “Sori, mo’nn deza dir zot ki mo pa . . . ”

Deziem garson-la koup so koze ek dir li: “Aret fer to kapon ta!”

Brian reponn avek kouraz: “Hey, mo pa enn kapon mwa!”

Deziem garson-la may zepol Brian, ek dir li avek enn lavwa bien dous: “Zis pran li twa.”

Premie garson-la koste sigaret-la pli pre ar labous Brian, ek dir li dousman: “Nou pa pou dir personn. Zame personn pa pou kone.”

Si to ti dan plas Brian, ki to ti pou dir zot?

 REFLESI LOR LA!

Eski bann kamarad Brian finn vremem konpran ki zot pe fer? Kan zot, zot ti koumans fime, eski se zotmem ki ti pran sa desizion-la? Kitfwa non. Li posib ki zot finn les zot inflianse. Zot ti anvi ki lezot aksepte zot, alor zot finn les bannla kontrol zot.

Si to ti dan sa sitiasion-la, ki to ti kapav fer pou reziste presion ki to bann kamarad met lor twa?

 1. PREVWAR SEKI KAPAV ARIVE

  Labib dir: “Enn dimounn ki ena bon zizman kasiet kan li trouv enn danze, me enn kikenn ki pena lexperyans kontign ale, ek li pey bann konsekans.”Proverb 22:3.

  Bien souvan, to kapav trouv bann problem avan ki zot arive. Par exanp, fer koumadir depi delwin, to trouv de-trwa kamarad lekol pe fime. Kan to fini reflesi alavans lor problem ki kapav arive, to pou kone ki pou fer dan sa ler-la.

 2. REFLESI

  Labib dir: “Gard zot konsians kler.”1 Pier 3:16.

  Demann tomem: ‘Avek letan, kouma eski mo pou santi mwa si mo kontign swiv lafoul?’ Li vre ki pandan enn sertin tan, sa pou evit twa gagn problem ar to bann kamarad. Me kouma to pou santi twa apre? Eski to pou sakrifie to lidantite zis pou fer plezir to bann kamarad?Exod 23:2.

 3. PRAN ENN DESIZION

  Labib dir: “Enn dimounn ki saz li pridan.”Proverb 14:16.

  Enn zour pa enn zour, nou bizin pran enn desizion ek asim so bann konsekans. Labib koz lor bann zom ki ti pran bann bon desizion, kouma par exanp Zozef, Zob ek Zezi. Labib koz osi lor Kain, Ezai ek Zida, ki ti pran bann move desizion. Me twa, ki to pou fer?

Labib dir: “Azir avek fidelite.” (Psom 37:3, NW.) Si to’nn fini reflesi lor konsekans to bann desizion ek to’nn deside ki to pou fer, to pou remarke ki li pa difisil ek ki li vo lapenn pou tini ferm.

Pa trakase—to pa bizin fer enn diskour ar to bann kamarad. Zis dir enn NON bien ferm, samem tou. Ouswa si to anvi pli kategorik ankor, to kapav dir:

 • “Pa kont lor mwa!”

 • “Mo pa fer sa bann kitsoz-la mwa!”

 • “To bien kone ki mo pa pou fer sa!”

Li inportan ki to reponn avek konviksion ek deswit. Si to fer sa, to pou etone kan to pou trouve ar ki vites to bann kamarad pou les twa trankil!

 SI LEZOT SIKANN TWA?

Si to sede kan to bann kamarad met presion lor twa, to pou vinn kouma enn robo ki zot pe kontrole

Ki to pou fer si to bann kamarad sikann twa? Ki to pou reponn si zot dir twa: “Ki ena—to enn kapon?” Kan zot koz koumsa, zot pa pe zis sikann twa, zot pe plito met presion lor twa. Kouma to pou reazir? To ena omwin de opsion.

 • To kapav rant dan zot zwe. (“To ena rezon, mo gagn per!” Apre sa, explik zot kifer.)

 • To kapav vir boul-la lor zot. Explik zot kifer to pe refize, ek apre sa, fer zot servi zot lespri. (“Tou sa malin zot malin la, zot fime ein!”)

Si to bann kamarad kontign sikann twa, vir ledo ale! Pa bliye ki, pli to pou reste, pli zot pou met presion lor twa. Kan to kit zot to ale, to montre ki to pa anvi les lezot sanz twa.

An realite, presion to bann kamarad, to pou gagne mem. Me to kapav: (1) deside seki to anvi fer, (2) fer konn to desizion dan enn fason ferm, ek (3) gard kontrol lor to lavi. Finalman, se twa ki bizin deside ki to pou fer!Zozwe 24:15.