Skip to content

Skip to table of contents

 KESTION 3

Kouma Mo Kapav Kominik Avek Mo Paran?

Kouma Mo Kapav Kominik Avek Mo Paran?

KIFER LI INPORTAN?

Pli to ena enn bon relasion avek to bann paran, pli to lavi pou trankil.

KI TO TI POU FER?

Mazinn sa senn-la: Se enn Merkredi swar. Geoff, ki ena 17 an, fek fini fer louvraz. Asterla li kapav rilax inpe. Alor, li alim televizion ek li zet so lekor lor so sofa prefere.

Zis dan sa ler-la, so papa vini ek kan li trouv Geoff, li agase.

“Geoffrey! Kifer to pe perdi letan devan sa televizion-la? To pa ti sipoze pe ed to ti frer pou fer so bann devwar? Zame to fer seki dir twa ein!”

Geoff dir dousman: “Ala li koumanse ankor.” Me so papa inn tann li.

Li koste pli pre ar Geoff ek li dir li: “Ki to’nn dir la?”

Geoff sakouy so latet ek avek enn soupir li dir: “Nanye, Pa.”

Kan li trouv sa, so papa pli ankoler: “To pa koz koumsa ar mwa, to’nn tande!”

Si to ti dan plas Geoff, ki to ti pou fer pou evite ki sa sitiasion-la anpire koumsa?

REFLESI LOR LA!

Kominik avek to bann paran se koumadir to pe roul enn loto. Si to trouv enn obstak ki pe anpes twa pase, to kapav pran enn lot semin.

 PAR EXANP:

Enn tifi ki apel Leah dir: “Mo trouv sa difisil pou kominik ar mo papa. Parfwa kan mo pe koz ar li, enn kout koumsa li dir mwa: ‘Eta sori! To ti pe koz ar mwa la?’”

LEAH ENA OMWIN TRWA OPSION.

 1. Kriy ar so papa.

  Leah kriye: “Pa, ekout mwa! Seki mo pe dir twa la inportan sa!”

 2. Aret koz ar so papa.

  Leah les tonbe ek li nepli anvi rakont so problem ar so papa.

 3. Atann enn pli bon moman pou rekoz lor sa size-la.

  Leah koz fas-a-fas ar so papa ouswa li ekrir so papa enn let pou rakont li so problem.

Ki to ti pou konsey Leah fer?

REFLESI: Papa Leah pa ti pe ekout Leah ek li pa ti konsian ki sa ti bles so tifi. Alor si Leah swazir Opsion A, kitfwa so papa pa pou konpran kifer Leah pe kriy ar li. Sa opsion-la pa pou fer papa Leah vinn pli atantif. Anplis, Leah pa pou respekte ek onor so papa. (Efezien 6:2) Alor, sa opsion-la pa pou profitab pou personn.

Parey kouma to pa pou les enn obstak anpes twa kontign to semin, to kapav trouv enn lot fason pou kominik avek to bann paran

Mem si Opsion B paret semin pli fasil pou pran, se pa meyer semin. Kifer? Parski pou regle so bann problem, Leah bizin koz ar so papa. Ek pou li kapav ed so tifi, papa Leah bizin kone ki pe pase dan lavi so tifi. Alor si Leah pa koze, li pa pou ni regle so bann problem, ni gagn led so papa.

Parkont avek Opsion C, Leah pa les enn obstak anpes li avanse. Li swazir plito enn lot moman pou koz ar so papa. Ek si Leah desid pou ekrir so papa enn let, Leah kapav santi li pli bien apre.

Avek enn let, Leah pou kapav osi explik so sitiasion pli bien. Kan papa Leah pou lir let-la, li pou kone ki so tifi ti pe anvi dir li ek sa pou ed li pou konpran pli bien sitiasion so tifi. Alor, opsion C li dan lavantaz Leah ek so papa toule-de. Ki li fas-a-fas ouswa par enn let, sa opsion-la swiv konsey ki Labib done pou “kontign fer bann kitsoz ki favoriz lape.”Romin 14:19NW.

Ki lezot opsion kitfwa Leah ena?

Esey reflesi lor enn opsion. Apre sa, reflesi ki konsekans sa opsion-la kapav ena.

 KOZ DAN ENN FASON KLER

Pa bliye ki, seki to dir ek seki to paran panse to’nn dir, pa touzour parey.

PAR EXANP:

To bann paran demann twa: “Kifer to figir long koumsa?” To dir zot: “Mo pa anvi koz sa.”

Me to bann paran inn tann: “Mo pena ase konfians an zot. Mo pou rakont mo bann problem ar mo bann kamarad, ar zot non.”

Fer koumadir to pe gagn enn problem bien grav ek ki to bann paran pe anvi ed twa. Me to dir: “Pa gagn traka. Mo pou debrouy mwa par momem.”

 • Ki kitfwa to bann paran inn tande?

 • Ki meyer fason pou reponn zot?