Skip to content

Skip to table of contents

 KESTION 10

Kouma Eski Labib Kapav Ed Mwa?

Kouma Eski Labib Kapav Ed Mwa?

KIFER LI INPORTAN?

Labib dir ki “tou Lekritir inspire par Bondie.” (2 Timote 3:16, NW.) Si sa parol-la vre, alor Labib kapav donn twa direksion ki to bizin.

KI TO TI POU FER?

Mazinn sa senn-la: David pe roul dan enn landrwa kot li pa pe rekonet nanye otour li. Bann pano ek bann indikasion lor semin fer li konpran ki li pa ti sipoze dan sa landrwa-la. David konpran ki li’nn perdi. Sirman li’nn tourn dan enn move semin kan li ti pe roule.

Si to ti dan plas David, ki to ti pou fer?

REFLESI LOR LA!

To ena plizir opsion:

  1. Demann to semin.

  2. Servi enn map, ouswa enn GPS.

  3. Kontign roule ek espere ki to retrouv to semin.

Li kler ki Opsion C se opsion ki mwin efikas.

Opsion B ena enn lavantaz lor premie-la. Apre tou, enn map ouswa enn GPS pou gid twa toutlong to traze.

Labib osi kapav gid twa dan mem fason!

Sa liv-la se liv ki finn pli vande ek li kapav

  • gid twa kan to gagn bann problem dan to lavi

  • ed twa pou konn plis lor tomem ek pou vinn enn pli bon dimounn

  • montre twa kouma to kapav ena enn meyer lavi

 REPONS BANN KESTION INPORTAN DAN LAVI

Depi ki nou finn koumans koze, nou poz bann kestion.

  • Kifer lesiel ble?

  • Avek ki kitsoz finn fer bann zetwal?

Apre, nou koumans poz bann kestion lor lemond ki otour nou.

Si nou dir twa ki depi bien lontan sa bann repons-la ti deza dan Labib?

Boukou dimounn dir ki Labib se enn liv zistwar, enn vie liv, ouswa enn liv ki tro difisil pou konpran. Me eski problem-la, se Labib limem, ouswa se seki bann dimounn panse zot kone lor Labib? Eski zot finn gagn bann fos linformasion?

Par exanp, boukou dimounn panse ki Labib dir ki se Bondie ki pe kontrol lemond. Me kouma sa kapav posib? Sa lemond-la inn dekontrole! Partou ena tristes, soufrans, maladi, lamor, lamizer ek katastrof. Eski enn Bondie ki ena lamour kapav responsab tou sa bann maler-la?

Eski to anvi gagn repons sa kestion-la? To pou etone kan to pou aprann seki Labib dir lor kisannla pe kontrol lemond!

Sirman to finn remarke ki bann konsey ki ena dan sa magazinn-la sorti dan Labib. Bann Temwin Zeova sir ki Labib se meyer gid ki kapav existe parski li “inspire par Bondie, ek li itil pou ansegne, pou korize, pou met bann kitsoz an-ord.” (2 Timote 3:16, 17, NW.) Fer twa enn devwar pou examinn sa liv-la. Mem si li vie, li ankor touzour modern!