Skip to content

Skip to table of contents

 KESTION 1

Kisannla Mo Ete?

Kisannla Mo Ete?

KIFER LI INPORTAN?

Kan to kone kisannla to ete, ki to bann valer moral, ek dan ki kitsoz to krwar, sa pou ed twa pou pran bann bon desizion kan to bizin fer fas ar presion lezot.

KI TO TI POU FER?

Mazinn sa senn-la: Karen dan enn fet depi dis minit. Enn kout, li tann enn lavwa ki li kone deryer li.

“Ki to pe atann koumsa?”

Karen vire ek trouv so kamarad Jessica avek de sopinn glase dan so lame. Karen kone ki ena lalkol dan sa labwason-la. Jessica donn li enn sopinn ek dir li: “To ase gran pou to amiz inpe, non?”

Karen anvi refize, me Jessica se so kamarad. Ek Karen pa anvi ki so kamarad trouv li kouma enn dimounn apar. Anplis, Jessica se enn bon tifi. Alor si li pe bwar, savedir ki pena nanye demal ladan. Karen konvink limem: ‘Se zis enn labwason. Se pa koumadir mo pe pran ladrog.’

Si to ti dan plas Karen, ki to ti pou fer?

REFLESI LOR LA!

Pou to kapav pran enn bon desizion dan enn sitiasion koumsa, to bizin konn to lidantite. To lidantite se ki kalite dimounn to ete, setadir bann valer moral ouswa bann kitsoz dan ki to krwar. Kan to konn to lidantite, sa donn twa lafors pou kontrol to lavi olie ki to les lezot kontrol twa.1 Korintien 9:26, 27.

Kouma eski to kapav gagn sa kalite lafors-la? Pou koumanse, reponn sa bann kestion-la.

 1 KI MO BANN PWIN FOR?

Kan to konn to kapasite ek to personalite, to pou ena plis konfians an tomem.

LEXANP BIBLIK: Lapot Pol finn ekrir: “Me mem si mo pena kapasite pou fer bann gran diskour, mo ena konesans.” (2 Korintien 11:6, NW.) Pol ti ena enn gran konesans bann Lekritir, ek sa ti ed li pou tini ferm kan lezot ti provok li. Li pa ti les zot bann parol blesan diminie konfians ki li ti ena an limem.2 Korintien 10:10; 11:5.

EXAMINN TOMEM: Ekrir enn talan ouswa enn kapasite ki to ena.

Asterla, dekrir enn kalite ki to ena. (Par exanp, eski to kontan rann servis? to zenere? to serye? zame to an retar?)

2 KI MO BANN PWIN FEB?

Si enn sel may dan enn lasenn li mal atase, se lasenn-la net ki pou vinn frazil. Li parey osi pou to lidantite. Si to les to bann febles kontrol to lavi, sa pou ena enn move linflians lor twa, lor to bann valer moral ek lor bann kitsoz dan ki to krwar.

LEXANP BIBLIK: Pol ti konsian bann febles ki li ti ena. Li ti ekrir: “Dan mo leker, mo vremem kontan lalwa Bondie, me, mo trouv enn lot lalwa dan mo lekor ki pe lager kont lalwa mo lespri, ek ki pe fer mwa vinn esklav lalwa pese ki dan mo lekor.”Romin 7:22, 23NW.

EXAMINN TOMEM: Ki febles to bizin aprann kontrole?

 3 KI MO BANN LOBZEKTIF?

Eski to pou rant dan enn taxi ek demann sofer-la pou tourn an-ron ziska ki tou lesans fini dan so loto? Li pou bien bet si to fer sa ek anplis sa pou kout twa bien ser!

Ki nou aprann ar sa lexanp-la? Kan to fixe bann lobzektif, to donn to lavi enn direksion, to pa tourn an-ron. To kone kotsa to pe ale ek ki to bizin fer pou ariv laba.

LEXANP BIBLIK: Pol ti ekrir: “Ala kouma mo pe galoupe: mo pa pe galoup bonavini.” (1 Korintien 9:26, NW.) Pol pa ti viv so lavi bonavini kouma enn bato ki pe derive. Li ti fixe bann lobzektif ek li ti viv an-akor avek so bann lobzektif.Filipien 3:12-14.

EXAMINN TOMEM: Ekrir trwa lobzektif ki to ti pou kontan akonpli ziska lane prosenn.

4 KI MO BANN KONVIKSION?

Kan to ena enn lidantite bien for, to koumadir enn pie ki so rasinn bien profon dan later ek ki kapav reziste bann gran-gran siklonn

San konviksion, setadir si to pa kone dan ki kitsoz to krwar, to pa pou kapav pran bann bon desizion. Kouma enn kamaleon, to pou sanz-sanz kouler zis pou ki lezot aksepte twa ek sa pou montre ki to pena to prop lidantite.

Parkont, kan to azir an-akor avek seki to krwar, to pou gard to lidantite, mem si lezot pe azir dan enn lot fason.

LEXANP BIBLIK: Kan li ti ankor zenn, profet Daniel “ti bien deside dan so leker” pou obeir bann lalwa Bondie, mem si li ti lwin ar so fami. (Daniel 1:8) Kan li’nn fer sa, li’nn res fidel anver limem. Daniel ti viv an-akor avek seki li ti krwar.

EXAMINN TOMEM: Dan ki kitsoz to krwar? Par exanp: Eski to krwar dan Bondie? Si wi, kifer? Ki prev konvink twa ki Bondie existe?

Eski to panse ki bann prinsip moral Bondie, zot bon pou twa? Si wi, kifer?

Alafin, eski to ti pou kontan resanble enn fey ki anvole dan ninport ki direksion kot labriz sarye li, ouswa enn pie ki tini bien ferm kont bann gran-gran siklonn? Fer to lidantite vinn pli solid ek to pou kouma sa pie-la. Sa pou ed twa pou reponn sa kestion-la: Kisannla mo ete?