Skip to content

Skip to table of contents

 KESTION 2

Kifer Mo Trakase ar Mo Laparans?

Kifer Mo Trakase ar Mo Laparans?

KIFER LI INPORTAN?

Ena bann kitsoz ki pli inportan ki seki to trouve dan laglas.

KI TO TI POU FER?

Mazinn sa senn-la: Kan Julia get limem dan laglas, partou kot li gete li trouv li gro. Mem si so bann paran ek so bann kamarad dir li ki li meg, Julia dir: “Mo bizin perdi pwa.”

Sa fer inpe letan depi ki Julia pe pans pou swiv enn rezim bien strik pou perdi “apepre de kilo.” Li zis bizin pa manz ditou pandan de-trwa zour . . .

Si to ti pans parey kouma Julia, ki to ti pou fer?

REFLESI LOR LA!

Fason ki to trouv twa li kapav kouma enn fos zimaz dan enn laglas deforme

Li normal ki to pran swin to laparans. Ofet, Labib dir ki Sara, Rashel, Abigail, Zozef ek David ti bann zoli dimounn. Labib dir osi ki enn madam ki ti apel Abishag ti “extra zoli.”1 Lerwa 1:4.

Me selman, boukou zenn obsede par zot laparans, ek sa kapav fer zot gagn bann problem bien grav. Reflesi lor la:

  • Dapre enn resers, 58  poursan bann tifi dir ki zot tro gro, alor ki an realite, zis 17 poursan ti vremem gro.

  • Dapre enn lot resers, 45 poursan bann madam ki ti panse zot tro gro, an realite zot ti underweight!

  • Dan zot obsesion pou perdi pwa, sertin zenn finn vinn bann viktim anorexi. Anorexi se kan enn dimounn refiz manze ek sa kapav met so lavi an danze.

 Si to ena bann sintom anorexi ouswa ninport ki debalansman alimanter, al rod led. Pou koumanse, koz sa avek to paran ouswa avek enn lot adilt ki to fer konfians. Labib dir: “Enn vre kamarad montre so lamour touletan, ek li enn frer ki’nn ne pou bann moman difisil.”Proverb 17:17.

KITSOZ PLI INPORTAN KI TO KAPAV AMELIORE!

An realite, se personalite enn dimounn ki, swa pou atir nou, swa pou repous nou. Pran lexanp Absalom, garson Lerwa David. Labib dir:

“Okenn zom pa finn gagn sa kantite laglwar-la pou so bote. . . . Pa ti ena okenn defo dan so laparans.”2 Samiel 14:25.

Pourtan sa zenom-la ti ena lorgey, lanbision, ek li ti azir kouma enn tret. Akoz sa, Labib dekrir Absalom kouma enn dimounn ki ti fer tret san okenn laont ek enn kriminel ranpli ar laenn.

Se pou sa rezon-la ki Labib donn nou sa konsey-la:

“Met nouvo personalite.”Kolosien 3:10NW.

“Pa rod fer zot vinn pli zoli andeor . . . , me seki pou fer zot vinn pli zoli, se seki zot ete andan, dan zot leker.”1 Pier 3:3, 4NW.

Mem si li normal ki to anvi ena enn zoli laparans, seki pli inportan se to personalite. Avek letan, lezot pou plis atire par to bann zoli kalite ki par to bote fizik ouswa par to bel lekor. Enn tifi ki apel Phylicia dir: “Bote fizik kapav fasilman atir latansion bann dimounn, me seki zot pou plis rapel se to personalite ek bann bon kalite ki to ena.”

ENN KOUDEY LOR TO LAPARANS

Eski souvan li arive ki to pa satisfe ar to laparans?

Eski to finn deza pans pou fer enn sirirzi estetik ouswa enn rezim bien strik pou koriz enn defo ki to ena dan to laparans?

Si to ti kapav sanz kitsoz dan to laparans, ki to ti pou sanze? (Swazir tou seki konsern twa.)

  • TO LONGER

  • TO PWA

  • TO SEVE

  • FORM TO LEKOR

  • TO FIGIR

  • TO LAPARANS AN ZENERAL

Si to finn reponn wi pou de premie kestion ek ki to’nn swazir trwa ouswa plis ki trwa pou trwaziem kestion la, reflesi lor la: To ena enn regar tro negatif lor tomem ek li posib ki lezot pa trouv twa koumsa. Li fasil pou to tom dan bann extrem ek pou trakase plis ki bizin ar to laparans.1 Samiel 16:7.