Skip to content

Skip to table of contents

 KESTION 9

Eski Mo Bizin Krwar dan Levolision?

Eski Mo Bizin Krwar dan Levolision?

KIFER LI INPORTAN?

Si vremem nou’nn evolie, lavi pa ti pou ena okenn sans. Me si nou ena enn Kreater, alor nou kapav gagn repons pou bann kestion lor lavi ek lavenir.

KI TO TI POU FER?

Mazinn sa senn-la: Alex nepli kone ki pou panse. Li’nn touletan krwar dan Bondie ek dan kreasion. Me zordi, so profeser biolozi finn dir avek konviksion ki finn ena levolision ek ki ena bann resers siantifik ki’nn prouv sa. Alex pa’le pas pou enn bet. Li dir ar limem: ‘Apre tou, si bann siantis finn prouve ki finn ena levolision, kisannla mo ete mwa pou met an dout zot parol?’

Si to ti dan plas Alex, eski to ti pou dakor avek levolision zis parski bann liv dir ki sa finn arive?

REFLESI LOR LA!

Bien souvan, bann dimounn pa ezite pou dir dan ki kitsoz zot krwar san mem ki zot kone kifer zot krwar ladan.

  • Sertin krwar dan kreasion zis parski zot finn aprann sa dan legliz.

  • Sertin krwar dan levolision zis parski zot finn aprann sa dan lekol.

 REFLESI LOR SA SIS KESTION-LA

Labib dir: “Li normal ki sak lakaz, bizin ena enn kikenn ki’nn ranz li, me sa Kikenn ki’nn ranz tou kitsoz la, se Bondie.” (Ebre 3:4, NW.) Eski li rezonab pou krwar sa?

Li pa lozik pou dir ki lavi finn aparet san enn Kreater, parey kouma li pa lozik pou dir ki sa lakaz-la finn aparet san ki enn kikenn konstrir li

ZOT PRETANN KI: Tou kitsoz dan liniver finn aparet gras-a enn gran explozion, ki zot apel big bang.

1. Kisannla ouswa ki kitsoz finn deklans sa big bang-la?

2. Eski li pli lozik pou dir ki tou kitsoz finn aparet apartir nanye ouswa ki tou kitsoz finn aparet gras-a enn kikenn?

ZOT PRETANN KI: Bann zanimo inn evolie ziska ki zot inn vinn dimounn.

3. Si bann imin desandan bann zanimo, kouma par exanp zako, kifer eski ena sa bel diferans la ant lespri enn imin ek lespri enn zako?

4. Kifer eski bann ti form lavi ki paret bien-bien sinp, an realite zot bien konplex?

ZOT PRETANN KI: Ena bann prev ki montre ki finn vremem ena levolision.

5. Eski sa dimounn ki dir sa la finn rod bann prev par limem?

6. Komie dimounn krwar dan levolision zis parski zot finn tann dir ki tou bann dimounn intelizan krwar ladan?

“Si ler to pe marse dan lafore to trouv enn zoli lakaz, eski to ti pou panse: ‘Inkrwayab sa! Sa bann pie-la inn tom zis pou zis kouma bizin pou form sa lakaz-la.’ Zame to pa ti pou pans sa, parski li inposib ki sa arive! Alor, kifer eski nou bizin krwar ki tou kitsoz dan liniver finn aparet par azar?”—Julia.

“Fer koumadir enn dimounn dir twa ki finn ena enn explozion dan enn linprimri ek ki lank ki finn fane partou lor miray ek lor plafon finn form enn diksioner. Eski to pou krwar li?”—Gwen.

 KIFER BIZIN KRWAR DAN BONDIE?

Labib ankouraz twa pou servi to “kapasite pou rezone.” (Romin 12:1, NW.) Savedir ki fode pa to krwar dan Bondie zis akoz:

  • TO SANTIMAN (Mo panse ki bizin ena enn pwisans siperyer)

  • LINFLIANS LEZOT (Dan landrwa kot mo reste zot tou krwar dan Bondie)

  • PRESION LEZOT (Mo pena swa. Mo fami finn touletan montre mwa ki nou bizin krwar dan Bondie)

Okontrer, to bizin ena bann bon rezon pou krwar dan Bondie.

“Kan mo dan klas ek ki mo ekout mo profeser explike kouma nou lekor fonksione, dan mo latet mo pena okenn dout ki Bondie existe. Sak parti nou lekor ena so fonksion, ek mem bann ti detay ena zot linportans. Zot tou travay ansam san mem ki nou rann nou kont. Lekor imin li vremem extraordiner!”—Teresa.

“Kan mo get enn gran batiman, enn bato krwazier ouswa enn loto, souvan mo demann mwa: ‘Kisannla finn ranz sa?’ Anou pran lexanp enn loto. Bizin bien intelizan pou ranz enn loto, parski tou bann ti pies ki ena ladan bizin mars kouma bizin pou ki loto-la fonksione. Alor, si finn bizin enn kikenn pou ranz enn loto, bizin osi ena enn kikenn ki’nn kree bann imin.”—Richard.

“Plis mo etidie lasians, plis sa konvink mwa ki levolision pa lozik. . . . Pou mwa, to bizin ena plis ‘lafwa’ pou krwar dan levolision ki pou krwar dan Bondie.”—Anthony.

REFLESI

Malgre bann dizenn lane resers, bann siantis pankor trouv enn sel explikasion lor ki zot tou dakor. Si ant zotmem bann siantis pa pe kapav tom dakor lor levolision, alor ki se zot ki sipoze bann exper, eski to pa krwar to kapav met an dout sa teori-la?