Repons pou 10 Kestion Bann Zenn Demande

To pou gagn bann konsey ek bann sigzesion pratik ki pou ed twa reisi dan lavi.

KESTION 1

Kisannla Mo Ete?

Kan to konn to bann valer moral, to bann pwin for, pwin feb, ek to bann lobzektif sa pou ed twa pou pran bann bon desizion kan to bizin fer fas ar presion lezot.

KESTION 2

Kifer Mo Trakase ar Mo Laparans?

Eski to pa kontan kan to get twa dan laglas? Ki kitsoz rezonab to kapav fer pou amelior to laparans?

KESTION 3

Kouma Mo Kapav Kominik Avek Mo Paran?

Sa bann konsey-la kapav fer kominikasion avek to paran vinn pli fasil.

KESTION 4

Kouma Mo Kapav Repar Mo Bann Erer?

Pa zordi pa demin, to pou bizin fer erer. Tou dimounn fer erer. Me kan sa pou arive, kouma to pou reazir?

KESTION 5

Ki Mo Pou Fer si Fer Dominer ar Mwa dan Lekol?

Sa pa vedir ki to pa kapav fer nanye. To kapav aret lelan enn dimounn ki pe fer dominer ar twa san ki to servi lafors.

KESTION 6

Kouma Mo Kapav Reziste Presion Bann Kamarad?

Li kapav difisil pou pran pozision pou seki bon.

KESTION 7

Kouma Reziste Presion pou Gagn Relasion Sexiel?

Reflesi lor bann konsekans ki bann zenn ki’nn gagn bann relasion sexiel finn gagne.

KESTION 8

Ki Mo Bizin Kone Lor Arselman Sexiel?

Bann zenn se bann premie viktim. Kouma to kapav fer fas ar sa realite-la?

KESTION 9

Eski Mo Bizin Krwar dan Levolision?

Ki lexplikasion pli lozik?

KESTION 10

Kouma Eski Labib Kapav Ed Mwa?

Boukou dimounn dir ki Labib se enn liv zistwar, enn vie liv, ouswa enn liv ki tro difisil pou konpran. Me tousala bien fos.