Skip to content

Skip to table of contents

 SEKSION 2

Res Fidel ar Zot Kamarad

Res Fidel ar Zot Kamarad

“Seki Bondie finn met anba enn sel zoug, fode ki personn pa separ sa.”Marc 10:9

Jéhovah demann nou pou “kontan fidelite.” (Mika 6:8) Sa li inportan sirtou dan to maryaz, parski san fidelite, pena konfians ek konfians li bien inportan pou ki lamour grandi.

Zordi, fidelite dan maryaz pe gagn boukou latak. Pou protez to maryaz, to bizin bien deside pou fer de kitsoz.

 1 FER TO MARYAZ VINN ENN PRIORITE

KI LABIB DIR: “Verifie bien bann kitsoz ki pli inportan.” (Philippiens 1:10) To maryaz li enn parmi bann kitsoz ki pli inportan dan to lavi. Li merit ki to donn li priorite.

Jéhovah oule ki to donn to konzwin tou to latansion ek ki zot “profit lavi” ansam. (Ecclésiaste 9:9) Li bien kler lor la: Fode zame to negliz to konzwin. Okontrer, zot toulede zot bizin rod bann mwayin pou rann zot kamarad ere. (1 Corinthiens 10:24) Fer to konzwin santi ki to bizin li ek ki to bien apresie li.

KI TO KAPAV FER:

  • Fer sir ki regilierman zot pas letan ansam ek donn to konzwin tou to latansion

  • Dan to lespri to bizin nepli pans “mo” aster, me “nou”

 2 PROTEZ TO LEKER

KI LABIB DIR: “Enn dimounn ki kontign get enn fam ziska ki sa fer li gagn enn dezir pou li, inn fini komet ladilter avek li dan so leker.” (Matthieu 5:28) Si enn dimounn kontign pans bann kitsoz imoral, dan enn sertenn fason, li pe deza montre li infidel ar so konzwin.

Jéhovah dir ki to bizin “protez to leker.” (Proverbes 4:23; Jérémie 17:9) Pou to kapav fer sa, to bizin vey bien seki to gete. (Matthieu 5:29, 30) Swiv lexanp Job ki ti fer enn lalians avek so lizie. Li ti bien deside pou pa get enn lot fam avek enn move lintansion. (Job 31:1) To bizin bien deside pou pa get pornografi zame, ek fer tou pou evit devlop enn santiman amoure pou enn lot dimounn apart to konzwin.

KI TO KAPAV FER:

  • Fer tou dimounn trouve ki to angaze ek to atase zis ar to konzwin

  • Pran kont santiman to konzwin, ek si zame enn relasion avek enn lot dimounn pe zenn li, koup tou kontak deswit.