Skip to content

Skip to table of contents

 SEKSION 5

Kouma Res an Bon Term Avek To Fami

Kouma Res an Bon Term Avek To Fami

“Abiy zot ar . . . bonte, limilite, douser, ek pasians.”Colossiens 3:12

Kan de dimounn marye, zot form enn nouvo fami. Mem si to pou touzour kontan ek respekte to bann paran, asterla, pou twa, dimounn pli inportan ki ena lor later, se to konzwin. Sertin manb to fami kapav trouv sa difisil pou aksepte. Me bann prinsip Labib kapav ed twa pou trouv enn lekilib. Koumsa, amezir ki to pe fer zefor pou devlop enn bon relasion avek to nouvo fami, to pou kapav res an bon term avek to bann paran.

 1 GARD ENN LOPINION EKILIBRE LOR TO BANN PROS

KI LABIB DIR: “Onor to papa ek to mama.” (Éphésiens 6:2) Ninport ki laz to ena, to touzour bizin onor ek respekte to bann paran. Rekonet ki pou to konzwin osi li parey. Antan ki enn tifi ouswa enn garson, li osi li bizin kontign pran kont so paran. “Lamour pa zalou,” alor fode zame to panse ki relasion ki to konzwin ena avek so fami, li enn menas pou twa.1 Corinthiens 13:4; Galates 5:26.

KI TO KAPAV FER:

  • Evit fer bann remark kouma “To fami touletan abes mwa” ouswa “Zame to mama kontan seki mo fer”

  • Esey trouv bann kitsoz kouma to konzwin li, li trouve

 2 TO BIZIN FERM KAN NESESER

KI LABIB DIR: “Enn zom pou kit so papa ek so mama, ek li pou atase ar so madam ek zot pou vinn enn sel laser.” (Genèse 2:24) Mem si to’nn marye, to bann paran kapav panse ki to touzour anba zot responsabilite. Akoz sa zot rod inplik zot inpe plis dan to lavi koup, alor ki zot pa sipoze fer sa.

Me se twa ek to konzwin ki bizin tom dakor lor bann limit ki zot pou fixe an rapor avek zot bann paran, ek explik zot sa avek boukou lamour. To kapav koz dan enn fason fran ek direk san ki to bles zot. (Proverbes 15:1) Limilite, douser ek pasians pou ed twa res bien avek bann manb to fami ek kontign ‘siport zot kamarad dan lamour.’Éphésiens 4:2.

KI TO KAPAV FER:

  • Si to santi ki sertin manb zot fami pe rant inpe tro dan zot lavi, koz sa avek to konzwin dan enn moman kot zot toulede kalm

  • Deside ansam kouma zot pou regle sa bann sitiasion-la