Skip to content

Skip to table of contents

 SEKSION 9

Ador Jéhovah an Fami

Ador Jéhovah an Fami

“Ador sa Kikenn ki’nn kree lesiel ek later [la].”Révélation 14:7

Kouma to’nn aprann dan sa brosir-la, dan Labib ena boukou prinsip ki kapav ed twa ek to fami. Jéhovah anvi ki to ere. Li promet twa ki si to met Li an premie, ‘to pou gagn osi tou bann lezot kitsoz.’ (Matthieu 6:33) Li vremem anvi ki to vinn so kamarad. Profit tou lokazion ki prezante pou devlop to lamitie avek Bondie. Sa mem pli gran privilez ki enn dimounn kapav ena.Matthieu 22:37, 38.

 1 FER TO RELASION AVEK JÉHOVAH VINN PLI SOLID

KI LABIB DIR: “‘Mo pou vinn zot papa, ek zot, zot pou vinn mo bann garson ek mo bann tifi,’ ala seki Jéhovah pe dir.” (2 Corinthiens 6:18) Bondie anvi ki to vinn enn kamarad ki bien pros ar Li. Lapriyer se enn mwayin ki pou ed twa fer sa. Jéhovah invit twa pou “priye [Li] touletan.” (1 Thessaloniciens 5:17) Li bien anvi to dir Li to bann panse ek to bann traka ki personn pa kone. (Philippiens 4:6) Kan to priye avek to fami, zot pou trouve ki kantite Bondie reel pou twa.

Koz avek Bondie li bien inportan, me to bizin osi ekout Li. To kapav fer sa kan to etidie so Parol ek bann piblikasion ki baze lor Labib. (Psaume 1:1, 2) Medit lor seki to aprann. (Psaume 77:11, 12) Ekout Bondie, vedir osi asiste regilierman bann renion.Psaume 122:1-4.

Enn lot fason inportan pou fer to relasion avek Jéhovah vinn pli solid, se koz lor Li ar lezot dimounn. Plis to fer sa, plis to pou vinn pros ar Li.Matthieu 28:19, 20.

KI TO KAPAV FER:

  • Toulezour rezerv letan pou lir Labib ek priye

  • Dan to fami, fer bann aktivite spiritiel pas avan lamizman ek distraksion

2 PROFIT BIEN TO LADORASION AN FAMI

KI LABIB DIR: “Vinn pros ar Bondie, ek Li pou vinn pros ar zot.” (Jacques 4:8) To bizin etabli enn program pou fer to ladorasion an fami ek respekte sa program-la kout-ke-kout. (Genèse 18:19) Pa fini. Bondie bizin fer parti dan to lavi toulezour. Pou ki relasion ki to fami ena avek Jéhovah vinn pli solid, koz lor Bondie “kan to asize dan to lakaz, kan to marse lor semin, kan to alonze ek kan to leve.” (Deutéronome 6:6, 7) Ena mem determinasion ki Josué, ki ti dir: “Mwa ek mo fami, nou pou servi Jéhovah.”Josué 24:15.

KI TO KAPAV FER:

  • Ena enn ladorasion an fami ki regilie, bien organize, ek adapte to program avek bezwin sak manb to fami