Skip to content

Skip to table of contents

 SEKSION 7

Kouma To Kapav Elve To Zanfan?

Kouma To Kapav Elve To Zanfan?

“Sa bann komannman ki mo pe donn twa zordi la, bizin lor to leker, to bizin kontign repet sa ar to bann garson pou fer sa rant dan zot latet.”Deutéronome 6:6, 7

Kan Jéhovah ti kree lafami, Li ti met bann paran ansarz zot zanfan. (Colossiens 3:20) Antan ki paran, se twa ki ena responsabilite pou form to zanfan pou kontan Jéhovah ek pou vinn enn adilt responsab. (2 Timothée 1:5; 3:15) To bizin osi kone ki ena dan leker to garson ouswa to tifi. Biensir, to lexanp li bien inportan. To pou pli kapav ansegn to zanfan Parol Jéhovah si dabor tomem, to met So parol dan to prop leker.Psaume 40:8.

 1 MET TO ZANFAN ALEZ POU KOZ AR TWA

KI LABIB DIR: To “bizin pre pou ekoute, pa prese pou koze.” (Jacques 1:19) Sirman to anvi ki to zanfan santi li lib pou koz avek twa. Alor, li bizin kone ki ninport kan li anvi koze, to pou dispoze pou ekout li. Kree enn bon latmosfer dan lakaz, koumsa li pou kapav santi li alez pou exprim li. (Jacques 3:18) Si li fini met dan so latet ki to pou sever ouswa to pou kritik li, li pa pou dir twa vremem seki li panse. Ena pasians avek to zanfan, ek regilierman fer li kone ki to kontan li.Matthieu 3:17; 1 Corinthiens 8:1.

KI TO KAPAV FER:

  • Ninport kan to zanfan anvi koze, to bizin disponib pou li

  • Koz avek li toulezour; pa atann zis kan ena problem pou koze

2 ESEY KONPRAN SEKI VREMEM LI PE ROD DIR

KI LABIB DIR: “Enn kikenn ki montre bon zizman dan enn sitiasion, pou reisi.” (Proverbes 16:20) Pou kone seki to zanfan vremem resanti, parfwa to pou bizin esey konpran mesaz ki li pe rod fer pase. Bann adolesan parfwa ena tandans pou exazere ouswa pou dir bann kitsoz ki zot pa vremem anvi dir. “Kan enn dimounn reponn avan mem ki li tann tou seki finn pase, sa li bien bet.” (Proverbes 18:13) Alor, pa ankoler vit.Proverbes 19:11.

KI TO KAPAV FER:

  • Fini met dan to latet ki, ninport ki to zanfan pou dir, to pa pou koup so konversasion ek to pou gard to kalm

  • Esey rapel seki twa to ti resanti sa laz-la, ek ki kitsoz ti inportan pou twa sa lepok-la

 3 KOZ MEM LANGAZ

KI LABIB DIR: “Mo garson, ekout disiplinn to papa, ek pa abandonn linstriksion to mama.” (Proverbes 1:8) Jéhovah finn donn papa ek mama toulede, lotorite lor zot zanfan. To bizin ansegn to zanfan pou respekte ek obeir twa. (Éphésiens 6:1-3) Bann zanfan kapav santi kan zot paran pa “ini net dan mem lespri.” (1 Corinthiens 1:10) Alor, si zame zot pa dakor lor enn zafer, pa dir sa devan zot zanfan, sinon, li riske perdi respe pou zot antan ki paran.

KI TO KAPAV FER:

  • Koz avek to konzwin ek tom dakor lor fason ki zot pou disiplinn zot zanfan

  • Si to konzwin ek twa zot ena diferan lopinion lor fason ki bizin elve bann zanfan, esey konpran fason panse to konzwin

 4 ETABLI ENN PROGRAM FORMASION

KI LABIB DIR: “Form enn garson dan semin ki li bizin pran.” (Proverbes 22:6) Elve enn zanfan bien kouma bizin, pa pou vini enn sel kout koumsa. To bizin etabli enn program formasion, ki inplik osi disiplinn. (Psaume 127:4; Proverbes 29:17) Disiplinn pa touletan vedir zis pinision, me se osi fer to zanfan konpran kifer zot inn etabli sertin lalwa dan lakaz. (Proverbes 28:7) Alor, ansegn to zanfan pou kontan Parol Jéhovah ek pou ena kapasite pou disern bann prinsip. (Psaume 1:2) Sa pou ed li devlop enn bon konsians.Hébreux 5:14.

KI TO KAPAV FER:

  • Asir twa ki to zanfan trouv Bondie kouma enn Kikenn ki reel, enn Kikenn ki li kapav fer konfians

  • Ed li aprann rekonet ek rezet bann danze, kouma par exanp bann danze lor Internet ek lor bann rezo sosial. Montre li kouma pou evit tom dan piez bann perver

“Form enn garson dan semin ki li bizin pran”