Skip to content

Skip to table of contents

 SEKSION 6

Kouma enn Tibaba Sanz Lavi enn Koup

Kouma enn Tibaba Sanz Lavi enn Koup

“Bann garson zot enn leritaz Jéhovah.”Psaume 127:3

Nesans enn tibaba amenn enn gran boner ek boukou lazwa dan lavi enn koup. Asterla ki to’nn vinn paran, kitfwa to etone kan to realize ki tou to letan ek to lenerzi fini zis ar to tibaba. Enn mank somey ek bann sanzman lor plan emosionel kapav kree bann tansion dan to menaz. Akoz sa, twa ek to konzwin pou bizin fer bann sanzman pou zot kapav okip zot tibaba ek anmemtan protez zot maryaz. Kouma bann konsey Labib kapav ed zot pou relev sa bann defi-la?

 1 KONPRAN KOUMA ENN TIBABA KAPAV SANZ TO LAVI

KI LABIB DIR: “Lamour ena pasians ek li bon.” Anplis, lamour pa “rod so prop lintere, [ni] li ofanse vit.” (1 Corinthiens 13:4, 5) Aster ki to’nn vinn mama, li normal ki to pou donn tou to latansion to tibaba. Me to mari riske koumans santi li neglize. Alor pa bliye ki li osi li bizin to latansion. Avek pasians ek bonte, to kapav fer li santi ki to bizin li, pou okip zot zanfan ansam.

“Zot . . . , bann mari, kontign res ar [zot madam] an-akor avek konesans.” (1 Pierre 3:7) Li bon to konpran ki tou lenerzi to madam pou fini avek zot tibaba. Asterla li ena bann nouvo responsabilite ek sa kapav fer li strese, fatige, ek mem deprime. Parfwa li kapav mem ankoler ar twa, me gard to kalm parski “vo mie enn kikenn ki pa ankoler vit ki enn zom ki ena boukou lafors.” (Proverbes 16:32) Azir avek bon zizman ek donn to madam tou soutien ki li bizin.Proverbes 14:29.

KI TO KAPAV FER:

  • Papa: Donn to madam koudme pou okip zot tibaba, mem lanwit. Diminie letan ki to pase pou fer lezot kitsoz koumsa to kapav pas plis letan avek to madam ek to tibaba

  • Mama: Kan to mari propoz twa pou okip zot tibaba, pa refize. Mem si li pa fer li bien kouma bizin, pa kritik li, okontrer, avek lamour montre li kouma bizin fer

 2 FER ZOT RELASION VINN PLI SOLID

KI LABIB DIR: “Zot pou vinn enn sel laser.” (Genèse 2:24) Mem si zot fami inn grandi, pa bliye ki twa ek to konzwin zot touzour “enn sel laser.” Fer tou zot posib pou gard zot relasion bien solid.

Fam, montre to rekonesans pou led ek soutien ki to mari donn twa. To bann parol ranpli ar rekonesans kapav vinn kouma “enn gerizon.” (Proverbes 12:18) Mari, dir to madam ki kantite to kontan li ek ki li ena boukou valer pou twa. Felisit li pou fason ki li okip zot fami.Proverbes 31:10, 28.

“Ki sakenn kontign rod lintere so kamarad, pa so prop lintere.” (1 Corinthiens 10:24) Touletan fer seki pli bon pou to konzwin. Pas letan ansam pou koze, pou felisite, ek pou ekout zot kamarad. Konsernan bann relasion sexiel, pa montre twa egois. Okontrer, pran kont bezwin to konzwin. Labib dir: “Pa priv zot kamarad, exsepte si zot toulede tom dakor.” (1 Corinthiens 7:3-5) Alor, koz lor la fran-fran zot toulede. Si to ena pasians ek to konpran to konzwin, sa pou ranforsi zot relasion.

KI TO KAPAV FER:

  • Pa bliye rezerv enn letan zis pou zot toulede

  • Fer bann ti kitsoz ki pou fer to konzwin santi ki to kontan li, kouma par exanp ekrir li enn ti mo dou ouswa donn li enn ti kado

 3 ANSEGN TO TIBABA

KI LABIB DIR: “Depi tibaba to konn bann lekritir sakre ki kapav fer twa vinn saz pou to gagn lavi sov.” (2 Timothée 3:15) Deside kouma zot pou ansegn zot tibaba. Mem avan so nesans, li ena enn kapasite extraordiner pou aprann. Alor ki li ankor dan vant, to tibaba kapav rekonet to lavwa, li resanti bann lemosion ek li reazir. Lir avek li kan ki li ankor enn tibaba. Mem si li pa konpran seki to pe lir, sa kapav fer li kontan lir kan li vinn gran.

Pa panse ki to tibaba tro tipti pou to koz lor Bondie avek li. Fer an-sort ki li tann twa priye Jéhovah. (Deutéronome 11:19) Mem kan to pe zwe avek li, koz lor bann kitsoz ki Bondie inn fer. (Psaume 78:3, 4) Amezir to zanfan grandi, li pou santi lamour ki to ena pou Jéhovah ek li osi, li pou aprann pou kontan Jéhovah.

KI TO KAPAV FER:

  • Dan lapriyer, demann sazes ki to bizin pou ansegn to tibaba

  • Repet bann mo ek bann lide inportan, koumsa li pou koumans aprann depi bien boner