Skip to content

Skip to table of contents

 SEKSION 8

Kan enn Maler Arive

Kan enn Maler Arive

“Zot dan enn gran lazwa, mem si pou enn tigit letan, si bizin, zot ti dan enn gran lapenn akoz diferan kalite leprev.”1 Pierre 1:6

Mem si to pe fer tou to posib pou ena enn maryaz ek enn lavi fami ki ere, ena bann kitsoz ki kapav arive san ki to atann. Sa kapav anpes twa gard to lazwa. (Ecclésiaste 9:11) Me parski Li kontan nou, Bondie donn nou led neseser kan nou dan difikilte. Si to swiv sa bann prinsip Labib-la, twa ek to fami pou kapav fer fas ar ninport ki sitiasion, mem bann sitiasion pli pir ki kapav ena.

 1 KONT LOR JÉHOVAH

KI LABIB DIR: “Zet tou zot traka lor Li, parski Li trakase pou zot.” (1 Pierre 5:7) Rapel touletan ki se pa Bondie ki responsab bann leprev ki to pe gagne. (Jacques 1:13) Amezir ki to vinn pros ar Li, Li pou ed twa dan pli bon fason ki kapav ena. (Isaïe 41:10) “Devid [to] leker devan Li.”Psaume 62:8.

To pou gagn rekonfor osi kan to lir ek etidie Labib toulezour. Gras-a sa, to pou santi kouma Jéhovah ‘konsol twa dan tou to bann leprev.’ (2 Corinthiens 1:3, 4; Romains 15:4) Li promet pou donn twa “lape Bondie ki depas tou konesans.”Philippiens 4:6, 7, 13.

KI TO KAPAV FER:

  • Priye Jéhovah pou Li ed twa res kalm ek gard to lespri kler

  • Reget tou bann posibilite ki ena devan twa, ek swazir seki pli bon

2 OKIP TOMEM EK TO FAMI

KI LABIB DIR: “Leker enn dimounn intelizan gagn konesans, ek zorey enn dimounn saz rod konesans.” (Proverbes 18:15) Gagn tou bann ransegnman. Fer zefor pou kone ki sak manb to fami bizin. Koz ar zot. Ekout zot.Proverbes 20:5.

Ki to pou fer si enn kikenn ki to bien kontan, inn perdi lavi? Pa per pou exprim to bann santiman. Rapel ki mem “Jésus ti plore.” (Jean 11:35; Ecclésiaste 3:4) Li inportan osi ki to gagn ase repo ek to dormi bien. (Ecclésiaste 4:6) Lerla, to pou pli kapav fer fas ar enn sitiasion bien difisil.

KI TO KAPAV FER:

  • Avan mem ki enn maler arive, pran labitid pou koz ar bann manb to fami. Koumsa, si enn problem leve, zot pou pli alez pou koz ar twa

  • Koz avek bann dimounn ki finn viv mem sitiasion

 3 ROD SOUTIEN KI BIZIN

KI LABIB DIR: “Enn vre kamarad montre so lamour touletan, ek li enn frer ki’nn ne pou bann moman difisil.” (Proverbes 17:17) Sirman to bann kamarad anvi ed twa, me zot pa tro kone ki zot kapav fer. Pa ezite pou dir zot seki to vremem bizin. (Proverbes 12:25) Rod osi led spiritiel avek bann ki bien konpran Labib. Direksion ki zot pou donn twa atraver Labib, pou ed twa.Jacques 5:14.

To pou gagn soutien ki bizin kan regilierman to frekant bann dimounn ki vremem ena lafwa an Bondie ek ki ena konfians dan so bann promes. To pou gagn osi enn gran rekonfor kan to ed bann dimounn ki bizin lankourazman. Partaz lafwa ki to ena an Jéhovah ek dan so bann promes ar zot. Res bien okipe; ed bann dimounn ki bizin led, ek pa elwagn twa ar bann ki kontan twa ek ki bien trakase pou twa.Proverbes 18:1; 1 Corinthiens 15:58.

KI TO KAPAV FER:

  • Koz avek enn kamarad pros ek les li ed twa

  • Dir fran ek dan enn fason presi seki to vremem bizin