Skip to content

Skip to table of contents

 SEKSION 1

Tourn ver Bondie pou Konn enn Maryaz Ere

Tourn ver Bondie pou Konn enn Maryaz Ere

“Sa kikenn ki ti kree zot koumansman la ti fer zot zom ek fam.”Matthieu 19:4

Se Bondie Jéhovah * ki ti fer premie maryaz. Labib dir nou ki Li ti kree premie fam ek Li “ti amenn li ver [Adam].” Premie zom ti telman kontan ki li ti dir: “Anfin, sannla li lezo mo lezo ek laser mo laser.” (Genèse 2:22, 23) Jéhovah ankor touzour oule ki bann koup viv ere dan zot maryaz.

Kan enn dimounn marye kitfwa li panse ki asterla tou pou parfe. Me, larealite li bien diferan. Mem si enn mari ek enn fam bien kontan zot kamarad, zot pou gagn problem. (1 Corinthiens 7:28) Dan sa brosir-la ena bann prinsip Labib. Si to aplik sa bann prinsip-la to pou kapav konn enn maryaz ek enn lavi fami ere.Psaume 19:8-11.

 1 AKSEPTE ROL KI JÉHOVAH INN DONN TWA

KI LABIB DIR: Enn mari li sef so fami.Éphésiens 5:23.

Jéhovah atann ki twa, antan ki mari to pran bien swin to madam avek boukou tandres. (1 Pierre 3:7) Jéhovah inn kree li pou li vinn enn led pou twa. Li anvi to tret li avek dignite ek lamour. (Genèse 2:18) To bizin kontan to madam a-enn-pwin ki to dispoze pou fer so lintere pas avan to prop lintere.Éphésiens 5:25-29.

Jéhovah atann ki twa, antan ki madam, to ena enn gran respe pou to mari ek to ed li asim so rol. (1 Corinthiens 11:3; Éphésiens 5:33) Soutenir so bann desizion ek korper ar li avek tou to leker. (Colossiens 3:18) Kan to azir koumsa, to pou vinn ankor pli zoli devan lizie to mari ek devan lizie Jéhovah.1 Pierre 3:1-6.

KI TO KAPAV FER:

  • Demann to konzwin ki to kapav fer pou vinn enn pli bon mari ouswa enn pli bon fam. Ekout bien seki li dir twa. Apre sa, fer tou seki to kapav pou amelior twa

  • Ena pasians. Sa pran letan pou zot toulede kone ki zot bizin fer pou zot rann zot kamarad ere

2 PRAN BIEN KONT SANTIMAN TO KONZWIN

KI LABIB DIR: To bizin touzour rod lintere to konzwin. (Philippiens 2:3, 4) Tret li kouma enn kikenn ki ena boukou valer, ek rapel ki Jéhovah demann so bann serviter pou “ena douser anver tou dimounn.” (2 Timothée 2:24) “Bann koze san reflesi zot koumadir bann kout lepe, me lalang enn dimounn saz, li enn gerizon.” Alor, swazir bien to bann mo kan to koze. (Proverbes 12:18) Lespri Jéhovah pou ed twa pou koz avek bonte ek lamour.Galates 5:22, 23; Colossiens 4:6.

KI TO KAPAV FER:

  • Si to bizin koz lor enn size serye avek to konzwin, priye avan pou to kapav gard to kalm ek ena enn lespri ouver

  • Reflesi bien lor seki to pou dir ek lor fason ki to pou dir sa

 3 REFLESI A-DE

KI LABIB DIR: Kan to marye, twa ek to konzwin zot vinn “enn sel laser.” (Matthieu 19:5) Me zot touzour de dimounn diferan ek sakenn ena so prop lopinion. Alor to bizin aprann pou ena mem panse ek mem santiman ki to konzwin. (Philippiens 2:2) An realite, sa li bien inportan kan zot pe pran desizion. Labib dir: “Kot ena dialog, bann plan reisi.” (Proverbes 20:18) Les bann prinsip Labib gid zot kan zot pran bann desizion inportan ansam.Proverbes 8:32, 33.

KI TO KAPAV FER:

  • Dir to konzwin seki to resanti, pa dir li zis seki to panse

  • Avan to pran bann langazman, koz sa avek to konzwin

^ par. 4 Jéhovah se nom Bondie kouma nou trouve dan Labib.