Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT SINK

Laranson​—Pli Gran Kado ki Bondie Inn Donn Nou

Laranson​—Pli Gran Kado ki Bondie Inn Donn Nou

1, 2. (a) Kan eski enn kado ena valer pou ou? (b) Kifer laranson se pli gran kado ki Bondie finn donn nou?

KI PLI zoli kado ki ou’nn deza gagne? Li pa neseser ki enn kado kout ser pou li ena valer. Si enn kado fer ou kontan ouswa si se enn kitsoz ki ou vremem bizin, ou pou apresie li.

2 Parmi tou bann kado ki Bondie inn donn nou, ena enn ki nou plis bizin. Se pli gran kado ki Bondie inn donn bann dimounn. Dan sa sapit-la, nou pou aprann ki Zeova finn avoy so Garson, Zezi Kris, pou ki nou kapav viv pou touletan. (Lir Matie 20:28.) Kan Li finn avoy Zezi lor later kouma enn ranson, Zeova finn montre ki Li vremem kontan nou.

KI ETE LARANSON?

3. Kifer bann dimounn mor?

3 Laranson se dispozision ki Zeova inn pran pou liber bann dimounn ar pese ek lamor. (Efezien 1:7) Pou konpran kifer nou ti bizin laranson, nou bizin kone ki ti arive plizir milye lane avan dan zardin Edenn. Nou premie paran, Adan ek Ev, ti fer pese. Ek parski zot ti fer pese, zot inn mor. Nou osi nou mor parski nou finn erit pese ar Adan ek Ev.​—Get Not 9.

4. Kisannla Adan ti ete, ek ki Bondie ti donn li?

4 Kan Zeova ti kree premie zom, Adan, Li ti donn li  enn kitsoz ki ena boukou valer. Zeova ti donn Adan enn lavi parfe. Li ti ena enn lespri ek enn lekor parfe. Zame li ti pou tom malad, vinn vie, ouswa mor. Zeova ti kree Adan, akoz sa Li ti kouma enn papa pou li. (Lik 3:38) Zeova regilierman ti koz avek li. Bondie ti explik Adan an detay seki li ti bizin fer ek ti donn li bann travay bien interesan.​—Zenez 1:28-30; 2:16, 17.

5. Kan Labib dir ki Bondie ti kree Adan “dan so resanblans,” ki savedir?

5 Bondie ti kree Adan “dan so resanblans.” (Zenez 1:27) Zeova ti kree Adan avek bann kalite ki Limem Li ena, kouma lamour, sazes, lazistis, ek pwisans. Li ti donn Adan liberte pou swazir. Adan pa ti kouma enn robo. Bondie ti kree li dan enn fason kot li ti kapav swazir pou fer seki bon ouswa seki move. Si Adan ti swazir pou obeir Bondie, li ti pou kapav viv pou touletan dan Paradi.

6. Kan Adan ti dezobeir Bondie, ki li ti perdi? Kouma sa ena enn lefe lor nou?

6 Kan Adan ti dezobeir Bondie ek kan Bondie ti kondann li a-mor, sa ti kout li bien ser. Li ti perdi lamitie spesial ki li ti ena avek Zeova, so lavi parfe, ek Paradi kot li ti reste. (Zenez 3:17-19) Adan ek Ev ti swazir pou dezobeir Bondie, alor pa ti ena okenn lespwar pou zot. Akoz seki Adan ti fer, “pese finn vinn dan lemonn, e lamor finn rantre par pese, e lamor finn tous tou dimoun, parski tou finn fer pese.” (Romin 5:12) Kan Adan ti fer pese, li ti “vann” limem ek nou osi kouma esklav pese ek lamor. (Romin 7:14, NW.) Eski ena kit lespwar pou nou? Wi, ena enn lespwar.

7, 8. Ki ete enn ranson?

 7 Ki ete enn ranson? Kan nou koz lor enn ranson, normalman ena de kitsoz ki vinn dan nou lespri. Se pri ki bizin peye pou liber enn kikenn ouswa pou regagn enn kitsoz. Li kapav osi pri ki bizin peye pou enn dedomazman.

8 Adan finn fer pese ek finn kondann nou a-mor. Okenn imin pa ti pou kapav pey enn dedomazman pou seki Adan inn fer. Me Zeova finn pran enn dispozision pou liber nou ar pese ek lamor. Anou gete kouma Zeova finn donn laranson ek kouma nou kapav gagn bann benediksion gras-a sa.

KOUMA ZEOVA FINN DONN LARANSON?

9. Ki kalite ranson ti bizin peye?

9 Personn parmi nou zame pa ti pou kapav pey enn ranson pou lavi parfe ki Adan finn perdi. Kifer? Parski nou tou nou inparfe. (Psom 49:7, 8) Pou pey sa ranson-la, ti bizin lavi enn lot dimounn parfe. Se akoz sa ki apel sa, “enn ranson ki koresponn.” (1 Timote 2:6, NW.) Ranson-la ti bizin ena mem valer ar lavi ki Adan finn perdi.

10. Kouma Zeova finn donn laranson?

10 Kouma Zeova finn donn laranson? Zeova finn avoy so Garson ki Li pli kontan lor later. Sa Garson-la se Zezi, so premie kreasion. (1 Zan 4:9, 10) Zezi ti dispoze pou kit so Papa ek plas kot li ti pe reste dan lesiel. (Filipien 2:7) Zeova ti transfer lavi Zezi dan vant Mari lor later, ek Zezi ti ne kouma enn dimounn parfe, san okenn pese.​—Lik 1:35.

Zeova finn donn so Garson ki Li bien kontan kouma enn ranson pou nou

11. Kouma enn sel zom ti pou kapav pey enn ranson pou tou dimounn?

 11 Tou dimounn finn perdi lavi parfe parski premie zom, Adan, ti dezobeir Bondie. Eski enn lot zom ti pou kapav fer tou bann zanfan Adan regagn sa lavi parfe la? Wi. (Lir Romin 5:19.) Zezi, ki zame finn fer pese, finn donn so lavi parfe kouma enn ranson. (1 Korintien 15:45) Sa lavi parfe ki li’nn done la ti pou liber tou bann zanfan Adan ar lamor.​—1 Korintien 15:21, 22.

12. Kifer Zezi inn bizin soufer sa kantite-la?

12 Labib montre nou ki kantite Zezi inn soufer avan li mor. Bann dimounn ti fwet li, ti koulout li lor enn poto, ek li ti bien soufer avan li mor. (Zan 19:1, 16-18, 30, NW.) Kifer Zezi inn bizin soufer sa kantite-la? Parski Satan ti pretann ki okenn dimounn pa pou res fidel ar Bondie kan li pas par bann leprev bien dir. Zezi finn prouve ki enn zom parfe kapav res fidel ar Bondie mem si li pas par bann gran soufrans. Mazine ki kantite Zeova ti fier so Garson, Zezi!​—Proverb 27:11; get Not 15.

13. Ki Zezi ti fer kan li ti retourn dan lesiel?

13 Le 14 Nizan lane 33 Nou Lepok, bann lennmi Zezi ti touy li. (Ebre 10:10) Trwa zour apre, Zeova ti resisit Zezi, pa kouma enn imin, me kouma enn lespri. Apre sa, Zezi ti retourn dan lesiel. Li ti prezant so Papa valer so lavi imin parfe ki li’nn done kouma enn sakrifis. Ek so Papa ti aksepte lavi ki li ti done pou nou, kouma enn peyman. (Ebre 9:24) Se koumsa ki Zezi finn liber nou ar pese ek lamor.​—Lir Romin 3:23, 24.

 NOU GAGN BENEDIKSION GRAS-A LARANSON

14, 15. Ki nou bizin fer pou ki Bondie pardonn nou pese?

14 Nou deza pe gagn benediksion gras-a pli gran kado ki Bondie inn donn nou. Anou gete ki bann benediksion nou pe gagne azordi ek ki bann benediksion nou pou gagne dan lavenir.

15 Bondie pardonn nou pese. Li pa touletan fasil pou fer seki bon. Nou fer bann erer, ek parfwa nou dir ek fer seki pa bon. Kouma nou kapav gagn pardon nou pese? Nou bizin vremem regret sa move kitsoz ki nou’nn fer la, ek avek limilite nou bizin demann Zeova pardon. Lerla nou kapav sir ki Li pou pardonn nou pese.​—Kolosien 1:13, 14; 1 Zan 1:8, 9.

16. Ki nou bizin fer pou nou ena enn konsians kler?

16 Nou kapav ena enn konsians kler. Si nou konsians pe fatig nou parski nou’nn fer enn move kitsoz, kitfwa nou santi nou koupab, nou dekouraze ek panse ki nou pa vo nanye. Me nou bizin pa bes lebra. Si nou sipliy Zeova pou pardonn nou, nou kapav sir ki Li pou ekout nou ek pardonn nou. (Ebre 9:13, 14) Zeova anvi ki nou koz avek Li lor ninport ki problem ouswa febles ki nou ena. (Ebre 4:14-16) Alafin, nou pou ena enn konsians kler devan Bondie.

17. Ki bann benediksion nou kapav gagne gras-a lamor Zezi?

17 Nou ena lesperans pou viv pou touletan. “Saler pese, li lamor, me don Bondie li lavi eternel dan Zezi Kris nou Segner.” (Romin 6:23) Parski Zezi finn mor pou nou, nou pou kapav viv pou touletan ek  profit enn lasante parfe. (Revelasion 21:3, 4) Me ki nou bizin fer pou gagn sa bann benediksion-la?

ESKI OU POU AKSEPTE LARANSON?

18. Kouma nou kone ki Zeova kontan nou?

18 Ou vremem kontan kan enn dimounn donn ou enn zoli kado! Laranson se pli zoli kado ki nou’nn gagne, ek nou bizin bien rekonesan anver Zeova pou sa kado-la. Zan 3:16 dir nou ki “Bondie finn telman kontan lemonn, ki li finn donn so Sel Garson.” Zeova telman kontan nou ki Li’nn donn nou so Garson, Zezi, ki Li bien kontan. Ek nou kone ki Zezi osi kontan nou, parski li’nn aksepte mor pou nou. (Zan 15:13) Laranson se enn kado ki bizin konvink ou ki Zeova ek Zezi vremem kontan ou.​—Galat 2:20.

Amezir ki nou aprann konn Zeova, nou pou vinn so kamarad ek nou lamour pou Li pou grandi

19, 20. (a) Kouma ou kapav vinn kamarad Zeova? (b) Kouma ou kapav montre ki ou ena lafwa dan laranson?

19 Asterla ki ou finn aprann ki Bondie bien kontan ou, kouma eski ou kapav vinn so kamarad? Li difisil pou kontan enn dimounn ki ou pa kone. Zan 17:3 (NW) dir ki nou kapav aprann konn Zeova. Amezir ki ou aprann konn Li, ou lamour pou Li pou grandi, ou pou anvi fer Li plezir, ek ou pou vinn so kamarad. Alor, kontign aprann konn Zeova amezir ki ou etidie Labib.​—1 Zan 5:3.

20 Ena lafwa dan laranson. Labib dir: “Kikenn ki ena lafwa dan Garson Bondie ena lavi pou touletan.” (Zan 3:36, NW.) Ki savedir ena lafwa? Savedir ki nou bizin fer seki Zezi finn ansegn nou. (Zan 13:15) Nou pa kapav zis dir ki nou krwar dan Zezi. Si nou ena lafwa dan laranson, nou bizin montre sa par nou bann  aksion. Zak 2:26 dir nou: “Lafwa . . . san bann aksion, li mor.”

21, 22. (a) Kifer nou bizin asiste Memoryal lamor Zezi Kris toule lane? (b) Lor ki kitsoz nou pou koze dan Sapit 6 ek 7?

21 Asiste Memoryal lamor Zezi Kris. Lanwit avan so lamor, Zezi ti ansegn nou ki nou bizin komemor so lamor. Nou fer sa toule lane, ek apel sa levennman-la Memoryal ouswa “Repa Lesegner.” (1 Korintien 11:20; Matie 26:26-28) Zezi anvi ki nou rapel ki li finn donn so lavi parfe kouma enn ranson pou nou. Li ti dir: “Kontign fer sa an mo memwar.” (Lir Lik 22:19, NW.) Kan ou asiste Memoryal, ou montre ou rekonesans pou laranson ek pou gran lamour ki Zeova ek Zezi ena pou nou.​—Get Not 16.

22 Laranson se pli gran kado ki nou’nn gagne. (2 Korintien 9:14, 15) Gras-a sa kado ki ena boukou valer la, mem bann milyon dimounn ki’nn mor pou gagn bann benediksion. Sapit 6 ek 7 pou explike kouma.