Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT TRWA

Ki Proze Bondie Ena pou Bann Dimounn?

Ki Proze Bondie Ena pou Bann Dimounn?

1. Ki proze Bondie ena pou bann dimounn?

BONDIE ena enn zoli proze pou bann dimounn. Li ti kree premie misie ek premie madam, Adan ek Ev, pou ki zot viv dan enn zoli zardin. Ki proze Li ti ena pou zot? Li ti anvi zot gagn zanfan, fer later antie vinn enn paradi, ek pran swin bann zanimo.​—Zenez 1:28; 2:8, 9, 15; get Not 6.

2. (a) Kouma nou kone ki Bondie pou realiz so proze? (b) Dapre Labib kisannla ki pou viv pou touletan lor later?

2 Eski ou panse ki enn zour nou pou viv dan enn paradi? Zeova dir nou: “Li ti dan mo proze pou fer sa, ek mo pou osi realiz sa.” (Izai 46:9-11; 55:11) Wi, Li pou realiz so proze, ek nanye pa pou kapav anpes Li. Zeova dir ki Li’nn kree later pou enn rezon. Li “pa finn kree li pou nanye.” (Izai 45:18) Li anvi ki bann dimounn viv lor later. Me ki kalite dimounn Bondie anvi viv lor later, ek pou komie letan? Labib dir: “Bann ki swiv bon semin [ouswa, ki obeir Bondie] pou posed later e viv lor la pou toultan.”​—Psom 37:29; Revelasion 21:3, 4.

3. Kan ou trouv bann dimounn tom malad ek mor, ki kestion kitfwa ou demann oumem?

Me zordi, bann dimounn tom malad ek mor. Dan boukou pei, bann dimounn lager ek touy zot kamarad. Me pa ti ena sa dan proze Bondie. Alor, ki finn arive? Zis Labib kapav reponn sa kestion-la.

 LENNMI BONDIE

4, 5. (a) Dan zardin Edenn, kisannla ti koz avek Ev atraver enn serpan? (b) Kouma enn dimounn onet kapav vinn enn voler?

4 Labib dir nou ki Bondie ena enn lennmi ki “apel diab, ou Satan.” Satan ti servi enn serpan pou koz avek Ev dan zardin Edenn. (Revelasion 12:9; Zenez 3:1) Li ti fer koumadir sa serpan-la ki pe koze.​—Get Not 7.

5 Alor, eski se Bondie ki’nn kree Satan Lediab? Non! O-koumansman, Satan ti enn bon anz dan lesiel ek li ti la kan Bondie ti pe prepar later pou Adan ek Ev. Me apre li’nn sanze li’nn vinn Lediab. (Zob 38:4, 7) Kouma enn kitsoz koumsa kapav arive? Li parey kouma enn dimounn onet ki sanze ek vinn enn voler. Sa dimounn-la pa’nn ne voler. Me li anvi gagn enn kitsoz ki pa pou li. Li kontign pans lor sa kitsoz-la, ek sa move dezir-la vinn pli for. Lerla, kouma lokazion prezante, li kokin sa. Se koumsa ki li vinn enn voler.​—Lir Zak 1:13-15; get Not 8.

6. Kouma enn anz inn vinn lennmi Bondie?

Samem ki’nn ariv sa anz-la. Apre ki Zeova ti kree Adan ek Ev, Li ti demann zot pou gagn zanfan ek pou “ranpli later.” (Zenez 1:27, 28) Kitfwa sa anz-la ti pe dir ar limem: ‘Tou sa bann dimounn-la kapav ador mwa olie ki zot ador Zeova!’ Plis li’nn pans lor la, plis li’nn anvi gagn enn kitsoz ki pou Zeova. Sa anz-la ti anvi ki bann dimounn ador li. Alor li’nn koz manti avek Ev ek li’nn anbet li. (Lir Zenez 3:1-5.) Kan li’nn fer sa, li’nn vinn Satan Lediab, lennmi Bondie.

7. (a) Kifer Adan ek Ev ti mor? (b) Kifer nou vinn vie ek nou mor?

7 Bondie ti defann Adan ek Ev pou manz enn frwi dan zardin Edenn. Li ti dir zot si zot manz sa frwi-la  zot pou mor. Me, Adan ek Ev ti dezobeir Bondie ek ti manz frwi-la. (Zenez 2:17; 3:6) Zot ti fer pese kont Zeova ek avek letan zot inn mor, parey kouma Zeova ti dir pou ariv zot. (Zenez 3:17-19) Bann zanfan Adan ek Ev ti fer pese, akoz sa zot osi zot ti mor. (Lir Romin 5:12.) Pou ed nou konpran kifer bann zanfan Adan ek Ev zot osi ti fer pese, anou pran enn lexanp. Fer koumadir ou pe kwi enn gato dan enn moul kabose. Sa gato-la pou ena mem defo ki sa moul-la. Kan Adan ti dezobeir Bondie, li’nn fer pese. Parski nou bann zanfan Adan, nou tou nou’nn erit pese, ouswa nou ena mem “defo” ki li. Ek parski nou tou nou fer pese, nou vinn vie ek nou mor.​—Romin 3:23, NW; get Not 9.

8, 9. (a) Ki kitsoz Satan ti anvi Adan ek Ev krwar? (b) Kifer Zeova pa ti touy sa bann rebel-la deswit?

Satan ti rebel kont Zeova kan li ti pous Adan ek Ev pou dezobeir Zeova. Satan ti anvi ki Adan ek Ev krwar ki Zeova enn manter, enn move dirizan ki pa’le seki bon pou zot. Satan ti pe dir ki bann dimounn pa bizin Bondie pou dir zot seki zot bizin fer. Li ti pe rod dir osi ki Adan ek Ev bizin desid par zotmem seki bon ek seki pa bon. Alor, ki Zeova ti pou fer? Li ti kapav touy sa bann rebel-la ek aret sa sitiasion-la lamem. Me eski sa ti pou prouve ki Satan enn manter? Non.

9 Akoz sa, Zeova pa ti touy sa bann rebel-la deswit. Seki Li’nn fer, Li’nn les letan pase pou ki bann dimounn diriz zot par zotmem. Sa ti pou montre dan enn fason kler ki Satan enn manter ek ki Zeova kone ki kitsoz pli bon pou bann dimounn. Nou pou aprann plis lor la dan Sapit 11. Me ki ou panse lor desizion ki Adan ek Ev ti pran? Eski zot ti ena rezon pou krwar  Satan ek dezobeir Zeova? Zeova ti donn Adan ek Ev tou seki zot ti ena. Par exanp, Li ti donn zot enn lavi parfe, enn zoli plas pou reste, ek enn travay ki zot ti kontan. Parkont Satan li, zame pa’nn fer nanye debon pou zot. Si ou ti dan zot plas, ki ou ti pou fer?

10. Ki swa inportan sakenn parmi nou bizin fer?

 10 Zordi, sakenn parmi nou ena enn swa pou fer, ek nou lavi depann lor la. Nou kapav swazir pou obeir Zeova ek konsider Li kouma nou Sef ek koumsa prouve ki Satan li enn manter. Ouswa, nou kapav swazir Satan kouma nou sef. (Psom 73:28; lir Proverb 27:11.) Bien tigit dimounn dan sa lemond-la obeir Bondie. An realite, pa Bondie ki pe diriz lemond. Me, si Bondie pa pe diriz lemond, kisannla ki pe fer sa?

KISANNLA PE DIRIZ LEMOND?

Si tou bann rwayom dan lemond pa ti pou Satan, eski li ti pou kapav ofer sa Zezi?

11, 12. (a) Ki Satan ti ofer Zezi ek ki sa montre nou? (b) Sit bann verse ki montre ki Satan pe diriz lemond.

11 Zezi ti kone kisannla vremem pe diriz lemond. Enn zour, Satan ti “montre li tou bann rwayom lor later” ek zot laglwar. Apre sa, Satan ti fer Zezi sa promes-la: “Mo pou donn twa tousala, si to tom azenou pou ador mwa.” (Matie 4:8, 9; Lik 4:5, 6) Demann oumem: ‘Si sa bann rwayom-la pa ti pou Satan, eski li ti pou kapav ofer sa Zezi?’ Non. Tou gouvernman ki ena lor later pou Satan.

12 Kitfwa ou pe demann oumem: ‘Kouma li posib ki Satan pe diriz lemond? Eski se pa Zeova, Bondie Tou-pwisan, ki’nn kree liniver?’ (Revelasion 4:11) Wi, me dan enn fason bien kler, Zezi ti apel Satan “sef lemonn.” (Zan 12:31; 14:30; 16:11) Lapot Pol ti apel Satan Lediab “bondie . . . sa lemonn la.” (2 Korintien 4:3, 4) Ek lapot Zan ti ekrir ki “lemond antie li dan pouvwar sa kikenn ki move la.”​—1 Zan 5:19NW.

KOUMA LEMOND SATAN POU DETRIR?

13. Kifer nou bizin enn nouvo lemond?

13 Sa lemond-la pe vinn deplizanpli danzere. Nou trouv lager, koripsion, lipokrizi, ek laviolans partou.  Mem si bann dimounn pe fer boukou zefor, zot pa pe kapav tir sa bann problem-la. Me dan enn tigit letan ankor, Bondie pou detrir sa move lemond-la pandan enn lager ki apel Armagedonn. Apre sa, Li pou ranplas sa lemond-la par enn nouvo lemond kot ena lazistis.​—Revelasion 16:14-16; get Not 10.

14. Kisannla Bondie inn swazir pou vinn Lerwa dan So Rwayom? Ki Labib ti predir konsernan Zezi?

14 Zeova inn swazir Zezi Kris pou vinn Lerwa dan So gouvernman ouswa So Rwayom ki dan lesiel. Inn gagn plizir milye lane, Labib ti predir ki Zezi pou regne kouma “Prins Lape” ek ki so gouvernman pou res pou touletan. (Izai 9:6, 7) Zezi ti ansegn so bann disip pou priye pou sa gouvernman-la kan li ti dir: “Fer to regn [“Rwayom,” NW] vini realiz to volonte lor later kouma dan lesiel.” (Matie 6:10) Dan Sapit 8, nou pou trouve kouma Rwayom Bondie pou ranplas tou bann gouvernman sa lemond-la. (Lir Daniel 2:44.) Lerla Rwayom Bondie pou fer later vinn enn zoli paradi.​—Get Not 11.

ENN NOUVO LEMOND BIEN PRE!

15. Ki ete “nouvo later”?

15 Labib fer sa promes-la: “Nou atann enn nouvo lesiel ek enn nouvo later kot pou ena lazistis.” (2 Pier 3:13; Izai 65:17) Parfwa kan Labib koz lor “later,” li fer referans ar bann dimounn ki viv lor later. (Zenez 11:1) Alor, sa “nouvo later kot pou ena lazistis” la pe fer referans ar tou bann dimounn ki obeir Bondie ek ki pou gagn so benediksion.

16. Ki kado extraordiner Bondie pou donn bann ki pou viv dan so nouvo lemond, ek ki nou bizin fer pou gagn sa kado-la?

16 Zezi ti dir ki bann dimounn ki pou viv dan nouvo  lemond, ki Bondie inn promet, pou gagn “lavi eternel.” (Mark 10:30) Ki nou bizin fer pou gagn sa kado-la? Silvouple lir Zan 3:16 ek 17:3, NW pou gagn repons. Asterla, anou gete dapre Labib kouma lavi pou ete kan later pou vinn enn paradi.

17, 18. Kouma nou kone ki pou ena lape partou lor later ek ki nou pou santi nou an sekirite?

17 Pou nepli ena bann move kitsoz, lager, krim, ek violans. Pou nepli ena bann move dimounn lor later. (Psom 37:10, 11) Bondie pou “aret lager ki ena partou dan lemond.” (Psom 46:9; Izai 2:4) Lor later pou ena zis bann dimounn ki kontan Bondie ek ki obeir Li. Pou ena lape pou touletan.​—Psom 72:7NW.

18 Pep Zeova pou santi li an sekirite. Dan lepok Biblik, kan bann Izraelit ti obeir Bondie, zot ti an sekirite parski Bondie ti protez zot. (Levitik 25:18, 19) Dan Paradi, nou pa pou per nanye ek nou pa pou per personn. Nou pou touletan santi nou an sekirite!​—Lir Izai 32:18; Mika 4:4.

19. Kifer nou kapav sir ki pou ena manze an-abondans dan nouvo lemond?

19 Pou ena manze an-abondans. “Pou ena lagrin sereal an-abondans lor later; lao lor bann montagn, pou ena enn gran labondans.” (Psom 72:16, NW.) Zeova, “nou Bondie, [pou] beni nou,” ek “later [pou] raport plin rekolt.”​—Psom 67:6.

20. Kouma nou kone ki later pou vinn enn paradi?

20 Later antie pou vinn enn paradi. Bann dimounn pou ena bann zoli lakaz ek bann zoli zardin. (Lir Izai 65:21-24; Revelasion 11:18.) Later antie pou vinn zoli parey kouma zardin Edenn. Zeova  pou touletan donn nou seki nou bizin. Labib dir konsernan Zeova: “To ouver to lame e tou kreatir rasazie e satisfe.”​—Psom 145:16.

21. Kouma nou kone ki pou ena lape ant bann dimounn ek bann zanimo?

21 Pou ena lape ant bann dimounn ek bann zanimo. Bann zanimo pou nepli enn danze pou bann dimounn. Bann zanfan pou santi zot an sekirite, mem avek bann zanimo ki danzere zordi.​—Lir Izai 11:6-9; 65:25.

22. Ki Zezi pou fer pou bann ki malad?

22 Personn pa pou malad. Kan Zezi ti lor later, li ti geri boukou dimounn. (Matie 9:35; Mark 1:40-42; Zan 5:5-9) Me antan ki Lerwa dan Rwayom Bondie, Zezi pou geri tou dimounn. Zame personn pa pou dir: “Mo malad.”​—Izai 33:24; 35:5, 6.

23. Ki Bondie pou fer pou bann dimounn ki’nn mor?

23 Bann dimounn mor pou releve. Bondie promet ki Li pou resisit plizir milyon dimounn ki’nn mor. “Pou ena enn rezireksion bann dimounn ki zis ek bann dimounn inzis, toulede.”​—Lir Zan 5:28, 29, NW; Zistwar Bann Apot 24:15NW.

24. Ki ou santiman konsernan Paradi?

24 Nou tou nou ena enn swa pou fer. Nou kapav swazir pou aprann lor Zeova ek fer seki Li demann nou, ouswa nou kapav zis fer seki nou, nou anvi. Si nou swazir pou fer seki Zeova demann nou, nou pou kapav ena enn zoli lavenir. Kan enn misie ki ti pe al mor, ti demann Zezi pou rapel li, Zezi ti promet: “To pou avek mwa dan Paradi.” (Lik 23:43, NW.) Dan prosin sapit, nou pou aprann plis lor Zezi Kris ek nou pou gete kouma li pou realiz bann promes Bondie.