Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT TREZ

Respekte Lavi ki Bondie Inn Done

Respekte Lavi ki Bondie Inn Done

1. Kisannla inn donn nou lavi?

ZEOVA “Limem Bondie vivan.” (Zeremi 10:10) Li nou Kreater, ek Li finn donn nou lavi. Labib dir: “Tomem ki finn kre tou kitsoz, to ti anvi ki zot existe alor zot finn vinn realite.” (Revelasion 4:11) Wi, Zeova ti anvi donn nou lavi. Lavi se enn kado ki ena enn gran valer ki Bondie inn donn nou.​—Lir Psom 36:9.

2. Ki nou bizin fer pou reisi nou lavi?

2 Zeova donn nou seki nou bizin pou kontign viv, kouma par exanp manze ek delo. (Zistwar Bann Apot 17:28) Anplis, Li anvi ki nou profit lavi. (Zistwar Bann Apot 14:15-17) Pou ki nou kapav reisi nou lavi, nou bizin obeir bann lalwa Bondie.​—Izai 48:17, 18.

KOUMA BONDIE KONSIDER LAVI?

3. Ki Zeova ti fer kan Kain ti touy Abel?

3 Labib ansegn nou ki nou lavi ek lavi lezot dimounn ena boukou valer pou Zeova. Nou pran lexanp Kain, garson Adan ek Ev. Kan enn zour li ti bien ankoler ar Abel, so ti frer, Zeova ti dir li ki li bizin kontrol so koler. Me Kain pa ti ekoute. Li ti telman ankoler ki li “ti atak so frer Abel ek ti touy li.” (Zenez 4:3-8) Zeova ti pini Kain parski li ti touy Abel. (Zenez 4:9-11) Alor, lakoler ek laenn se bann kitsoz danzere ki kapav fer nou vinn san pitie ek violan. Enn dimounn koumsa pa kapav gagn lavi pou  touletan. (Lir 1 Zan 3:15.) Pou fer leker Zeova kontan, nou bizin aprann kontan tou dimounn.​—1 Zan 3:11, 12NW.

4. Ki enn lalwa dan Dis Komannman ansegn nou lor fason ki Bondie konsider lavi?

4 Plizir milye lane apre, Zeova ti montre ki lavi ena boukou valer pou Li kan Li ti donn Moiz Dis Komannman. Enn parmi sa bann lalwa-la dir: “Fode pa to touy dimounn.” (Deteronom 5:17) Si enn dimounn ti touy enn kikenn volonterman, ti pou bizin touy sa dimounn-la.

5. Ki Bondie panse lor lavortman?

5 Ki Bondie panse lor lavortman? Mem lavi enn tibaba ki pankor ne ena boukou valer pou Zeova. Dan Lalwa ki Zeova ti donn bann Izraelit, Zeova ti dir ki si enn dimounn bles enn mama ek ki so tibaba mor akoz sa, ti pou bizin touy sa dimounn-la. (Lir Exod 21:22, 23; Psom 127:3, NW.) Sa montre nou ki lavortman se enn move kitsoz.​—Get Not 28.

6, 7. Kouma nou montre Zeova ki lavi ena boukou valer pou nou?

6 Kouma nou kapav montre Zeova ki nou lavi ek lavi lezot ena boukou valer pou nou? Se kan nou pa fer nanye ki kapav met nou lavi ouswa lavi lezot an danze. Alor, nou pa pou fim sigaret, mas fey betel, pran gandia ouswa ladrog, parski sa bann kitsoz-la fer nou ditor ek kapav touy nou.

7 Bondie inn donn nou lavi ek nou lekor, ek nou bizin servi zot kouma Li, Li anvi. Alor, nou bizin pran bien swin nou lekor. Si nou pa fer sa, nou pou vinn inpir devan lizie Bondie. (Romin 6:19; 12:1; 2 Korintien 7:1) Si nou pa konsider lavi kouma enn kitsoz ki  ena boukou valer, nou pa pou kapav ador Zeova, parski se Li ki’nn donn nou lavi. Kitfwa li pou difisil pou aret nou bann move labitid. Me, si nou fer bann gran zefor pou respekte lavi, Zeova pou ed nou parski nou pe montre ki lavi ena boukou valer pou nou.

8. Ki nou kapav fer pou ki nou pa met nou lavi ek lavi lezot an danze?

8 Nou’nn aprann ki lavi se enn kado ki ena boukou valer. Zeova ena konfians ki nou pou fer tou seki nou kapav pou pa met ni nou lavi ni lavi lezot an danze. Nou fer sa par fason ki nou kondir nou loto, motosiklet, ouswa lezot transpor. Nou evit fer bann spor danzere ouswa violan. (Psom 11:5, NW.) Nou fer tou pou ki dan nou lakaz pena okenn danze. Zeova ti donn bann Izraelit sa lalwa-la: “Si to ranz enn nouvo lakaz, to bizin osi met enn ti miray otour to twa, pou ki to pa met enn det disan lor to lakaz parski enn kikenn inn sap lao inn tonbe.”​—Deteronom 22:8.

9. Kouma nou bizin tret bann zanimo?

9 Pou Zeova, mem fason ki nou tret bann zanimo li inportan. Li permet nou touy bann zanimo pou manze, ouswa si zot met nou lavi an danze. (Zenez 3:21; 9:3; Exod 21:28) Me fode pa nou maltret bann zanimo ouswa touy zot par plezir.​—Proverb 12:10.

RESPEKTE LAVI, LI SAKRE

10. Kouma nou kone ki disan reprezant lavi?

10 Disan li sakre pou Zeova parski disan reprezant lavi. Apre ki Kain ti touy Abel, Zeova ti dir Kain: “Disan to frer pe kriye ver mwa depi later.” (Zenez 4:10) Disan Abel ti reprezant so lavi, ek Zeova ti pini Kain parski li ti touy Abel. Apre Deliz, ankor enn fwa Zeova  ti montre ki disan reprezant lavi. Zeova ti donn Noe ek so fami permision pou manz laser bann zanimo. Li ti dir: “Zot gagn drwa manz tou bann zanimo vivan ki bouze. Parey kouma tou bann plant, mo donn zot tousala.” Me selman, ti ena enn kitsoz ki Zeova ti defann zot manze: “Fode pa zot manz laser avek so lavi, setadir so disan.”​—Zenez 1:29; 9:3, 4.

11. Ki lord Bondie ti donn nasion Izrael konsernan disan?

11 Anviron 800 an apre ki Zeova ti donn lord Noe pou pa manz disan, Li ti re-donn sa lord-la so pep: “Si enn Izraelit ouswa enn etranze ki res parmi zot al lasas ek trap enn zanimo sovaz ouswa enn zwazo ki kapav manze, li bizin vers so disan ek kouver li ar lapousier.” Apre Li ti dir: “Fode pa zot manz disan.” (Levitik 17:13, 14) Zeova ti touzour anvi ki so pep konsider disan kouma enn kitsoz sakre. Zot ti kapav manz laser me pa disan. Kan zot ti touy enn zanimo pou manze, zot ti bizin vers so disan lor later.

12. Kouma bann Kretien konsider disan?

12 De-trwa lane apre lamor Zezi, bann zapot ek bann ansien dan kongregasion Zerizalem ti zwenn pou deside ki kitsoz dan Lalwa ti ankor aplike ar bann Kretien. (Lir Zistwar Bann Apot 15:28, 29; 21:25.) Zeova ti ed zot pou konpran ki disan ti ankor ena boukou valer pou Li ek ki zot ti ankor bizin konsider disan kouma enn kitsoz sakre. Bann premie Kretien pa ti ni manz disan, ni bwar disan, zot pa ti mem manz laser ki pa’nn bien sengne. Si zot ti fer sa, sa ti pou enn move kitsoz parey kouma ador bann zidol ouswa komet limoralite sexiel. Depi sa lepok-la, bann vre Kretien inn refiz pou manz ouswa bwar disan. Me, ki  nou kapav dir azordi? Zeova ankor anvi ki nou konsider disan kouma enn kitsoz sakre.

13. Kifer bann Kretien pa aksepte met disan?

13 Eski savedir ki bann Kretien bizin osi refiz met disan? Wi. Zeova donn nou lord pou pa manz ouswa bwar disan. Si enn dokter dir ou pa bwar lalkol, eski ou pou met li dan ou lavenn atraver enn sereng? Non, ou pa pou fer sa! Li parey, kan Bondie inn donn nou lord pou pa manz ouswa bwar disan, savedir ki nou pa pou aksepte met disan.​—Get Not 29.

14, 15. Mem si bann Kretien respekte lavi, kifer zot pa pou dezobeir lalwa Bondie pou ki zot kapav viv pli lontan?

14 Ki nou pou fer si enn dokter dir nou ki nou pou mor si nou pa met disan? Sak dimounn bizin deside si li pou obeir lalwa Bondie konsernan disan ouswa non. Bann Kretien ena enn gran respe pou lavi, sa kado ki Bondie inn donn nou la. Akoz sa nou pou rod bann lezot tretman pou swagn nou; me nou pa pou aksepte met disan.

15 Nou fer tou seki nou kapav pou ena enn bon lasante. Me, nou pa pou aksepte met disan parski disan reprezant lavi ek li enn kitsoz sakre pou Bondie. Li pli inportan ki nou obeir Zeova ki nou esey viv inpe pli lontan ek nou dezobeir Li. Zezi ti dir: “Seki oule sov so lavi pou perdi li, e seki perdi so lavi akoz mwa pou sov li.” (Matie 16:25) Nou anvi obeir Zeova parski nou kontan Li. Li kone ki pli bon pou nou, ek parey kouma Zeova, nou konsider lavi kouma enn kitsoz ki ena enn gran valer ek ki sakre.​—Ebre 11:6.

16. Kifer bann serviter Bondie obeir Zeova?

16 Bann serviter Bondie ki fidel bien deside pou  obeir so lalwa lor disan. Zot pa manz ouswa bwar disan, ek zot pa aksepte met disan pou okenn rezon medikal. * Me selman, zot aksepte bann lezot tretman ki kapav sov zot lavi. Zot ena lasirans ki Zeova, Kreater lavi ek disan, konn bien ki kitsoz ki pli bon pou zot. Eski ou vremem krwar ki Li kone ki kitsoz pli bon pou ou?

SEL FASON KI ZEOVA TI PERMET SERVI DISAN

17. Ki sel fason Zeova ti permet bann Izraelit servi disan?

17 Dan Lalwa ki Zeova ti donn Moiz, Li ti dir bann Izraelit: “Lavi enn kreatir li dan disan, ek mwa mo finn donn sa lor lotel pou zot, pou kouver [ouswa, demann pardon] pou zotmem, parski se disan ki kouver pese, gras-a lavi ki dan sa disan-la.” (Levitik 17:11) Kan bann Izraelit ti fer pese, zot ti kapav demann Zeova pou pardonn zot kan zot ti donn pret enn zanimo pou sakrifie. Lerla pret-la ti pou osi met inpe disan sa zanimo-la lor lotel dan tanp. Se zis dan sa fason-la ki Zeova ti permet bann Izraelit servi disan.

18. Ki posibilite nou gagne gras-a sakrifis Zezi?

18 Kan Zezi ti vinn lor later, li ti ranplas lalwa lor sakrifis zanimo kan li’nn donn so lavi, ouswa vers so disan, pou ki nou gagn pardon nou bann pese. (Matie 20:28; Ebre 10:1) Lavi Zezi ti ena telman valer ki, lor baz sakrifis Zezi, Zeova inn kapav donn tou dimounn posibilite pou viv pou touletan.​—Zan 3:16; Ebre 9:11, 12; 1 Pier 1:18, 19.

Kouma ou kapav montre respe pou lavi ek disan?

19. Ki nou bizin fer pou ki nou ‘pena disan personn lor nou latet’?

19 Nou ena enn gran rekonesans anver Zeova parski  Li’nn donn nou lavi, enn kado extraordiner! Ek nou anvi dir bann dimounn ki si zot ena lafwa dan Zezi, zot pou kapav viv pou touletan. Nou kontan bann dimounn, ek nou fer tou seki nou kapav pou ansegn zot kouma pou gagn lavi. (Ezekiel 3:17-21) Lerla, parey kouma lapot Pol, nou pou kapav dir: “Mo pena disan personn lor mo latet, parski mo pa finn ezite pou dir zot tou seki Bondie ena lintansion pou fer.” (Zistwar Bann Apot 20:26, 27, NW.) Anou koz lor Zeova ar lezot ek ansegn zot ki kantite lavi ena valer pou Li. Dan sa fason-la nou pou montre ki nou ena enn gran respe pou lavi ek pou disan.

^ par. 16 Pou gagn plis ransegnman lor transfizion disan, get paz 77-79 dan liv “Reste dan l’amour Bondié,” pibliye par bann Temwin Zeova.