Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT SET

Pou Ena enn Rezireksion!

Pou Ena enn Rezireksion!

1-3. Nou tou prizonie ki kitsoz, ek kouma Zeova pou liber nou?

SEY mazine ki ou finn kondane avi dan prizon pou enn kitsoz ki ou pa’nn fer. Pena okenn sans ki ou libere. Ou lavenir paret bien som, ek pena nanye ki ou kapav fer pou sanz sa. Alor ki tou ou lespwar inn tom dan delo, ou al kone ki enn dimounn ena pouvwar pou liber ou ek li’nn promet pou ed ou! Ki ou pou resanti?

2 Nou tou nou prizonie lamor. Ninport seki nou fer, pena okenn sime sorti. Me Zeova ena pouvwar pou liber nou ar lamor. Ek Li’nn promet ki “dernie lennmi ki pou detrir, se lamor.”​—1 Korintien 15:26.

3 Zis mazinn soulazman ki ou pou gagne kan ou pou nepli bizin per tansion enn zour ou mor! Me Zeova pa pou zis tir lamor. Li pou osi redonn lavi bann ki’nn mor. Mazine ki lefe sa pou ena lor ou! Li promet ki “bann mor pou viv.” (Izai 26:19) Se sa ki Labib apel rezireksion.

KAN ENN DIMOUNN KI NOU KONTAN MOR

4. (a) Ki kitsoz kapav rekonfort nou kan enn fami ouswa enn kamarad mor? (b) Kisannla ti bann bon kamarad Zezi?

4 Kan enn manb nou fami ouswa enn bon kamarad mor, nou resanti enn gran lapenn ek nou soufer. Pena nanye ki nou kapav fer pou redonn lavi sa  dimounn-la. Me Labib donn nou enn vre rekonfor. (Lir 2 Korintien 1:3, 4.) Anou get enn lexanp ki montre ki kantite Zeova ek Zezi anvi resisit bann dimounn ki nou kontan me ki’nn mor. Kan Zezi ti lor later, li ti abitie rann vizit Lazar ek so bann ser, Mart ek Mari. Toule trwa ti bann bon kamarad Zezi. Labib dir: “Zezi ti bien kontan Mart ek so ser, ek so frer Lazar.”​—Zan 11:3-5.

5, 6. (a) Ki Zezi ti fer kan li ti trouv bann fami ek bann kamarad Lazar pe plore? (b) Kifer sa rekonfort nou kan nou kone seki Zezi resanti konsernan lamor?

Me enn zour Lazar ti mor. Zezi ti al rekonfort Mart ek Mari. Kan Mart ti tann dir ki Zezi pe vini, li ti sorti andeor lavil pou al zwenn li. Li ti bien kontan pou trouv Zezi, me li ti dir li: “Si to ti la, mo frer pa ti pou mor.” Mart ti panse ki Zezi ti’nn vinn tro tar. Apre sa, Zezi ti trouv Mari pe plore. Kan li ti trouve ki kantite zot tou ti tris, so leker ti fermal ek li ti plore. (Zan 11:21, 33, 35) Li ti resanti enn gran lapenn parey kouma seki nou resanti kan nou perdi enn kikenn ki nou kontan.

Sa rekonfort nou kan nou kone ki Zezi resanti mem kitsoz ki nou konsernan lamor. Ek Zezi ena mem santiman ki so Papa. (Zan 14:9) Zeova ena pouvwar pou tir lamor pou touletan, ek se seki Li pou fer biento.

“LAZAR, SORTI DEOR!”

7, 8. Kifer Mart pa ti anvi ki tir ros ki ti devan tonbo Lazar, me ki Zezi ti fer?

7 Kan Zezi ti ariv kot tonbo kot ti met lekor Lazar,  tonbo-la ti bouse ar enn bel ros. Zezi ti dir: “Tir sa ros la.” Me Mart pa ti anvi ki zot fer sa. Ti fini fer kat zour depi ki lekor Lazar ti ladan. (Zan 11:39) Mart pa ti ankor kone ki Zezi pou fer pou ed so frer.

Mazine kouma fami Lazar ek so bann kamarad ti kontan kan li ti resisite!​—Zan 11:38-44

8 Zezi ti dir Lazar: “Sorti deor!” Seki Mart ek Mari ti trouve apre ti extraordiner. “Lazar ki ti mor, sorti deor avek bandaz dan so lipie, so lame.” (Zan 11:43, 44) Lazar ti regagn lavi! Li ti rezwenn so fami ek so bann kamarad. Zot ti kapav may li, tous li, ek koz ar li. Se vremem enn mirak! Zezi ti’nn resisit Lazar.

“ZENNFI, MO DIR TWA, LEVE”

9, 10. (a) Kisannla ti donn Zezi pouvwar pou resisit bann dimounn? (b) Kifer bann pasaz Labib ki koz lor rezireksion ena valer pou nou?

9 Eski Zezi ti resisit bann dimounn par so prop pouvwar? Non. Avan ki li ti resisit Lazar, Zezi ti priye Zeova, ek Zeova ti donn li pouvwar pou resisit Lazar. (Lir Zan 11:41, 42.) Me Lazar se pa sel dimounn ki li ti resisite. Labib koz lor enn tifi 12 an ki ti bien malad. So papa, Zayris, ti dezespere, ek li ti sipliy Zezi pou geri so tifi. Li ti ena enn sel zanfan. Pandan ki li ti pe koz ar Zezi, de-trwa zom ti vini ek ti dir li: “To tifi finn mor; pou kifer bizin kontigne deranz Met la?” Me Zezi ti dir Zayris: “Pa per, zis krwar e to tifi pou sove.” Lerla zot toule-de ansam ti al kot Zayris. Kan zot ti ariv pre ar lakaz Zayris, Zezi ti trouv ek ti tann bann dimounn pe plore. Zezi ti dir zot: “Kifer zot plore? Zanfan la pa finn mor, li pe dormi.” Sirman papa ek mama tifi-la ti anvi  konpran seki Zezi ti pe rod dir. Zezi ti demann zot tou pou sorti ek ti amenn Zayris ek so fam dan lasam kot zot tifi ti ete. Zezi ti trap lame tifi-la ek ti dir li: “Zennfi, mo dir twa, leve.” Mazinn lazwa bann paran-la kan deswit zot trouv zot tifi leve ek koumans marse! Zezi ti’nn resisit zot tifi. (Mark 5:22-24, 35-42) Depi sa zour-la, sak fwa ki zot ti trouv zot tifi, zot ti rapel seki Zeova ti’nn fer pou zot atraver Zezi. *

10 Bann dimounn ki Zezi ti resisite ti re-mor apre. Me seki nou lir lor sa bann dimounn-la ena boukou valer parski sa donn nou enn vre lespwar. Zeova anvi resisit bann dimounn, ek Li pou fer li.

KI NOU APRANN AR BANN REZIREKSION KI ENA DAN LABIB?

Lapot Pier ti resisit Dorkas.​—Zistwar Bann Apot 9:36-42

Eliya ti resisit garson enn vev.​—1 Lerwa 17:17-24

11. Ki Ekleziast 9:5 ansegn nou lor Lazar?

11 Labib dir dan enn fason bien kler ki “bann dimounn ki’nn mor pa konn nanye ditou.” Nou trouv sa bien dan ka Lazar. (Ekleziast 9:5) Parey kouma Zezi ti dir, se koumadir Lazar ti pe dormi. (Zan 11:11) Pandan ki li ti dan tom, Lazar ‘pa ti konn nanye ditou.’

12. Kouma nou kone ki vremem Lazar ti’nn resisite?

12 Boukou dimounn ti trouv Zezi resisit Lazar. Mem bann lennmi Zezi ti kone ki li ti fer sa mirak-la.  Lazar ti vivan, ek sa ti enn prev ki vremem li ti’nn resisite. (Zan 11:47) Anplis, boukou dimounn ti al vizit Lazar, ek zot ti koumans krwar ki Bondie ti avoy Zezi. Bann lennmi Zezi pa ti kontan, alor zot ti fer plan pou touy Zezi ek Lazar toule-de.​—Zan 11:53; 12:9-11.

13. Kifer nou kapav sir ki Zeova pou resisit bann dimounn ki’nn mor?

13 Zezi ti dir ki “tou seki dan bann tom souvenir” pou resisite. (Zan 5:28, NW.) Savedir ki Zeova pou redonn lavi tou bann dimounn ki Li rapel. Me pou ki Zeova resisit enn dimounn, Li bizin rapel tou ti detay lor sa dimounn-la. Eski vremem Li kapav fer sa? Wi. Mazine ki dan liniver ena bann milyar zetwal ek Labib dir ki Zeova konn nom sak zetwal. (Lir Psom 147:4, 5.) Si Zeova kapav rapel nom sak zetwal, nou kapav sir ki li fasil pou Li pou rapel tou ti detay lor bann dimounn ki Li pou resisite. Pli inportan ankor, Zeova inn kree tou kitsoz, alor nou kone ki Li ena pouvwar pou redonn lavi bann dimounn.

14, 15. Ki bann parol Zob ansegn nou lor rezireksion?

14 Enn zom fidel ki apel Zob ti krwar dan rezireksion. Li ti demande: “Si enn zom mor, eski li kapav reviv?” Apre li ti dir Zeova: “To pou apel mwa, ek mo pou reponn twa. To pou atann avek inpasians pou trouv travay ki to lame finn fer.” Zob ti kone ki Zeova pe atann avek inpasians ler kot Li pou resisit bann mor.​—Zob 14:13-15.

15 Ki ou resanti kan ou pans lor lesperans rezireksion? Kitfwa ou pe demann oumem: ‘Be mo fami  ek mo bann kamarad ki’nn mor, eski zot osi zot pou resisite?’ Sa rekonfort nou pou kone ki Zeova vremem anvi redonn lavi bann dimounn ki’nn mor. Me kotsa zot pou viv ek kisannla ki pou resisite? Anou gete ki Labib dir lor la.

ZOT “POU TANN SO LAVWA EK POU SORTI”

16. Kouma lavi bann ki pou resisite lor later pou ete?

16 Dan lepase, bann ki ti resisite ti rezwenn zot fami ek zot bann kamarad lor later. Dan lavenir osi sa pou arive, me li pou pli bon ankor. Kifer? Parski bann ki pou resisite lor later pou gagn lokasion pou viv pou touletan, setadir zot pa pou re-mor. Ek zot pou viv dan enn lemond ki bien diferan ar lemond kot nou pe viv azordi. Pa pou ena ni lager, ni krim, ni maladi.

17. Kisannla ki pou resisite?

17 Kisannla ki pou resisite? Zezi ti dir ki “tou seki dan bann tom souvenir pou tann so lavwa ek pou sorti.” (Zan 5:28, 29, NW.) Ek Revelasion 20:13 dir: “Lamer ti retourn tou bann mor ki li ti kontenir; lamor ek Ades [ouswa, Tom] ti retourn bann kadav.” Mazinn enn kout, plizir milyar dimounn pou re-viv ankor! Lapot Pol ti dir osi ki “bann dimounn ki zis ek bann dimounn inzis, toule-de” pou resisite. (Lir Zistwar Bann Apot 24:15, NW.) Me, ki sa vedir?

Dan Paradi, bann mor pou resisite ek pou rezwenn bann dimounn ki zot kontan

18. Ki ‘bann dimounn zis’ ki pou resisite?

18 Parmi “bann dimounn ki zis” ena bann serviter fidel Zeova ki’nn viv avan ki Zezi vinn lor later.  Bann dimounn kouma Noe, Abraam, Sara, Moiz, Rit, ek Ester pou resisite pou viv lor later. Ebre sapit 11 koz lor sertin sa bann zom ek fam-la. Me ki pou ariv bann serviter fidel Zeova ki’nn mor dan nou lepok? Zot osi zot “bann dimounn ki zis,” alor zot osi zot pou resisite.

19. Kisannla “bann dimounn inzis”? Ki lokazion Zeova pou donn zot?

 19 “Bann dimounn inzis” se bann milyar dimounn ki pa’nn gagn lokasion pou konn Zeova. Mem si zot inn mor, Zeova pa’nn bliye zot. Li pou resisit zot, ek zot pou gagn lokasion pou aprann konn Li ek servi Li.

20. Kisannla ki pa pou resisite?

20 Eski savedir ki tou dimounn ki’nn mor pou resisite? Non. Zezi ti dir ki sertin dimounn pa pou resisite. (Lik 12:5, NW.) Kisannla ki pou deside si enn dimounn pou resisite ouswa non? Zeova Li Ziz siprem, me Li finn osi donn Zezi drwa pou “ziz bann vivan ek bann mor.” (Zistwar Bann Apot 10:42) Kisannla ki pa pou resisite? Bann dimounn ki’nn zize kouma move ek ki pa’le sanze.​—Get Not 19.

REZIREKSION POU AL DAN LESIEL

21, 22. (a) Ki kalite lekor bann ki resisite pou al dan lesiel gagne? (b) Kisannla ti premie dimounn ki ti resisite pou al dan lesiel?

21 Labib dir nou osi ki ena sertin dimounn ki pou al viv dan lesiel. Kan enn dimounn resisite pou al dan lesiel, li pa resisite avek enn lekor imin. Li resisite avek enn lekor spiritiel.

22 Zezi ti premie dimounn ki ti gagn sa kalite rezireksion-la. (Zan 3:13) Trwa zour apre ki ti touy Zezi, Zeova ti resisit li. (Psom 16:10; Zistwar Bann Apot 13:34, 35) Zezi pa ti resisite avek enn lekor imin. Konsernan Zezi, lapot Pier ti explike ki “fizikman zot finn touy li, me li finn reviv spiritielman.”  (1 Pier 3:18) Zezi ti resisite antan ki enn lespri bien pwisan! (1 Korintien 15:3-6) Me Labib dir ki pa zis li tousel ki ti pou gagn sa kalite rezireksion-la.

23, 24. Kisannla sa “ti troupo” lor ki Zezi ti koze la, ek komie dimounn pou ena?

23 Zis avan li mor, Zezi ti dir so bann disip fidel: “Mo pe al prepar enn plas pou zot.” (Zan 14:2) Savedir ki sertin parmi so bann disip ti pou resisite pou al viv ansam avek li dan lesiel. Ki kantite pou ena? Zezi ti dir ki zot pou enn tigit, enn “ti troupo.” (Lik 12:32) Lapot Zan ti donn sif exakt kan li ti trouv Zezi “pe debout lor montagn Sion [dan lesiel]. Avek li ti ena san karann-kat mil dimoun.”​—Revelasion 14:1.

24 Kan eski bann 144,000 Kretien pou resisite? Labib dir nou ki sa ti pou arive apre ki Zezi Kris ti pou koumans regne dan lesiel. (1 Korintien 15:23) Nou pe viv dan sa lepok-la, ek laplipar parmi bann 144,000 finn deza resisite dan lesiel. Bann ki ankor lor later ek ki mor dan nou lepok, deswit resisite dan lesiel. Selman dan lavenir, laplipar dimounn ki pou resisite pou viv dan Paradi lor later.

25. Ki nou pou aprann dan prosin sapit?

25 Biento, Zeova pou liber tou bann imin ar lamor, ek lamor pou disparet pou touletan! (Lir Revelasion 21:4.) Me bann ki pou al dan lesiel, ki zot pou fer lao? Labib explike ki zot pou dirize ansam ar Zezi dan enn Rwayom, setadir enn gouvernman. Nou pou aprann plis lor sa gouvernman-la dan prosin sapit.

^ par. 9 Labib koz lor lezot rezireksion. Ti ena bann zenn ek vie, zom ek fam, ek bann Izraelit ek bann ki pa Izraelit. Ou kapav lir sa dan sa bann verse Labib la: 1 Lerwa 17:17-24; 2 Lerwa 4:32-37; 13:20, 21; Matie 28:5-7; Mark 5:22-24, 35-42; Lik 7:11-17; Zistwar Bann Apot 9:36-42; 20:7-12NW.