Skip to content

Skip to table of contents

Not

Not

1 ZEOVA

Nom Bondie se Zeova ek sa nom-la kapav vedir “Li Fer Arive.” Zeova Li Bondie tou-pwisan, ek Li’nn kree tou kitsoz. Li ena pouvwar pou fer tou seki Li desid pou fer.

An Ebre ti ekrir nom Bondie avek kat let. An Franse, sa kat let-la se YHWH ouswa JHVH. Dan bann premie text Labib ki ti ekrir an Ebre, ti ena nom Bondie apepre 7,000 fwa. Partou lor later, bann dimounn pronons nom Zeova dan diferan fason. Zot pronons li dan fason ki zot pou dir li dan zot lang.

Sapit 1, paragraf 15

2 LABIB LI “INSPIRE PAR BONDIE”

Dan Labib ena panse Bondie, me selman Bondie finn servi bann zom pou ekrir sa liv-la. Kapav konpar sa ar lexanp enn patron ki demann so sekreter pou ekrir enn let. Mem si se sekreter-la ki ekrir sa let-la, me dan let-la ena panse patron-la. Bondie finn servi so lespri sin pou gid bann ekrivin Labib pou ekrir so bann panse. Lespri sin Bondie finn gid zot dan diferan fason. Parfwa zot finn trouv seki zot ti ena pou ekrir atraver bann vizion ouswa bann rev.

Sapit 2, paragraf 5

3 BANN PRINSIP

Se bann lansegnman dan Labib ki explik bann verite debaz. Par exanp, prinsip ki dir: “Bann move frekantasion gat bann bon labitid” ansegn nou ki bann dimounn ki nou frekante kapav ena swa enn bon lefe swa enn move lefe lor nou. (1 Korintien 15:33, NW.) Enn lot prinsip dir: “Enn dimoun li rekolte seki li finn seme.” Sa montre nou ki nou pey konsekans nou bann aksion.​—Galat 6:7.

Sapit 2, paragraf 12

  4 PROFESI

Se enn mesaz ki sorti kot Bondie. Li kapav enn explikasion lor volonte Bondie, enn lansegnman lor seki bon ouswa pa bon, enn komannman, ouswa enn zizman. Li kapav osi enn mesaz konsernan enn kitsoz ki pou arive dan lavenir. Ena boukou profesi dan Labib ki’nn fini realize.

Sapit 2, paragraf 13

5 BANN PROFESI LOR LEMESI

Se Zezi ki’nn realiz boukou profesi lor Lemesi. Get lankadre “ Bann Profesi Lor Lemesi.”

Sapit 2, paragraf 17, not.

6 PROZE ZEOVA POU LATER

Zeova ti kree later pou ki li vinn enn paradi ek pou ki bann dimounn ki kontan Li viv lor la. So proze pa finn sanze. Biento Bondie pou tir tou bann move kitsoz ek pou donn bann ki pe servi Li lavi eternel.

Sapit 3, paragraf 1

7 SATAN LEDIAB

Satan se premie anz ki’nn rebel kont Bondie. Labib apel li Satan, savedir “Opozan,” parski li lager kont Zeova. Labib apel li osi Diab ki vedir “Kalomniater” parski li koz manti lor Bondie ek li anbet bann dimounn.

Sapit 3, paragraf 4

  8 BANN ANZ

Zeova ti kree bann anz bien avan ki Li ti kree later. Li ti kree zot pou viv dan lesiel. Ena plis ki 100 milyon anz. (Daniel 7:10) Sak anz ena enn nom ek so prop personalite. Bann anz ki fidel ena limilite ek zot anpes bann dimounn ador zot. Bann anz ena diferan ran ek zot fer diferan travay. Par exanp zot servi devan tronn Zeova, transmet so mesaz, protez ek gid so bann serviter lor later, exekit so bann zizman, ek ede dan travay predikasion. (Psom 34:7, NW; Revelasion 14:6; 22:8, 9) Dan lavenir, zot pou partisip ansam avek Zezi dan lager Armagedonn.​—Revelasion 16:14, 16; 19:14, 15.

Sapit 3, paragraf 5; Sapit 10, paragraf 1

9 PESE

Pese se bann kitsoz ki nou resanti, panse, ouswa fer ki Zeova pa kontan ouswa ki al kont so volonte. Pese gat relasion ki nou ena avek Bondie. Akoz sa, Bondie finn donn nou bann lalwa ek bann prinsip ki ed nou pou pa fer bann kitsoz ki Li pa kontan. O-koumansman tou seki Zeova ti kree ti parfe. Me kan Adan ek Ev ti swazir pou dezobeir Li, zot ti fer pese ek zot ti nepli parfe. Zot ti vinn vie ek zot ti mor. Ek parski nou finn erit pese Adan, nou osi nou vinn vie ek nou mor.

Sapit 3, paragraf 7; Sapit 5, paragraf 3

10 ARMAGEDONN

Se lager Bondie kot Li pou detrir lemond Satan ek tou bann move kitsoz.

Sapit 3, paragraf 13; Sapit 8, paragraf 18

 11 RWAYOM BONDIE

Rwayom Bondie se enn gouvernman ki Zeova inn etabli dan lesiel. Zezi pe regne kouma Lerwa dan sa Rwayom-la. Dan lavenir, Zeova pou servi sa Rwayom-la pou tir tou bann move kitsoz. Rwayom Bondie pou diriz later.

Sapit 3, paragraf 14

12 ZEZI KRIS

Bondie ti kree Zezi avan tou lezot kitsoz. Zeova ti avoy Zezi lor later pou mor pou tou dimounn. Apre ki so bann lennmi ti touy li, Zeova ti resisit Zezi. Zordi Zezi pe regne dan lesiel kouma Lerwa dan Rwayom Bondie.

Sapit 4, paragraf 2

13 PROFESI LOR 70 SEMENN

Labib ti profetize, ouswa ti anonse, ki Lemesi ti pou vini alafin enn peryod 69 semenn. Sa peryod 69 semenn la ti koumanse lane 455 Avan Nou Lepok ek ti fini lane 29 Nou Lepok.

Kouma nou kone ki sa peryod letan la ti fini an lan 29 Nou Lepok? Sa 69 semenn-la ti koumanse an lan 455 Avan Nou Lepok kan Neemia ti ariv Zerizalem ek ti koumans re-konstrir sa lavil-la. (Daniel 9:25; Neemia 2:1, 5-8) Parey kouma mo “douzenn” fer nou pans nimero 12, mo “semenn” fer nou pans nimero 7. Dan enn semenn ena 7 zour. Me dan sa profesi-la, bann semenn-la zot pa reprezant bann semenn kot ena 7 zour me 7 lane. Sa li an-akor avek enn reg dan Labib ki aplik ar bann profesi: “Enn zour pou enn lane.” (Nonb 14:34; Ezekiel 4:6) Savedir ki sak semenn egal 7 lane ek ki 69 semenn egal 483 lane (69 x 7). Si nou kont 483 lane apartir 455 Avan Nou Lepok, nou pou ariv an lan 29 Nou Lepok. Se sa lane lamem ki Zezi ti pran batem ek ti vinn Lemesi!​—Lik 3:1, 2, 21, 22.

 Samem profesi-la ti anonse ki pou ena enn lot semenn, savedir 7 lane anplis. Pandan sa peryod letan la, an lan 33 Nou Lepok, ti pou touy Lemesi, ek dan koumansman lan 36 Nou Lepok, ti pou pres bon nouvel lor Rwayom Bondie ar tou bann nasion, pa zis ar bann Zwif.​—Daniel 9:24-27.

Sapit 4, paragraf 7

 14 TRINITE: ENN FOS LANSEGNMAN

Labib ansegne ki Zeova Li Kreater ek ki Li finn kree Zezi avan tou lezot kitsoz. (Kolosien 1:15, 16, NW.) Zezi li pa Bondie Tou-Pwisan. Zame li’nn dir ki li egal ar Bondie. Okontrer, li ti dir: “Mo Papa pli gran ki mwa.” (Zan 14:28; 1 Korintien 15:28) Me sertin relizion ansegn Latrinite, setadir ki Bondie Li an trwa personn: Papa, Garson, ek lespri sin. Pena mo “Trinite” dan Labib. Se enn fos lansegnman.

Lespri sin se lafors aktif Bondie, so lafors invizib ki Li servi pou akonpli so volonte. Li pa enn personn. Par exanp, bann premie Kretien “ti ranpli ar Lespri Sin,” ek Zeova ti dir: “Mo pou repann [“enn parti,” NW] mo Lespri” lor tou sort kalite dimounn.​—Zistwar Bann Apot 2:1-4, 17.

Sapit 4, paragraf 12; Sapit 15, paragraf 17

15 LAKRWA

Kan bann vre Kretien ador Bondie, zot pa servi lakrwa. Kifer?

 1.  Depi lontan bann fos relizion finn servi lakrwa. Dan lepase, ti servi lakrwa pou ador lanatir ouswa ti servi sa dan bann koutim payin ki ti ena enn lien avek sex. Apre lamor Zezi, pandan 300 an bann Kretien pa ti servi lakrwa pou ador Bondie. Me enn Lanperer Romin ki apel Constantin ti fer lakrwa vinn enn sinbol relizion Kretien. Ti servi sa sinbol-la pou fer relizion Kretien vinn pli popiler. Me lakrwa pa ti ena okenn lien avek Zezi. Enn liv referans dir ki bann dimounn ti deza pe servi lakrwa avan ki Zezi vinn lor later ek ki bann dimounn ki pa ti krwar dan Zezi osi ti servi lakrwa.

 2.  Zezi pa ti mor lor enn lakrwa. Mo grek ki’nn servi pou tradir “lakrwa” vedir prinsipalman “enn poto vertikal,” “enn dibwa,” ouswa “enn pie.” The Companion Bible  dir ki pena nanye dan text Grek [Nouvo Testaman] ki fer nou pans de bout dibwa.” Zezi ti mor lor enn poto vertikal.

 3.  Zeova pa’le ki nou servi bann zimaz ouswa bann sinbol dan nou ladorasion.​—Exod 20:4, 5; 1 Korintien 10:14.

Sapit 5, paragraf 12

16 MEMORYAL

Zezi ti donn so bann disip lord pou komemor so lamor. Toule lane zot fer sa le 14 Nizan, mem dat ki bann Izraelit ti selebre Pak. Pandan Memoryal, pas dipin ek divin avek zot tou dan lasistans. Dipin reprezant lekor Zezi ek divin reprezant disan Zezi. Bann ki pou dirize avek Zezi dan lesiel manz sa dipin-la ek bwar sa divin-la. Bann ki ena lesperans pou viv pou touletan lor later asiste Memoryal avek boukou respe, me zot pa manz sa dipin-la ek zot pa bwar sa divin-la.

Sapit 5, paragraf 21

17 NAM

Dan Labib New World Translation, servi mo “nam” pou koz lor (1) enn dimounn, (2) enn zanimo, ouswa (3) lavi enn dimounn ouswa enn zanimo. Anou get de-trwa lexanp:

 • Enn dimounn. “Dan lepok Noe . . . enn tigit dimounn, setadir wit nam, ti reisi sape atraver delo.” (1 Pier 3:20, NW.) Isi mo “nam” pe fer referans ar bann dimounn​—Noe, so madam, so trwa garson, ek so trwa belfi.

 • Enn zanimo. “Bondie ti dir: ‘Ki delo ranpli avek bann kreatir vivan [“nam,” not], ek bann kreatir ki anvole, ki zot anvole, partou lao dan lesiel.’ Lerla Bondie ti dir: ‘Ki later ranpli avek bann kreatir vivan [“nam,” not] dapre zot lespes, zanimo domestik, zanimo ki ranpe ek bann  zanimo sovaz lor later, dapre zot lespes.’ Ek koumsa mem sa ti arive.”​—Zenez 1:20, 24.

 • Lavi enn dimounn ouswa enn zanimo. Zeova ti dir Moiz: “Tou bann zom ki ti pe rod touy twa [“rod to nam,” not] inn mor.” (Exod 4:19) Kan Zezi ti lor later, li ti dir: “Momem lexselan berze; lexselan berze donn so lavi [“nam,” not] pou so bann mouton.”​—Zan 10:11NW.

  Anplis, kan enn dimounn fer enn kitsoz avek ‘tou so nam,’ savedir ki li kontan pou fer sa ek li pe donn tou seki li kapav pou fer sa.​—Matie 22:37; Deteronom 6:5.

Sapit 6, paragraf 5; Sapit. 15, paragraf 17

18 LESPRI

Mo Ebre ek mo Grek ki’nn servi pou tradir “lespri” dan New World Translation, kapav vedir diferan kitsoz. Selman zot touletan fer referans ar bann kitsoz invizib, kouma par exanp divan, respirasion bann dimounn ek respirasion bann zanimo. Sa bann mo-la kapav osi fer referans ar bann anz ek ar lespri sin, setadir lafors aktif Bondie. Labib pa ansegne ki ena enn parti dan lekor bann dimounn ki kontign viv apre lamor.​—Exod 35:21; Psom 104:29; Matie 12:43; Lik 11:13.

Sapit 6, paragraf 5; Sapit 15, paragraf 17

19 LAZEENN

Lazeenn se nom enn vale pre ar Zerizalem kot bann dimounn ti zet ek bril salte. Pena okenn prev ki montre ki dan lepok Zezi, ti tortir ouswa ti bril vivan bann dimounn ek bann zanimo laba. Alor, Lazeenn pa reprezant enn plas invizib kot tortir ek bril pou touletan bann dimounn ki’nn mor. Kan Zezi ti pe dir ki pou zet sertin dimounn dan Lazeenn, li ti pe rod dir ki sa bann dimounn-la pou gagn enn destriksion total.​—Matie 5:22; 10:28NW.

Sapit 7, paragraf 20

 20 LAPRIYER NOTRE PÈRE

Se lapriyer ki Zezi ti montre so bann disip pou ansegn zot kouma priye. Apel sa lapriyer-la, lapriyer Notre Père ouswa lapriyer model. Par exanp, Zezi ti ansegn nou pou priye koumsa:

 • “Ki to nom sanktifie”

  Nou priye Zeova pou ki Li tir tou dezoner ki’nn zete lor so nom, so repitasion ek tou manti ki’nn koze lor so nom. Nou fer sa lapriyer-la pou ki zot tou dan lesiel ek lor later onor ek respekte nom Bondie.

 • “Fer to regn [“Rwayom,” NW] vini”

  Nou priye pou ki gouvernman Bondie detrir move lemond Satan, diriz later, ek fer later vinn enn paradi.

 • “Realiz to volonte lor later”

  Nou priye pou ki volonte Bondie pou later realize pou ki bann dimounn obeisan ek parfe kapav viv pou touletan dan Paradi. Se samem ki Zeova ti anvi kan Li ti kree bann dimounn.

Sapit 8, paragraf 2

21 LARANSON

Zeova inn avoy so Garson lor later pou donn so lavi kouma enn ranson pou liber bann dimounn ar pese ek lamor. Laranson se pri ki ti bizin peye pou re-aste lavi parfe ki premie zom, Adan, ti perdi. Sa ranson-la permet osi bann dimounn pou gagn enn bon relasion avek Zeova. Bondie ti avoy Zezi lor later pou ki li mor pou tou bann ki fer pese. Gras-a lamor Zezi, tou dimounn ena posibilite pou viv pou touletan ek vinn parfe.

Sapit 8, paragraf 21; Sapit 9, paragraf 13

 22 KIFER LANE 1914 BIEN INPORTAN?

Profesi ki trouv dan Daniel sapit 4 ansegn nou ki Bondie ti pou etabli so Rwayom an 1914.

Profesi: Zeova ti fer Lerwa Neboukadnetzar gagn enn rev profetik konsernan enn gran pie ki ti’nn koupe. Ti met enn serk an feray ek an kwiv otour tron sa pie-la pou anpes li pouse pandan enn peryod “set tan.” Me apre sa peryod-la, pie-la ti pou repouse.​—Daniel 4:1, 10-16.

Sinifikasion sa profesi-la: Sa pie-la reprezant souverennte Bondie. Pandan plizir lane, Zeova ti servi bann lerwa dan Zerizalem pou diriz nasion Izrael. (1 Kronik 29:23) Me sa bann lerwa-la ti infidel, ek Bondie ti fer zot aret dirize. Zerizalem ti detrir an 607 Avan Nou Lepok. Se lerla ki peryod “set tan” ti koumanse. (2 Lerwa 25:1, 8-10; Ezekiel 21:25-27) Kan Zezi ti dir ki, “bann pep la pou pil lor Zerizalem ziska ki letan ki finn akord zot [“bann nasion,” NW] termine,” li ti pe koz lor sa peryod “set tan” la. (Lik 21:24) Alor, sa peryod “set tan” la pa ti ankor fini kan Zezi ti lor later. Zeova ti promet pou etabli enn Lerwa alafin sa set tan-la. Kan sa nouvo Lerwa-la, setadir Zezi ti pou koumans regne, sa ti pou fer pep Bondie lor later antie gagn bann gran benediksion pou touletan.​—Lik 1:30-33.

Komie letan sa “set tan” [-la] ti dire? Sa ‘set tan-la’ ti dir 2,520 an. Si nou kont 2,520 an apartir lane 607 Avan Nou Lepok, nou ariv lane 1914. Se sa lane lamem ki Zeova ti etabli Zezi, Lemesi, kouma Lerwa dan Rwayom Bondie dan lesiel.

Kouma nou kone ki sa ‘set tan-la’ ti dir 2,520 an? Labib dir ki trwa tan edmi egal 1,260 zour. (Revelasion 12:6, 14, NW.) Alor “set tan” li de fwa plis, ouswa 2,520 zour. Sa 2,520 zour-la egal 2,520 an akoz sa reg profetik-la “enn zour pou enn lane.”​—Nonb 14:34; Ezekiel 4:6.

Sapit 8, paragraf 23

 23 MIKAEL LARKANZ

Mo “larkanz” vedir “sef bann anz.” Labib koz lor enn sel larkanz, ek li apel Mikael.​—Daniel 12:1; Zid 9.

Mikael li Sef larme Bondie kot ena bann anz fidel. Revelasion 12:7 dir: “Misel [“Mikael,” NW] ek so bann anz ti konbat kont dragon . . . ek so bann anz.” Liv Revelasion dir ki Zezi li Sef larme Bondie, alor Mikael se enn lot nom pou Zezi.​—Revelasion 19:14-16.

Sapit 9, paragraf 4

24 BANN DERNIE ZOUR

Sa lexpresion-la fer referans ar lepok kot pou ena bann gran levennman lor later. Sa bann levennman-la pou arive zis avan ki Rwayom Bondie detrir lemond Satan. Labib servi bann lezot expresion, kouma “konklizion sa sistem-la” ek “prezans Garson limanite,” pou koz lor mem peryod letan. (Matie 24:3, 27, 37, NW.) “Bann dernie zour” ti koumanse kan Rwayom Bondie ti koumans regne dan lesiel an 1914 ek pou fini kan lemond Satan pou detrir pandan Armagedonn.​—2 Timote 3:1; 2 Pier 3:3.

Sapit 9, paragraf 5

25 REZIREKSION

Kan Bondie re-donn lavi enn dimounn ki’nn mor, apel sa enn rezireksion. Labib mansionn nef rezireksion. Eliya, Elisha, Zezi, Pier, ek Pol ti fer bann rezireksion. Zot ti reisi fer sa bann mirak-la gras-a pouvwar Bondie. Zeova promet ki Li pou resisit “bann dimounn ki zis ek bann dimounn inzis, toulede” lor later. (Zistwar Bann Apot 24:15, NW.) Labib koz osi lor enn rezireksion dan lesiel. Sa pou arive kan sertin dimounn ki Bondie finn swazir pou resisite pou al viv dan lesiel avek Zezi.​—Zan 5:28, 29; 11:25; Filipien 3:11; Revelasion 20:5, 6.

Sapit 9, paragraf 13

 26 GAGN KONTAK AVEK BANN DEMON (SPIRITIS)

Spiritis se kan bann dimounn esey gagn kontak avek bann lespri, swa par zotmem ouswa atraver enn lot dimounn kouma enn treter, enn longanis, ouswa bann ki get destin. Se enn move kitsoz. Bann dimounn ki gagn kontak avek bann demon fer sa parski zot krwar dan enn fos lansegnman. Zot krwar ki kan bann dimounn mor, zot nam kontign viv, ek zot vinn bann lespri bien pwisan. Bann demon osi inflians bann dimounn pou fer zot dezobeir Bondie. Se bann demon ki deryer bann kitsoz kouma oroskop, get destin, mazik, sorselri, bann siperstision, ek bann kitsoz sirnatirel. Boukou liv, magazinn, oroskop, fim, poster ek mem bann sante fer bann dimounn krwar ki bann demon, mazik, ek bann kitsoz sirnatirel zot pa danzere ek ki zot mem interesan. Boukou koutim lanterman, kouma par exanp fer bann sakrifis pou bann mor, servis pou bann mor, sistem pou bann vev, bann koutim kan pas lanwit, se bann pratik demoniak. Bann dimounn souvan pran ladrog kan zot esey servi pouvwar bann demon.​—Galat 5: 20; Revelasion 21:8NW.

Sapit 10, paragraf 10; Sapit 16, paragraf 4

27 SOUVERENNTE ZEOVA

Zeova Li Bondie Tou-pwisan, ek Li’nn kree liniver an-antie. (Revelasion 15:3) Se akoz sa ki Li Proprieter tou kitsoz ek Li ena tou pouvwar, ouswa tou lotorite pou diriz so kreasion. (Psom 24:1; Izai 40:21-23; Revelasion 4:11) Li’nn etabli bann lalwa pou tou bann kitsoz ki Li’nn kree. Zeova ena osi lotorite pou swazir lezot pou vinn bann dirizan. Nou soutenir souverennte Zeova kan nou kontan Li ek nou obeir Li.​—1 Kronik 29:11.

Sapit 11, paragraf 10

 28 LAVORTMAN

Enn lavortman se kan par expre enn madam touy so tibaba ki pankor ne. Se pa enn aksidan ouswa reaksion natirel so lekor. Depi ki li koumans forme dan vant so mama tibaba-la pa zis enn lot parti dan lekor so mama, me li deza enn dimounn.

Sapit 13, paragraf 5

29 TRANSFIZION DISAN

Se enn teknik medikal kot servi disan ouswa enn parmi kat konpozan prinsipal disan ek met sa dan lekor enn dimounn. Fer sa transfizion-la apartir enn lot dimounn ouswa apartir disan ki’nn stoke. Kat konpozan prinsipal disan se plasma, globil rouz, globil blan ek plaket.

Sapit 13, paragraf 13

30 DISIPLINN

Dan Labib, mo “disiplinn” li pa zis enn lot mo pou pinision. Bann disiplinn ansegn nou, form nou ek koriz nou. Zame Zeova kriyel kan Li disiplinn enn kikenn. (Proverb 4:1, 2) Zeova inn les bann paran enn bon lexanp. Disiplinn ki Li done telman efikas ki sa kapav ed enn dimounn pou kontan disiplinn. (Proverb 12:1) Zeova kontan so bann serviter, ek Li form zot. Li donn zot bann konsey ki koriz zot bann move fason panse ek ed zot pou aprann pans ek azir dan enn fason ki fer Li plezir. Kan bann paran disiplinn zot zanfan, zot bizin ed bann zanfan-la pou konpran kifer zot bizin obeir. Zot bizin osi ansegn zot zanfan pou kontan Zeova, pou kontan Labib, ek pou konpran bann prinsip ki ena dan Labib.

Sapit 14, paragraf 13

 31 BANN DEMON

Se bann lespri invizib ki move ek ki ena boukou plis pouvwar ki bann dimounn. Bann demon se bann move anz. Zot inn vinn move kan zot finn swazir pou dezobeir Zeova. Lerla, zot inn vinn so bann lennmi. (Zenez 6:2; Zid 6) Zot inn swiv Satan ek zot osi zot inn rebel kont Zeova.​—Deteronom 32:17; Lik 8:30; Zistwar Bann Apot 16:16; Zak 2:19.

Sapit 16, paragraf 4