Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT NEF

Eski Lafin Dimond Pre?

Eski Lafin Dimond Pre?

1. Kotsa nou kapav aprann seki pou arive dan lavenir?

ESKI finn deza arive ki letan ou pe get linformasion, ou demann oumem: ‘Kot sa lemond-la pe ale?’ Later telman ranpli ar maler ek violans ki sertin dimounn panse ki lafin dimond bien pre. Eski li vre sa? Eski nou kapav kone ki pou arive dan lavenir? Wi. Mem si bann dimounn pa kapav predir seki pou arive dan lavenir, Zeova Li, Li kapav. Dan Labib, Li dir seki pou ariv nou ek seki pou ariv later dan lavenir.​—Izai 46:10; Zak 4:14.

2, 3. Ki bann disip Zezi ti anvi kone, ek ki Zezi ti dir zot?

2 Kan Labib koz lor lafin dimond, li pa pe rod dir ki planet Later pou detrir, me plito ki Bondie pou tir tou bann move kitsoz. Zezi ti ansegn bann dimounn ki Rwayom Bondie pou diriz later. (Lik 4:43) So bann disip ti anvi kone kan eski sa Rwayom-la pou vini. Alor, zot ti poz Zezi sa kestion-la: “Kan eski sa bann kitsoz-la pou arive, ek ki sign pou montre to prezans ek konklizion sa sistem-la?” (Matie 24:3, NW.) Zezi pa ti dir zot ki dat exakteman sa pou arive, me li ti dir zot ki bann kitsoz pou arive zis avan lafin sa lemond-la. Ek sa bann kitsoz-la pe arive zordi.

3 Dan sa sapit-la, nou pou examinn bann prev ki montre ki nou pe viv dan lepok zis avan lafin dimond. Me selman, pou nou konpran kifer bann kitsoz inn deteryore koumsa lor later, avan, nou bizin examinn enn lager ki ti eklate dan lesiel.

 ENN LAGER DAN LESIEL

4, 5. (a) Apre ki Zezi ti vinn Lerwa, ki ti arive dan lesiel? (b) Dapre Revelasion 12:12, ki ti pou arive kan ti pou zet Satan lor later?

4 Dan Sapit 8, nou ti aprann ki Zezi ti vinn Lerwa dan lesiel an 1914. (Daniel 7:13, 14) Liv Revelasion explik nou seki ti pase apre: “Finn ena enn lager dan lesiel. Mikael [setadir, Zezi] ek so bann anz ti lager kont dragon [Satan], ek dragon-la ek so bann anz ti lager.” * Satan ek so bann demon ti perdi lager ek Mikael ti zet zot lor later. Esey mazinn lazwa ki bann anz finn resanti! Me ki ti pou ariv bann dimounn lor later? Labib dir ki bann dimounn ti pou konn maler. Kifer? Parski Satan Lediab bien ankoler; li “kone ki li ena zis enn tigit letan mem.”​—Revelasion 12:7, 9, 12NW.

Satan Lediab pe fer boukou fraka lor later. Li extra ankoler parski li res zis enn tigit letan mem avan ki Bondie detrir li. Anou get seki Zezi ti dir pou arive dan bann dernie zour.​—Get Not 24.

BANN DERNIE ZOUR

6, 7. Ki nou kapav dir konsernan lager ek lafaminn azordi?

6 Lager. Zezi ti dir: “Nasion pou lev kont nasion, rwayom kont rwayom.” (Matie 24:7) Dan nou lepok, finn ena pli boukou dimounn ki’nn mor dan bann lager konpare ar tou lezot lepok. Enn rapor ki Worldwatch Institute ti fer, montre ki depi 1914 plis ki 100 milyon dimounn finn mor dan bann lager. Ant bann lane 1900 ek 2000, trwa fwa plis dimounn finn mor dan bann lager konpare ar kantite dimounn ki’nn  mor pandan 1,900 lane avan. Esey mazine ki kantite tristes ek lapenn plizir milyon dimounn inn kone akoz lager!

7 Lafaminn. Zezi ti dir: “Pou ena lafaminn.” (Matie 24:7) Dan nou lepok pe prodir plis manze ki avan. Pourtan, boukou dimounn pena ase manze pou nouri zot. Kifer? Parski zot pena ase kas pou aste manze ouswa pena ase later pou plante. Plis ki enn milyar dimounn gagn mwins ki enn dolar (anviron 35 roupi) par zour pou viv. Lorganizasion Mondial Lasante dir ki plizir milyon zanfan mor sak lane, sirtou parski zot pena ase manze pou res an bonn sante.

8, 9. Kouma nou kone ki seki Zezi ti profetize lor tranbleman-de-ter ek maladi pe realize?

8 Tranbleman-de-ter. Zezi ti profetize: “Pou ena bann tranblemandeter terib.” (Lik 21:11) Bann exper dir ki asterla, toule lane nou kapav atann pou gagn bann gran tranbleman-de-ter. Depi lane 1900, plis ki de milyon dimounn inn mor  akoz bann tranbleman-de-ter. Zordi, gras-a bann teknolozi kapav detekte bann tranbleman-de-ter pli boner ki avan. Malgre sa, ena ankor boukou dimounn ki pe mor akoz bann tranbleman-de-ter.

9 Maladi. Zezi ti anonse ki pou ena “bann lepidemi.” Bann maladi danzere ti pou fane bien vit ek ti pou touy boukou dimounn. (Lik 21:11) Mem si bann dokter inn aprann kouma pou tret boukou maladi, ena ankor bann maladi ki zot pa kapav trete. Enn rapor explike ki sak lane, plizir milyon dimounn mor akoz tiberkiloz, malarya, ek kolera. Anplis, pandan sa 40 dernie lane-la, bann dokter finn dekouver plis ki 30 nouvo maladi, ek pou sertin parmi sa bann maladi-la pena gerizon.

KOUMA BANN DIMOUNN POU ETE DAN DERNIE ZOUR?

10. Kouma 2 Timote 3:1-5 pe realize zordi?

10 Dan 2 Timote 3:1-5, Labib dir: “Pou ena bann moman difisil dan bann dernie tan.”  Lapot Pol ti dir kouma boukou dimounn pou ete dan bann dernie zour. Li ti dir ki bann dimounn pou

  • egois

  • kontan larzan

  • rebel anver zot paran

  • ingra

  • san pitie

  • nepli ena kontrol lor zotmem

  • ena bann parol blesan ek pa pou kontrol zot lalang

  • kontan plezir plis ki Bondie

  • pretann ki zot kontan Bondie me zot refiz obeir Li

11. Dapre Psom 92:7, ki pou ariv bann move dimounn?

11 Eski ena boukou dimounn koumsa pre kot ou reste? Partou lor later, ena boukou dimounn koumsa. Me biento, Bondie pou regle sa problem-la. Li fer sa promes-la: “Bann ki viv dan pese zot pouse kouma move lerb; bann ki finn swazir move sime zot kapav prospere me enn zour zot pou fini net.”​—Psom 92:7.

 BANN BON NOUVEL DAN BANN DERNIE ZOUR

12, 13. Ki Zeova finn ansegn nou dan bann dernie zour?

12 Labib ti predir ki dan bann dernie zour, ti pou ena boukou maler ek soufrans lor later. Me Labib dir osi ki pou ena bann bon kitsoz.

“Bonn Nouvel Rwayom Bondie pou anonse partou dan lemonn.”​—Matie 24:14

13 Pep Bondie pou konpran Labib pli bien. Profet Daniel ti ekrir seki pou arive dan bann dernie zour. Li ti dir: “Vre konesans pou an-abondans.” (Daniel 12:4) Bondie ti pou donn so pep kapasite pou konpran Labib pli bien ki avan. Zeova inn fer sa, sirtou depi 1914. Par exanp, Li’nn fer nou konn sinifikasion so nom, proze ki Li ena pou later, ek osi laverite lor laranson, seki ariv nou kan nou mor, ek lor rezireksion. Nou finn aprann ki zis Rwayom Bondie kapav regle tou nou bann problem. Ek nou’nn aprann kouma nou kapav viv ere ek kouma viv dan enn fason ki fer Bondie plezir. Me ki pep Bondie fer avek seki zot finn aprann? Enn lot profesi Labib donn nou repons sa kestion-la.​—Get Not 21 ek 25.

14. Kotsa pe pres bon nouvel lor Rwayom Bondie, ek kisannla pe pres sa bon nouvel-la?

14 Pep Bondie pou prese partou lor later. Kan Zezi ti koz lor bann dernie zour, li ti dir: “Bonn Nouvel Rwayom Bondie pou anonse partou dan lemonn.” (Matie 24:3, 14) Bon nouvel lor Rwayom Bondie pe prese dan plis ki 230 pei ek dan plis ki 700 lang. Bann Temwin Zeova ki sorti dan tou “bann nasion, tou bann tribi” pe prese partou lor later. Zot pe ed bann dimounn konpran ki ete Rwayom Bondie ek ki sa Rwayom-la pou fer pou bann  dimounn. (Revelasion 7:9) Ek zot fer sa gratwitman. Parey kouma Zezi ti predir, boukou dimounn ena laenn pou bann serviter Bondie ek persekit zot. Malgre sa, nanye pa kapav anpes zot fer sa travay predikasion la.​—Lik 21:17.

KI OU POU FER?

15. (a) Eski ou krwar ki nou pe viv dan bann dernie zour? Kifer? (b) Ki pou ariv bann dimounn ki obeir Zeova ek bann ki pa obeir Li?

15 Eski ou krwar ki nou pe viv dan bann dernie zour? Boukou profesi Labib ki konsern bann dernie zour pe realize. Biento Zeova pou deside pou aret predikasion bonn nouvel ek lerla “lafin” pou vini. (Matie 24:14) Ki ete lafin? Se Armagedonn, zour kot Bondie pou tir tou seki move. Zeova pou servi Zezi ek so bann anz pwisan pou detrir tou bann ki refiz obeir Li ek so Garson. (2 Tesalonisien 1:6-9) Apre sa, Satan ek so bann demon pou nepli tronp bann dimounn. Ek tou bann ki anvi obeir Bondie ek aksepte so Rwayom, pou trouv tou bann promes Bondie realize.​—Revelasion 20:1-3; 21:3-5.

16. Biento sa lemond-la pou detrir, alor ki ou bizin fer?

16 Sa lemond ki pe dirize par Satan la biento pou detrir. Alor, li bien inportan nou demann noumem: ‘Ki mo bizin fer?’ Zeova anvi ki ou aprann maximum kitsoz ki ou kapav dan Labib. Ou bizin serye dan ou letid Labib. (Zan 17:3, NW.) Bann Temwin Zeova ena bann renion toule semenn ki ed bann dimounn konpran Labib. Fer tou seki ou kapav pou asiste sa bann renion-la toule semenn. (Lir Ebre 10:24, 25.) Si ou trouve ou bizin fer bann sanzman, pa per pou fer sa bann  sanzman-la. Kan ou fer sa, ou pou vinn pli pros avek Zeova.​—Zak 4:8.

17. Kifer laplipar dimounn pou gagn enn sok kan lafin pou vini?

17 Lapot Pol ti explike ki destriksion bann move dimounn pou vini “parey kouma enn voler dan lanwit.” Savedir ki sa pou arive dan enn moman kot laplipar dimounn pa pou atann. (1 Tesalonisien 5:2) Zezi ti profetize ki boukou dimounn pa pou rod pran kont bann prev ki montre nou pe viv dan bann dernie zour. Li ti dir: “Parey kouma sa ti ete dan lepok Noe, koumsa mem sa pou ete dan prezans Garson limanite [ouswa, bann dernie zour]. Parski parey kouma zot ti ete zis avan Deliz, zot ti pe manze ek bwar, bann zom ti pe marye ek ti pe donn bann fam an maryaz, ziska zour ki Noe ti rant dan lars; ek zot pa ti pran kont, ziska ki Deliz ti vini ek ti balie zot tou, koumsa mem prezans Garson limanite pou ete.”​—Matie 24:37-39NW.

18. Ki lavertisman Zezi ti done?

18 Zezi ti averti nou ki fode pa nou les bann kitsoz kouma “tro manze ek bwar” ek “bann traka ki ena dan lavi” distrer nou. Li ti dir ki lafin pou vini enn sel kout “parey kouma enn piez.” Li ti dir osi ki lafin “pou vinn lor tou bann abitan partou lor later.” Apre sa li ti azoute: “Res lor zot gard, sipliye [ouswa, fer bann lapriyer bien sinser] touletan pou ki zot reisi sape ar tou sa bann kitsoz ki bizin arive la, ek ki zot tini debout devan Garson limanite.” (Lik 21:34-36, NW.) Kifer li bien inportan ki nou ekout lavertisman Zezi? Parski biento move lemond Satan pou detrir. Zis bann ki Zeova ek Zezi pou aksepte ki pou sape ek viv pou touletan dan lemond nouvo.​—Zan 3:16; 2 Pier 3:13.

^ par. 4 Mikael se enn lot nom pou Zezi Kris. Pou gagn plis ransegnman, silvouple get Not 23.