Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT DISET

Privilez ki Nou Ena pou Priye

Privilez ki Nou Ena pou Priye

“LESEGNER ki finn kree later ek lesiel” anvi ekout nou bann lapriyer.​—Psom 115:15

1, 2. Dapre ou, kifer lapriyer se enn kado spesial, ek kifer nou bizin kone seki Labib ansegne lor lapriyer?

LATER bien tipti konpare ar liniver. Kan Zeova get later, Li trouv tou dimounn dan tou nasion koumadir enn ti gout delo dan enn seo. (Psom 115:15; Izai 40:15) Mem si nou bien tipti konpare ar liniver, Psom 145:18, 19, (NW) dir: “Zeova pre avek tou bann ki invok Li, tou bann ki invok Li dan enn fason sinser. Tou bann ki ena lakrint pou Li, Li pou donn zot seki zot demande. Li pou tann zot kan zot demann Li led, ek Li pou sov zot.” Nou vremem ena enn gran privilez! Zeova, Kreater tou-pwisan, anvi vinn pros ar nou, ek Li anvi ekout nou lapriyer. Lapriyer se vremem enn gran privilez, enn kado spesial ki Zeova inn donn sakenn parmi nou.

Me Zeova pou ekout nou zis si nou koz ar Li dan fason ki Li aksepte. Kouma nou kapav fer sa? Anou gete seki Labib dir lor lapriyer.

KIFER NOU BIZIN PRIYE ZEOVA?

3. Kifer ou bizin priye Zeova?

3 Zeova anvi ki ou priye Li, ouswa koz avek Li. Kouma nou konn sa? Silvouple lir Filipien 4:6, 7, NW. Reflesi lor seki Zeova pe ankouraz ou fer. Souverin liniver bien kontan ou ek Li anvi ki ou dir Li seki ou resanti ek ki ou dir Li ou bann problem.

4. Kan ou priye Zeova regilierman, kouma sa fer ou lamitie avek Li vinn pli for?

 4 Lapriyer ed nou pou vinn pli pros ar Zeova. Kan bann kamarad souvan dir seki zot panse, koz lor seki trakas zot ek lor zot bann santiman, zot lamitie vinn pli for. Samem ki arive kan nou priye Zeova. Dan Labib, Li fer ou konn so bann panse, so bann santiman, ek seki Li pou fer dan lavenir. Ou osi ou kapav fer Zeova konn ou bann santiman pli profon kan ou koz avek Li regilierman. Lerla, ou lamitie avek Li pou vinn pli for.​—Zak 4:8.

KI NOU BIZIN FER POU KI BONDIE EKOUT NOU LAPRIYER?

5. Kouma nou kone ki Zeova pa ekout tou bann lapriyer?

5 Eski Zeova ekout tou bann lapriyer? Non. Dan lepok profet Izai, Zeova ti dir bann Izraelit: “Mem si zot fer boukou lapriyer, mo pa ekoute. Zot lame finn ranpli ar disan.” (Izai 1:15) Alor, si nou pa fer atansion,  nou kapav fer bann kitsoz ki elwagn nou ar Zeova, ek lerla Zeova pa pou ekout nou lapriyer.

6. Kifer li bien inportan ki nou ena lafwa? Kouma nou montre ki nou ena lafwa?

6 Si nou anvi ki Zeova ekout nou lapriyer, nou bizin ena lafwa an Li. (Mark 11:24) Lapot Pol ti explike: “San lafwa, personn pa kapav fer Bondie plezir. Parski kikenn ki apros Bondie bizin krwar ki li existe e ki Bondie rekonpans dimoun ki [“fer gran zefor pou,” NW] rod li.” (Ebre 11:6) Me li pa ase ki nou zis dir ki nou ena lafwa. Nou bizin montre ki nou ena lafwa kan nou obeir Zeova toulezour.​—Lir Zak 2:26.

7. (a) Kifer nou bizin ena limilite ek respe kan nou priye Zeova? (b) Kan nou priye, kouma nou kapav montre ki nou sinser?

7 Kan nou priye Zeova nou bizin ena limilite ek respe. Kifer? Si nou ti bizin koz avek enn lerwa ouswa enn prezidan, nou ti pou fer sa avek respe. Zeova Limem Bondie Tou-pwisan, alor eski nou pa bizin montre ankor plis respe ek limilite kan nou koz ar Li? (Zenez 17:1; Psom 138:6, NW.) Nou bizin osi sinser ek priye Zeova avek tou nou leker. Fode pa ki touletan nou repet bann mem parol.​—Matie 6:7, 8.

8. Kan nou priye pou enn kitsoz, ki nou bizin fer?

8 Finalman kan nou priye pou enn kitsoz, nou bizin fer tou pou azir an-akor avek nou lapriyer. Par exanp, si nou priye Zeova pou Li donn nou seki nou bizin sak zour, nou pa kapav asize pa fer nanye. Nou pa kapav atann ki Zeova donn nou tou seki nou bizin, alor ki nou bien kapav travay. Nou bizin travay dir ek aksepte ninport ki travay ki nou kapav fer. (Matie 6:11; 2 Tesalonisien 3:10) Si nou priye Zeova pou ed  nou aret fer enn move kitsoz, nou bizin evit tou sitiasion ki kapav tant nou pou fer sa kitsoz-la. (Kolosien 3:5, NW.) Asterla, anou examinn sertin kestion ki bann dimounn souvan poze lor lapriyer.

BANN KESTION LOR LAPRIYER

9. Kisannla nou bizin priye? Ki nou aprann konsernan lapriyer dan Zan 14:6?

9 Kisannla nou bizin priye? Zezi ti ansegn so bann disip pou priye “nou Papa lao dan lesiel.” (Matie 6:9) Li ti dir osi: “Momem sime, laverite, lavi; personn pa kapav al kot mo Papa si li pa pas par mwa.” (Zan 14:6) Alor, nou bizin priye zis Zeova ek nou bizin pas par Zezi. Ki savedir pas par Zezi kan nou priye? Pou ki Zeova aksepte nou lapriyer, nou bizin rekonet rol inportan ki Zeova inn donn Zezi. Par exanp, nou finn aprann ki Zezi ti vinn lor later pou liber nou ar pese ek lamor. (Zan 3:16; Romin 5:12) Zeova finn osi etabli Zezi kouma Gran Pret ek Ziz.​—Zan 5:22; Ebre 6:20.

Ou kapav priye ninport ki ler

10. Eski nou bizin met nou dan enn pozision spesial kan nou priye? Explike.

10 Eski nou bizin met nou dan enn pozision spesial kan nou priye? Non, Zeova pa demann nou pou azenou, asize, ouswa res debout kan nou priye. Labib ansegn nou ki nou kapav koz avek Zeova, dan ninport ki pozision, pourvi ki nou montre respe. (1 Kronik 17:16; Neemia 8:6; Daniel 6:10; Mark 11:25, NW.) Pou Zeova se pa nou pozision ki pli inportan, me nou latitid. Nou kapav priye Zeova for ouswa dan nou leker, ninport kotsa ek ninport ki ler, dan lazourne ouswa aswar. Nou kapav sir ki Li pou tann nou mem si lezot pa pe tande.​—Neemia 2:1-6.

11. Sit sertin kitsoz ki nou kapav dir Zeova dan lapriyer.

 11 Pou ki kitsoz nou kapav priye? Pou tou kitsoz ki Zeova aksepte. Labib dir: “Ninport ki kitsoz nou demande an-akor avek so volonte, Li ekout nou.” (1 Zan 5:14, NW.) Eski nou kapav priye pou bann kitsoz personel? Wi. Ofet, kan nou priye Zeova, nou bizin koumadir pe koz avek enn bon kamarad. Nou kapav dir Zeova tou seki pe trakas nou ek tou seki ena lor nou leker. (Psom 62:8) Nou kapav demann Li so lespri sin ki bien pwisan pou ed nou fer seki bon. (Lik 11:13) Nou kapav osi demann Zeova lasazes pou pran bann bon desizion, ek priye Li pou gagn lafors pou sirmont bann difikilte. (Zak 1:5) Nou bizin demann Zeova pardon pou nou bann pese. (Efezien 1:3, 7) Nou bizin osi priye pou lezot, par exanp, pou nou fami ek pou nou bann frer ek ser dan kongregasion.​—Zistwar Bann Apot 12:5; Kolosien 4:12.

12. Ki kitsoz bizin pas an premie dan nou lapriyer?

12 Ki kitsoz bizin pas an premie dan nou lapriyer? Zeova ek so volonte. Nou bizin remersi Li avek tou nou leker pou tou seki Li’nn fer pou nou. (1 Kronik 29:10-13) Nou konn sa parski kan Zezi ti lor later, li ti ansegn so bann disip kouma priye. (Lir Matie 6:9-13.) Li ti dir zot ki an premie zot bizin priye pou ki nom Bondie sanktifie, setadir, konsider sa nom-la kouma sakre ouswa sin. Apre sa, Zezi ti montre ki nou bizin priye pou ki Rwayom Bondie vini ek ki volonte Zeova fer partou lor later. Kan li ti fini mansionn sa bann kitsoz bien inportan la, lerla Zezi ti dir ki nou bizin priye pou bann kitsoz ki nou bizin. Kan nou fer Zeova ek so volonte pas an premie dan  nou lapriyer, nou montre ki kitsoz pli inportan pou nou.

13. Ki longer lapriyer nou bizin fer?

13 Ki longer lapriyer nou bizin fer? Labib pa dir nanye lor la. Nou lapriyer kapav long ouswa kourt. Tou depann lor sitiasion. Par exanp, avan nou manze nou kapav fer enn ti lapriyer. Me kan nou pe remersi Zeova ouswa nou pe dir Li nou bann problem, nou kapav fer  enn lapriyer pli long. (1 Samiel 1:12, 15) Nou pa’le fer bann long lapriyer zis pou inpresionn lezot, parey kouma sertin ti fer dan lepok Zezi. (Lik 20:46, 47) Sa kalite lapriyer-la pa inpresionn Zeova. Seki pli inportan pou Li, se nou priye Li avek enn leker sinser.

14. Ki kantite fwa nou bizin priye, ek ki sa ansegn nou lor Zeova?

14 Ki kantite fwa nou bizin priye? Zeova invit nou pou koz ar Li regilierman. Labib dir ki nou bizin “kontign priye,” “persevere dan lapriyer,” ek “priye toultan.” (Matie 26:41, NW; Romin 12:12, NW; 1 Tesalonisien 5:17) Zeova touletan pre pou ekout nou. Nou kapav remersie Li toulezour pou so lamour ek pou tou seki Li fer pou nou. Nou kapav osi demann Zeova pou ed nou pran bann bon desizion, donn nou  lafors, ek rekonfort nou. Si nou vremem konsider lapriyer kouma enn privilez, nou pou profit tou lokazion pou koz ar Zeova.

15. Kifer nou bizin dir “amenn” alafin enn lapriyer?

15 Kifer nou bizin dir “amenn” alafin enn lapriyer? “Amenn” vedir “wi, mo dakor” ouswa “ki sa realize.” Se enn fason kot nou montre ki nou vremem pans seki nou pe dir, setadir ki nou sinser. (Psom 41:13) Labib ansegn nou ki alafin bann lapriyer piblik li bon ki nou dir “amenn,” dousman ouswa for. Sa montre ki nou dakor ar seki’nn dir.​—1 Kronik 16:36; 1 Korintien 14:16NW.

KOUMA BONDIE REPONN NOU BANN LAPRIYER?

16. Eski Zeova vremem reponn nou bann lapriyer? Explike.

16 Eski Zeova vremem reponn nou bann lapriyer? Wi. Labib dir ki Li “ekzos nou lapriyer.” (Psom 65:2, NW.) Zeova ekout ek reponn bann lapriyer sinser ki plizir milyon dimounn fer. Ek Li reponn zot dan diferan fason.

17. Kouma Zeova servi so bann anz ek so bann serviter lor later pou reponn nou bann lapriyer?

17 Zeova servi so bann anz ek so bann serviter lor later pou reponn nou bann lapriyer. (Ebre 1:13, 14) Par exanp, boukou dimounn finn priye pou ki zot konpran Labib, ek zis apre, enn Temwin Zeova finn pas kot zot. Labib montre ki bann anz osi partisip dan predikasion “Bonn Nouvel” partou lor later. (Lir Revelasion 14:6.) Anplis, boukou parmi nou inn deza priye Zeova konsernan enn problem ouswa enn sitiasion bien presi ek lerla enn frer ouswa enn ser inn ed nou.​—Proverb 12:25; Zak 2:16.

Zeova kapav reponn nou bann lapriyer kan Li servi nou bann frer ek ser pou ed nou

18. Kouma Zeova servi so lespri sin ek Labib pou reponn bann lapriyer?

 18 Zeova servi osi so lespri sin pou reponn nou bann lapriyer. Kan nou demann Li pou ed nou sirmont enn problem, li servi so lespri sin pou gid nou ek pou donn nou lafors. (2 Korintien 4:7) Zeova servi Labib osi pou reponn nou bann lapriyer ek pou ed nou pran bann bon desizion. Kan nou lir Labib, nou kapav tom lor bann verse ki pou ed nou. Zeova kapav osi pous enn kikenn ki pe fer komanter dan renion pou dir enn kitsoz ki nou bizin tande ouswa servi enn ansien pou partaz enn panse dan Labib avek nou.​—Galat 6:1.

19. Kifer parfwa nou ena linpresion ki Zeova pa pe reponn nou lapriyer?

19 Me parfwa, nou kapav demann noumem: ‘Kifer Zeova pankor reponn mo lapriyer?’ Li bon nou rapel ki Zeova kone kan ek kouma Li pou reponn nou lapriyer. Li kone seki nou bizin. Kitfwa nou pou bizin kontign priye pandan enn tan pou montre ki nou vremem sinser ek ki nou ena lafwa. (Lik 11:5-10) Parfwa Zeova reponn nou bann lapriyer dan enn fason ki nou pa pe atann. Par exanp, kitfwa nou pe priye konsernan enn sitiasion difisil, me olie ki Zeova tir problem-la, Li donn nou lafors pou andir li.​—Lir Filipien 4:13NW.

20. Kifer nou bizin priye Zeova souvan?

20 Nou vremem ena enn gran privilez pou koz avek Zeova! Nou kapav sir ki Li ekout nou. (Psom 145:18, NW.) Ek plis nou priye Zeova avek tou nou leker, plis nou lamitie avek Li pou vinn pli for.