Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Ki Labib Ansegn Nou?

 SAPIT KINZ

Bon Fason pou Ador Bondie

Bon Fason pou Ador Bondie

1. Kisannla kapav dir nou kouma pou ador Bondie?

LAPLIPAR relizion dir ki zot ansegn laverite lor Bondie. Me sa li pa posib, parski bann relizion ansegn diferan kitsoz lor Bondie ek lor fason ki nou bizin ador Li. Kouma nou kapav kone ki bon fason pou ador Bondie? Zis Zeova tousel ki kapav dir nou sa.

2. Kouma ou kapav kone ki bon fason pou ador Bondie?

2 Zeova finn donn nou Labib pou nou kapav kone ki bon fason pou ador Li. Alor, etidie Labib, ek Zeova pou ed ou pou tir profi ar so bann lansegnman parski Li kontan ou.​—Izai 48:17.

3. Ki Bondie anvi nou fer?

3 Sertin dimounn dir ki Bondie aksepte tou bann relizion, me Zezi pa ti ansegn sa. Li ti dir: “Pa tou dimoun ki dir mwa, ‘Segner, Segner’ ki pou rant dan rwayom lesiel, me zis bann ki fer volonte mo papa.” Alor, li inportan ki nou kone ki ete volonte Bondie ek apre nou fer so volonte. Sa li bien inportan parski Zezi ti konpar bann dimounn ki pa obeir Bondie ar bann move dimounn, setadir bann “ki komet lemal.”​—Matie 7:21-23.

4. Ki Zezi ti dir konsernan volonte Bondie?

4 Zezi ti averti nou ki si nou anvi fer volonte Bondie, nou pou gagn bann difikilte. Li ti dir: “Rant par laport ki sere, parski laport ki gran ek semin ki larz amenn ver destriksion ek ena boukou dimounn ki pe pas par la; me laport ki sere ek semin ki tipti amenn  ver lavi, ek zis enn tigit ki trouv li.” (Matie 7:13, 14, NW.) Semin ki sere, ouswa bon fason pou ador Bondie, amenn ver lavi eternel. Semin ki larz, ouswa move fason pou ador Bondie, amenn ver lamor. Me Zeova pa’le ki personn mor. Akoz sa, Li donn tou dimounn lokazion pou aprann konn Li.​—2 Pier 3:9NW.

BON FASON POU ADOR BONDIE

5. Kouma ou kapav idantifie bann ki pe ador Bondie dan bon fason?

5 Zezi ti dir ki nou kapav idantifie bann ki pe ador Bondie dan bon fason. Kouma nou kapav fer sa? Se kan nou examinn seki zot krwar ek seki zot fer. Zezi ti dir ki nou pou ‘rekonet zot par zot fri.’ Li ti dir osi: “Tou zarb ki bon raport bon fri.” (Matie 7:16, 17) Sa pa vedir ki bann ki ador Bondie zot parfe. Me zot touletan esey fer seki bon. Asterla, anou gete ki pou ed nou idantifie bann ki pe ador Bondie dan bon fason.

6, 7. Kifer vre ladorasion baze lor Labib? Ki nou aprann ar lexanp Zezi?

6 Nou lansegnman bizin baze lor Labib. Labib dir: “Tou seki dan Lekritir, samem Parol Bondie ki servi pou ansegne, repran, korize, fer grandi dan lazistis [“disiplinn dan enn fason zis,” NW] afin ki enn serviter Bondie li kalifie ek ekipe pou fer enn bon travay.” (2 Timote 3:16, 17) Lapot Pol ti ekrir bann Kretien: “Letan nou finn anons zot so Parol [Parol Bondie], zot finn ekoute e zot finn aksepte li, pa kouma enn parol imin me kouma enn parol ki vremem sorti kot Bondie.” (1 Tesalonisien 2:13) Vre ladorasion li baze zis lor Parol Bondie, setadir Labib. Li pa baze lor lopinion bann dimounn, bann tradision ouswa lezot kitsoz.

 7 Tou seki Zezi ti ansegne ti baze lor Parol Bondie. (Lir Zan 17:17.) Souvan li ti sit bann Lekritir. (Matie 4:4, 7, 10) Bann vre serviter Bondie imit lexanp Zezi ek tou seki zot ansegne baze lor Labib.

8. Dapre Zezi, kisannla nou bizin adore?

8 Nou bizin ador zis Zeova. Psom 83:18, NW dir: “Twa, ki apel Zeova, to tousel Treo lor later antie.” Zezi ti anvi ki bann dimounn kone kisannla vremem vre Bondie, ek li ti ansegn bann dimounn lor nom Bondie. (Lir Zan 17:6.) Zezi ti dir: “Se Zeova to Bondie ki to bizin adore, ek se zis ar Li tousel ki to bizin ofer enn servis sakre.” (Matie 4:10, NW.) Alor, bann serviter Bondie swiv lexanp Zezi. Zot ador zis Zeova, zot servi so nom, ek zot fer lezot konn nom Bondie ek seki Li pou fer pou bann dimounn.

9, 10. Kouma nou montre ki nou kontan lezot?

9 Nou bizin ena enn lamour sinser pou bann dimounn. Zezi ti ansegn so bann disip pou kontan zot kamarad. (Lir Zan 13:35.) Ninport kotsa nou sorti, ki nou ena diferan kiltir ouswa ki nou ris ouswa pov, nou bizin kontan nou kamarad. Lamour bizin fer nou viv kouma bann frer ek ser ki bien soude ansam. (Kolosien 3:14, NW.) Akoz sa, nou pa partisip dan bann lager ek nou pa touy bann dimounn. Labib dir: “Ala kouma nou rekonet bann zanfan Bondie ek bann zanfan Diab: Enn kikenn ki pa pratik lazistis pa sorti kot Bondie, parey kouma enn kikenn ki pa kontan so frer.” Ek li dir osi: “Nou bizin kontan nou kamarad; pa kouma Kain, ki ti sorti kot sa kikenn ki move-la ek ki ti touy so frer.”​—1 Zan 3:10-12NW; 4:20, 21.

 10 Nou servi nou letan, nou lenerzi, ek nou bann kitsoz materyel pou ed ek ankouraz nou kamarad. (Ebre 10:24, 25) Nou “travay pou bien tou dimoun.”​—Galat 6:10.

11. Kifer nou bizin obeir Zezi?

11 Nou bizin obeir Zezi Kris parski se zis atraver li ki nou gagn lavi. Labib dir: “Pena enn lot kikenn ki kapav fer nou gagn delivrans, parski [Bondie] pa finn donn enn lot nom parmi bann dimounn lor later atraver ki nou pou gagn lavi.” (Zistwar Bann Apot 4:12NW.) Dan Sapit 5, nou ti aprann ki Zeova ti avoy Zezi lor later pou ki li donn so lavi kouma enn ranson pou bann dimounn obeisan. (Matie 20:28) Zeova finn swazir Zezi pou diriz later kouma Lerwa. Akoz sa, Labib dir nou ki si nou anvi viv pou touletan, nou bizin obeir Zezi.​—Lir Zan 3:36.

12. Kifer nou pa pran par dan bann zafer politik?

12 Nou bizin pa pran par dan bann zafer politik. Zezi pa ti partisip dan bann zafer politik. Kan ti pe ziz li, li ti dir Pilat, enn gouverner Romin: “Mo Rwayom pa fer parti dan sa lemond-la.” (Lir Zan 18:36NW.) Parey kouma Zezi, nou fidel anver Rwayom Bondie ki dan lesiel. Akoz sa, ninport kotsa nou reste, nou pa pran par dan bann zafer politik. Selman, Labib demann nou pou obeir bann “lotorite ki dirize,” setadir, bann gouvernman. (Romin 13:1) Nou obeir bann lalwa ki ena dan pei kot nou reste. Me kan enn lalwa al kont lalwa Bondie, nou imit bann zapot, ki ti dir: “Nou bizin obeir Bondie [“kouma enn sef,” NW] plito ki obeir dimoun.”​—Zistwar Bann Apot 5:29; Mark 12:17.

13. Ki nou prese konsernan Rwayom Bondie?

 13 Nou krwar ki se zis Rwayom Bondie ki pou regle bann problem sa lemond-la. Zezi ti dir ki “Bonn Nouvel Rwayom Bondie” pou prese partou lor later. (Lir Matie 24:14.) Okenn gouvernman pa kapav fer seki Rwayom Bondie pou fer pou nou. (Psom 146:3) Zezi ti ansegn nou pou priye pou Rwayom Bondie. Li ti dir: “Fer to regn [“Rwayom,” NW] vini, realiz to volonte lor later kouma dan lesiel.” (Matie 6:10) Labib dir nou ki Rwayom Bondie pou detrir tou bann gouvernman imin ek “limem ki pou regne pou touletan.”​—Daniel 2:44.

14. Dapre ou, kisannla pe ador Bondie dan bon fason?

14 Apre ki ou’nn examinn sa bann pwin-la, demann oumem: ‘Kisannla ki zot lansegnman baze lor Labib? Kisannla ki fer lezot konn nom Bondie? Kisannla ki montre enn lamour sinser anver lezot? Kisannla ki krwar ki Bondie inn avoy Zezi lor later pou sov nou? Kisannla ki pa pran par dan bann zafer politik? Kisannla ki prese ki zis Rwayom Bondie kapav regle nou bann problem?’ Se zis bann Temwin Zeova.​—Izai 43:10-12.

KI OU POU FER?

15. Si nou anvi ki Bondie aksepte nou ladorasion, ki nou bizin fer?

15 Li pa ase ki nou zis krwar ki Bondie existe. Mem bann demon krwar ki Bondie existe, me zot pa obeir Li. (Zak 2:19) Si nou anvi ki Bondie aksepte nou ladorasion, fode pa ki nou zis krwar ki Bondie existe, me nou bizin osi fer seki Li dir.

16. Kifer nou bizin rezet fos relizion?

16 Pou ki Bondie aksepte nou ladorasion, nou bizin  rezet fos relizion. Profet Izai ti ekrir: “Sorti omilie li, gard zot pirte.” (Izai 52:11; 2 Korintien 6:17) Se akoz sa ki nou bizin rezet tou kitsoz ki ena enn rapor avek fos relizion.

17, 18. Ki ete “Gran Babilonn,” ek kifer li irzan ki ou kit li?

17 Ki ete fos relizion? Se tou bann relizion ki ansegn bann dimounn pou ador Bondie dan enn fason ki pa an-akor avek seki ena dan Labib. Labib apel tou bann fos relizion “Gran Babilonn.” (Revelasion 17:5) Kifer? Parski apre Deliz ki ti ena dan lepok Noe, ti koumans ena boukou bann fos lansegnman dan lavil Babilonn. Sa bann fos lansegnman-la ti fane partou lor later. Par exanp, bann dimounn dan Babilonn ti ador bann bondie ki ti form enn group trwa. Azordi osi, boukou relizion ansegne ki Bondie Li enn Trinite. Me Labib montre dan enn fason kler ki ena enn sel vre Bondie ek Li apel Zeova, ek ki Zezi se so Garson. (Zan 17:3) Bann dimounn dan Babilonn ti krwar osi ki, kan enn dimounn mor, ena enn parti dan sa dimounn-la ki kontign viv ek ki sa parti-la kapav soufer dan lanfer. Me, sa li fos.​—Get Not 14, 17, ek 18.

18 Bondie finn predir ki biento tou bann fos relizion pou detrir. (Revelasion 18:8) Eski ou konpran kifer li bien irzan ki ou kit fos relizion? Zeova anvi ki ou fer sa avan ki li tro tar.​—Revelasion 18:4.

Kan ou servi Zeova avek so pep, ou pou form parti dan enn fami internasional

19. Kan ou desid pou servi Zeova, kouma Li pou pran ou swin?

19 Kan ou desid pou kit fos relizion ek servi Zeova, kitfwa sertin ou bann kamarad ouswa ou fami pa pou konpran ou desizion. Li posib ki zot pou mem rann  ou lavi difisil. Me Zeova pa pou abandonn ou. Ou pou form parti dan enn fami internasional kot ena plizir milyon dimounn ki vremem kontan sakenn zot kamarad. Ek ou pou ena lesperans pou viv pou touletan dan lemond nouvo. (Mark 10:28-30) Ki kone, kitfwa sertin ou bann kamarad ouswa ou fami ki pa ti dakor ki ou servi Zeova, plitar aksepte enn letid Labib.

20. Kifer li inportan ki ou ador Bondie dan bon fason?

20 Biento, Bondie pou detrir tou bann move kitsoz ek so Rwayom pou diriz Later. (2 Pier 3:9, 13, NW.) Sa pou vremem enn lepok extraordiner! Tou dimounn pou ador Zeova dan fason ki Li anvi. Akoz sa, li inportan ki ou fer bann sanzman depi asterla mem ek ador Bondie dan bon fason.