Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT KAT

Kisannla Zezi Kris?

Kisannla Zezi Kris?

1, 2. (a) Si ou konn nom enn dimounn seleb, eski savedir ki ou vremem konn li? Explike. (b) Ki bann dimounn panse lor Zezi?

DAN lemond ena boukou dimounn ki seleb. Kitfwa ou konn nom enn dimounn ki seleb. Me sa pa vedir ki ou konn li bien. Kitfwa ou pa konn tou ti detay lor so lavi ek kouma li ete vremem.

Sa fer apepre 2,000 an depi ki Zezi Kris ti vinn lor later. Kitfwa ou’nn tann koz lor li. Me laplipar dimounn pa konn Zezi vremem. Ena dir ki li ti enn bon dimounn, lezot dir ki li ti enn profet, ek ena panse ki limem Bondie. Me ou, ki ou panse?​—Get Not 12.

3. Kifer li inportan ki ou aprann konn Zeova ek Zezi Kris?

3 Li inportan ki ou konn laverite lor Zezi. Kifer? Labib dir nou: “Samem ki vedir lavi eternel, ki zot aprann konn twa, sel vre Bondie, ek sa kikenn ki to finn avoye la, Zezi Kris.” (Zan 17:3, NW.) Si ou konn laverite lor Zeova ek Zezi, ou kapav viv pou touletan lor later ki pou vinn enn paradi. (Zan 14:6) Anplis, kan ou aprann konn Zezi sa kapav ed ou depi asterla mem. Zezi inn donn nou enn bon lexanp. Li’nn montre nou kouma pou tret lezot ek viv avek zot. (Zan 13:34, 35) Dan Sapit 1, nou’nn aprann laverite lor Bondie. Asterla nou pou aprann seki Labib ansegn nou lor Zezi.

 NOU FINN TROUV LEMESI!

4. Ki bann tit “Lemesi” ek “Lekris” vedir?

4 Plizir lane avan ki Zezi ti ne, Zeova ti promet dan Labib ki Li ti pou avoy Lemesi, ouswa Lekris. “Lemesi” se enn mo ki sorti dan lang Ebre, ek “Lekris” dan lang Grek. Sa de tit-la fer referans ar enn kikenn ki Bondie inn swazir ek ki Li’nn donn enn rol spesial. Gras-a Lemesi, tou bann promes Bondie pou realize. Me avan ki Zezi ne, boukou dimounn ti pe demann zot: ‘Kisannla pou vinn Lemesi?’

5. Eski bann disip Zezi ti sir ki li Lemesi?

5 Bann disip Zezi pa ti ena okenn dout ki Zezi ti Lemesi. (Zan 1:41) Par exanp, Simon Pier ti dir Zezi: “To Lemesi.” (Matie 16:16) Anou gete kouma nou osi nou kapav sir ki Zezi li Lemesi.

6. Kouma Zeova inn ed bann dimounn sinser pou idantifie Lemesi?

6 Bien lontan avan ki Zezi ne, bann profet Bondie ti ekrir boukou detay lor Lemesi pou ki bann dimounn rekonet li. Kouma sa ti pou ed bann dimounn? Anou pran enn lexanp. Fer koumadir ou bizin al enn lagar ki ranpli ar dimounn pou al sers enn kikenn ki zame ou’nn zwenn. Si enn kikenn donn ou enn bon ransegnman lor sa dimounn-la, ou pou kapav trouv li. Dan mem fason, Zeova inn servi so bann profet pou dir nou seki Lemesi ti pou fer ek seki ti pou ariv li. Kan Zezi inn realiz tou sa bann profesi-la, sa inn ed bann dimounn sinser pou kone ki limem Lemesi.

7. Sit de profesi ki montre ki Zezi limem Lemesi.

 7 Anou get de parmi sa bann profesi-la: (1) Set-san-z-an avan ki Zezi ne, Mika ti profetize ki Lemesi ti pou ne dan enn ti lavil ki apel Betleem. (Mika 5:2) Ek se laba mem ki Zezi inn ne! (Matie 2:1, 3-9) (2) Daniel ti profetize ki Lemesi ti pou aparet an lan 29 Nou Lepok. (Daniel 9:25) Sa se zis de parmi boukou lezot profesi ki montre bien ki Zezi limem Lemesi.​—Get Not 13.

Kan Zezi ti pran batem, li ti vinn Lemesi, ouswa Lekris

8, 9. Ki ti arive pandan batem Zezi, ek kouma sa montre ki li Lemesi?

8 Zeova inn montre dan enn fason bien kler ki Zezi li Lemesi. Bondie ti promet pou donn Zan Batis enn sign ki ti pou permet li kone kisannla Lemesi. Kan Zezi ti demann Zan pou batiz li dan Larivier Zourdin an lan 29 Nou Lepok, Zan ti trouv sa sign-la. Labib rakont seki Zan ti trouve: “Mo finn trouv Lespri desann kouma enn kolonb ki sorti dan lesiel e res lao lor so latet. . . . Me seki finn avoy mwa batiz dan dilo, finn dir mwa, dimoun lor ki to pou trouv Lespri desann e res lao lor so latet, limem pou batiz ar Lespri Sin. Mwa mo finn trouve ar mo lizie e mo pe rann temwagnaz, limem Garson Bondie.” (Zan 1:32-34; Matie 3:16, 17) Kan Zan ti trouv ek tann sa sign-la, li ti kone ki Zezi li Lemesi. Sa zour-la, kan Zeova inn avoy so lespri sin lor Zezi, lerla  li’nn vinn Lemesi. Bondie ti swazir li pou vinn Sef ek Lerwa.​—Izai 55:4.

9 Bann profesi ki ena dan Labib, seki Zeova inn dir, ek sign ki Li’nn done pandan batem Zezi montre ki Zezi li Lemesi. Me kotsa Zezi sorti, ek ki kalite dimounn li ti ete? Anou gete ki Labib dir lor la.

 KOTSA ZEZI SORTI?

10. Ki Labib ansegne lor lavi Zezi avan ki li vinn lor later?

10 Labib ansegne ki Zezi ti viv dan lesiel pandan enn bon bout letan avan ki li vinn lor later. Mika ti dir ki Lemesi ti existe “depi bien-bien lontan.” (Mika 5:2) Zezi limem plizir fwa inn dir ki li ti viv dan lesiel avan ki li vinn lor later kouma enn dimounn. (Lir Zan 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5.) Avan ki li vinn lor later, Zezi ti deza ena enn relasion spesial avek Zeova.

11. Kifer Zeova bien kontan Zezi?

11 Zeova bien kontan Zezi. Kifer? Parski Bondie inn kree li an premie. Akoz sa, apel Zezi “Premie-ne parmi tou bann kreatir.” * (Kolosien 1:15) Enn lot rezon kifer Zeova bien kontan Zezi se parski zis li tousel ki Zeova inn kree direk. Se akoz sa ki apel Zezi “sel Garson ki Li finn kree direk.” (Zan 3:16, NW.) Anplis, Zeova ti servi zis Zezi tousel pou kree tou bann lezot kitsoz. (Kolosien 1:16, NW.) Ek zis Zezi tousel ki apel “Laparol,” parski Zeova ti servi li pou transmet bann mesaz ek bann instriksion ar bann anz ek bann dimounn.​—Zan 1:14.

12. Kouma nou kone ki ena enn diferans ant Zezi ek Bondie?

12 Ena dimounn krwar ki pena okenn diferans ant Zezi ek Bondie. Me Labib pa ansegn sa. Labib dir ki Zeova ti kree Zezi, savedir ki Zezi finn ena enn koumansman. Me Zeova, ki’nn kree tou kitsoz, pena koumansman. (Psom 90:2) Antan ki Garson  Bondie, Zezi zame inn esey pran plas Bondie. Labib ansegn nou dan enn fason bien kler ki Papa-la pli gran ki Garson-la. (Lir Zan 14:28; 1 Korintien 11:3.) Zis Zeova tousel ki “Bondie Tou-Pwisan.” (Zenez 17:1) Dan liniver, Limem pli gran ek pli pwisan.​—Get Not 14.

13. Kifer Labib dir ki Zezi li “reflet Bondie ki invizib”?

13 Avan kreasion lesiel ek later, Zeova ek so Garson Zezi, ti travay ansam pandan plizir milyar lane. Pena dout ki zot ti bien kontan zot kamarad! (Zan 3:35; 14:31) Zezi ti imit bann kalite so papa telman bien ki Labib dir ki li “reflet Bondie ki invizib.”​—Kolosien 1:15NW.

14. Kouma Zezi inn ne kouma enn imin?

14 Zezi, Garson ki Zeova bien kontan ti aksepte kit lesiel ek vinn lor later antan ki enn imin. Kouma eski sa inn pase? Zeova ti fer enn mirak. Li ti transfer lavi so Garson dan vant enn vierz ki apel Mari. Akoz samem, Zezi pa ti bizin ena enn papa imin. Lerla Mari ti donn nesans enn garson parfe, ek ti apel li Zezi.​—Lik 1:30-35.

KI KALITE DIMOUNN ZEZI TI ETE?

15. Kouma ou kapav konn Zeova pli bien?

15 Ou kapav aprann boukou lor Zezi, lor so lavi, ek lor so bann kalite kan ou lir sa bann liv Labib-la: Matie, Mark, Lik, ek Zan. Apel sa bann liv-la bann Levanzil. Zezi parey kouma so Papa, alor seki ou lir lor Zezi pou osi ed ou pou konn Zeova pli bien. Akoz sa, Zezi ti dir: “Seki finn trouv mwa finn trouv mo Papa.”​—Zan 14:9.

16. Ki Zezi ti ansegne? Kotsa bann lansegnman Zezi ti sorti?

 16 Boukou dimounn ti apel Zezi “Ansegnan.” (Zan 1:38, NW; 13:13, NW.) Enn parmi bann kitsoz pli inportan ki li ti ansegne se ‘bon nouvel lor Rwayom Bondie.’ Ki ete Rwayom Bondie? Se gouvernman Bondie ki trouv dan lesiel. Li pou diriz later an-antie ek li pou amenn benediksion pou bann dimounn ki obeir Bondie. (Matie 4:23) Tou seki Zezi ti ansegne sorti kot Zeova. Zezi ti dir: “Seki mo ansegne pa sorti ar mwa, me sorti kot Bondie ki’nn avoy mwa.” (Zan 7:16, NW.) Zezi ti prese ki Rwayom Bondie pou diriz later parski li ti kone ki Zeova anvi ki bann dimounn tann sa bon nouvel-la.

17. Kotsa Zezi ti ansegne? Kifer Zezi ti fer boukou zefor pou ansegn bann dimounn?

17 Kotsa Zezi ti ansegne? Partou kot li ti zwenn bann dimounn. Li ti pres dan lakanpagn, lavil, vilaz, bazar, tanp, sinagog ek kot bann dimounn. Li pa ti atann bann dimounn vinn ver li. Laplipar ditan se li ki ti al ver zot. (Mark 6:56; Lik 19:5, 6) Zezi ti fer boukou zefor pou ansegn bann dimounn. Li ti pas boukou letan ek depans boukou lenerzi pou fer sa. Kifer? Parski li ti kone ki Bondie anvi li fer sa ek parski li ti touletan obeir so Papa. (Zan 8:28, 29, NW.) Ek osi parski li ti ena konpasion pou bann dimounn. (Lir Matie 9:35, 36.) Li ti trouve ki bann sef relizie pa ti pe ansegn laverite lor Bondie ek lor So Rwayom. Alor, li ti anvi ed maximum dimounn pou tann bonn nouvel.

18. Parmi bann kalite ki Zezi ena, lekel ou plis kontan?

18 Zezi ti kontan bann dimounn ek ti gagn zot  traka. Li ti zanti ek ti fasil pou koz ar li. Mem bann zanfan ti kontan pas letan ar li. (Mark 10:13-16) Zezi ti touletan zis. Li ti deteste koripsion ek linzistis. (Matie 21:12, 13) Li ti viv enn lepok kot bann fam pa ti ena boukou drwa ek kot bann dimounn pa ti montre respe anver zot. Me Zezi ti touletan ena respe pou bann fam ek li ti donn zot valer ki zot merite. (Zan 4:9, 27) Zezi ti osi enn dimounn ki ti ena boukou limilite. Par exanp, enn swar li ti lav lipie so bann zapot, enn kitsoz ki normalman enn serviter fer.​—Zan 13:2-5, 12-17.

Zezi ti prese partou kot li ti zwenn bann dimounn

19. Ki lexanp montre ki Zezi ti anvi ed bann dimounn?

19 Zezi ti kone seki bann dimounn vremem bizin, ek li ti anvi ed zot. Li ti montre sa kan li ti servi pouvwar ki Bondie ti donn li pou geri bann dimounn. (Matie 14:14) Par exanp, enn misie ki ti ena lalep ti vinn ver Zezi ek ti dir li: “Si vremem to anvi, to kapav pirifie mwa.” Kan Zezi ti trouv soufrans ek lapenn sa misie-la, sa ti bien tous li. Zezi ti sagrin li ek ti anvi ed li. Lerla Zezi ti avoy so lame, ti tous misie-la, ek ti dir li: “Mo anvi. Aster to pou pirifie.” Ek sa misie malad la ti geri! (Mark 1:40-42, NW.) Eski ou kapav mazinn seki sa misie-la ti resanti?

LI TI TOULETAN FIDEL AR SO PAPA

20, 21. Kifer Zezi limem pli bon lexanp lobeisans?

20 Zezi ti touletan obeir Bondie, ek se limem pli bon lexanp dan sa domenn-la. Li ti res fidel ar so Papa, dan ninport ki sitiasion ek malgre tou seki so bann lennmi ti fer li. Par exanp, Zezi pa ti fer pese kan Satan ti tant li. (Matie 4:1-11) Sertin manb fami  Zezi pa ti krwar ki li Lemesi ek zot ti dir ki li’nn “perdi latet.” Me Zezi ti kontign fer travay Bondie. (Mark 3:21) Kan so bann lennmi ti azir dan enn fason kriel anver li, li ti res fidel ar Bondie ek zame li ti esey fer zot ditor.​—1 Pier 2:21-23.

21 Mem si Zezi ti bien soufer ek ti konn enn lamor bien kriel, li ti res fidel ar Zeova. (Lir Filipien 2:8, NW.) Esey mazine ki kantite kitsoz li’nn bizin siporte zour so lamor. Ti aret li, bann fos temwin ti dir ki li ti insilte Bondie, bann ziz koronpi ti kondann li, lafoul ti boufonn li, ek bann solda ti tortir li ek ti koulout li lor enn poto. Zis avan li mor li ti kriye: “Sa finn akonpli!” (Zan 19:30, NW.) Trwa  zour apre ki Zezi ti mor, Zeova ti resisit li ek ti donn li enn lekor spiritiel. (1 Pier 3:18) De-trwa semenn apre, Zezi ti retourn dan lesiel. “Li ti asiz dan kote drwat Bondie,” ek li ti atann ki Bondie fer li vinn Lerwa.​—Ebre 10:12, 13.

22. Parski Zezi inn res fidel anver so Papa, ki posibilite nou ena?

22 Zezi ti res fidel anver so Papa. Gras-a so fidelite, nou ena posibilite pou viv pou touletan lor later ki pou vinn enn paradi, parey kouma Zeova ti prevwar. Dan prosin sapit, nou pou gete kouma gras-a lamor Zezi nou pou kapav viv pou touletan.

^ par. 11 Apel Zeova Papa parski se Limem ki Kreater tou kitsoz. (Izai 64:8) Apel Zezi Garson Bondie parski se Zeova ki’nn kree li. Apel bann anz ek Adan osi bann garson Bondie.​—Zob 1:6; Lik 3:38.