Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT ONZ

Kifer Ena Sa Kantite Soufrans-La?

Kifer Ena Sa Kantite Soufrans-La?

1, 2. Ki kestion boukou dimounn poze?

ENN tsunami detrir enn vilaz. Enn kriminel tir kout bal dan enn legliz, li bles ek touy enn ta dimounn. Enn mama mor ar kanser, li les sink zanfan deryer li.

2 Kan bann katastrof ek bann maler koumsa arive, boukou dimounn demann zotmem: “Kifer sa inn arive?” Boukou demande kifer ena sa kantite laenn ek soufrans-la dan lemond. Eski oumem ou finn deza reflesi lor la?

3, 4. (a) Ki bann kestion Abakouk ti poze? (b) Ki Zeova ti reponn li?

3 Dan Labib, nou aprann ki mem bann zom ki ti ena enn gran lafwa dan Bondie ti poz bann kestion koumsa. Par exanp, profet Abakouk ti demann Zeova: “Kifer to fer mwa trouv tou seki move? Ek kifer to toler bann dimounn dominer? Kifer ena destriksion ek violans devan mwa? Ek kifer ena sa kantite lager ek diskision-la?”​—Abakouk 1:3.

4 Dan Abakouk 2:2, 3, nou kapav trouv seki Bondie ti reponn Abakouk ek seki Li ti promet pou fer pou regle sa sitiasion-la. Zeova bien kontan bann dimounn. Labib dir: “Li trakase pou zot.” (1 Pier 5:7, NW.) An realite, Bondie pli deteste trouv soufrans ki nou. (Izai 55:8, 9) Alor, kifer ena sa kantite soufrans-la dan lemond?

 KIFER ENA SA KANTITE SOUFRANS-LA?

5. Ki kitsoz bann ki ansegn larelizion dir konsernan soufrans? Ki Labib ansegne lor la?

5 Souvan bann paster, bann pret, ek bann ki ansegn larelizion dir ki se volonte Bondie ki bann dimounn soufer. Kitfwa sertin dir ki tou seki ariv enn dimounn, mem bann maler, se bann kitsoz ki Bondie ti’nn fini deside alavans ek ki zame nou pou konpran kifer. Kan enn dimounn ouswa enn ti zanfan mor, lezot kitfwa dir ki Bondie bizin zot dan lesiel. Me sa li pa vre. Zeova zame pa fer bann move kitsoz. Labib dir: “Li inposib pou imazine ki vre Bondie pou fer lemal, ki Tou-Pwisan pou fer seki pa bon!”​—Zob 34:10.

6. Kifer boukou dimounn rann Bondie responsab pou tou bann soufrans ki ena dan lemond?

6 Boukou dimounn rann Bondie responsab pou tou bann soufrans ki ena dan lemond parski zot panse ki se Bondie ki pe diriz later. Me kouma nou finn aprann dan Sapit 3, se Satan Lediab ki pe diriz later.

7, 8. Kifer ena sa kantite soufrans-la dan lemond?

7 Labib dir nou ki “lemond antie li dan pouvwar sa kikenn ki move la.” (1 Zan 5:19, NW.) Satan, ki pe diriz sa lemond-la, li san pitie. Li pe “met tou bann dimounn lor later antie dan lerer.” (Revelasion 12:9, NW.) Boukou dimounn imit li. Se enn parmi bann rezon kifer lemond ranpli ar foste, laenn, ek violans.

8 Ena lezot rezon ankor kifer ena sa kantite soufrans-la dan lemond. Apre ki Adan ek Ev ti rebele, zot finn transmet pese ar zot bann zanfan. Ek parski bann dimounn inn erit pese, zot fer lezot dimounn soufer. Souvan zot anvi vinn pli inportan ki lezot. Zot lager ant zot, zot partisip dan bann lager, ek zot fer  dominer ar lezot. (Ekleziast 4:1; 8:9) Parfwa, bann dimounn soufer parski “bann moman ek bann levennman ki personn pa atann ariv [nou] tou.” (Ekleziast 9:11) Kan bann dimounn trouv zot dan enn move plas dan enn move moman, bann aksidan ek lezot move kitsoz kapav ariv zot.

9. Kifer nou kapav sir ki Zeova ena enn bon rezon pou permet bann dimounn soufer?

9 Zeova zame pa fer bann dimounn soufer. Pa kapav rann Li responsab pou bann lager, violans ek linzistis ki ena lor later. Pa Li ki responsab bann katastrof, kouma bann tranbleman-de-ter, siklonn, ek inondasion. Me kitfwa ou pe demann oumem: ‘Si Zeova Limem ki ena plis pouvwar dan liniver, kifer Li pa anpes sa bann move kitsoz-la arive?’ Nou kone ki Bondie bien gagn nou traka, alor Li bizin ena enn bon rezon kifer Li pe permet bann dimounn soufer.​—1 Zan 4:8.

KIFER BONDIE PERMET BANN DIMOUNN SOUFER?

10. Ki lakizasion Satan ti fer kont Zeova?

10 Dan zardin Edenn, Satan Lediab ti tronp Adan ek Ev. Satan ti akiz Bondie ek ti dir ki Bondie enn move Dirizan. Li ti pretann ki Bondie ti pe priv Adan ek Ev enn kitsoz ki bon pou zot. Satan ti anvi fer zot krwar ki li ti pou enn pli bon dirizan ki Zeova ek ki zot pa ti bizin Bondie.​—Zenez 3:2-5; get Not 27.

11. Ki kestion nou bizin reponn?

11 Adan ek Ev ti dezobeir Zeova ek ti rebel kont Li. Zot ti panse ki zot ti ena drwa pou deside par zotmem seki bon ek seki pa bon. Kouma Zeova ti pou prouve ki sa bann rebel-la ti ena tor ek ki se Li ki kone ki pli bon pou nou?

12, 13. (a) Kifer Zeova pa ti detrir bann rebel-la deswit? (b) Kifer Zeova inn permet Satan diriz lemond ek inn les bann dimounn diriz zot par zotmem?

 12 Zeova pa ti detrir Adan ek Ev deswit. Okontrer, Li ti permet zot gagn bann zanfan. Apre sa, Zeova ti donn bann desandan Adan ek Ev lokazion pou swazir kisannla pou diriz zot. Zeova ti anvi ki later ranpli ar bann dimounn parfe. So proze pou realize, mem si Satan fer latet-lipie pou anpes sa realize.​—Zenez 1:28; Izai 55:10, 11.

13 Satan ti akiz Zeova devan bann milyon anz. (Zob 38:7; Daniel 7:10) Alor, Zeova inn donn Satan letan pou prouve si seki li ti dir ti vre. Zeova inn osi donn bann dimounn letan pou etabli zot prop gouvernman anba direksion Satan pou montre si vremem zot reisi diriz zot par zotmem san led Bondie.

14. Ki prev finn gagne avek letan?

14 Pandan plizir milye lane, bann dimounn finn esey diriz zot par zotmem, me zot pa finn reisi. Sa finn prouve ki Satan enn manter. Bann dimounn bizin led Bondie. Profet Zeremi ti ena rezon kan li ti dir: “Mo konn bien, O Zeova, ki enn dimounn pa finn kree pou deside ki semin li pou pran. Enn dimounn ki pe marse pa finn kree pou diriz so pa.”​—Zeremi 10:23.

KIFER ZEOVA FINN ATANN SA KANTITE LETAN-LA?

15, 16. (a) Kifer Zeova finn les bann dimounn soufer sa kantite letan-la? (b) Kifer Zeova pa’nn regle bann problem ki Satan finn kree?

15 Kifer Zeova finn les bann dimounn soufer sa kantite letan-la? Kifer Li pa anpes bann move kitsoz arive? Inn pran boukou letan pou prouve ki Satan li pa enn bon dirizan. Bann dimounn finn sey tou sort kalite  gouvernman, me san okenn bon rezilta. Mem si zot inn fer bann progre dan domenn sians ek teknolozi, ena pli boukou linzistis, lamizer, violans, ek lager ki avan. Nou pa kapav diriz nou par noumem san led Bondie.

16 Selman, Zeova pa’nn regle bann problem ki Satan finn kree. Si Zeova ti fer sa, sa ti pou montre ki Li pe soutenir regn Satan. Me Bondie zame pa pou fer sa. Anplis, bann dimounn ti pou panse ki zot pe kapav diriz zot par zotmem. Me sa li fos, ek Zeova pa pou soutenir sa osi. Zeova zame koz manti.​—Ebre 6:18.

17, 18. Ki Zeova pou fer konsernan tou bann dega ki finn ena akoz Satan?

17 Eski Zeova kapav repar tou bann dega ki finn ena akoz rebelion Satan ek bann dimounn? Wi. Ar Bondie, tou kitsoz posib. Zeova pou azir dan bon moman, kan pou’nn fini prouve ki tou seki Satan ti pretann zot fos. Lerla Li pou fer later vinn enn paradi, parey kouma later sipoze ete. Tou bann ki dan “tom souvenir” pou resisite. (Zan 5:28, 29, NW.) Bann dimounn zame pa pou malad ek mor. Zezi pou repar tou bann dega ki Satan finn fer. Zeova pou servi Zezi “pou detrir travay diab.” (1 Zan 3:8) Me nou bien rekonesan ki antretan, Zeova finn ena pasians anver nou. Li’nn donn nou letan pou aprann konn Li ek pou swazir Li kouma nou Dirizan. (Lir 2 Pier 3:9, 10.) Mem kan nou soufer, Li ed nou pou andire.​—Zan 4:23; lir 1 Korintien 10:13NW.

18 Zeova pa fors nou pou swazir Li kouma nou Dirizan. Li’nn donn bann dimounn enn kado ki ena enn  gran valer, setadir liberte pou swazir. Anou gete kouma nou kapav servi sa kado-la.

KOUMA OU POU SERVI OU LIBERTE POU SWAZIR?

19. Ki kado extraordiner Zeova finn donn nou? Kifer nou bizin ena rekonesans pou sa kado-la?

19 Sa liberte ki Zeova inn donn nou la li enn kado extraordiner ek sa fer nou diferan ar bann zanimo. Bann zanimo swiv zot linstin, me nou, nou kapav deside kouma nou anvi amenn nou lavi ek si nou anvi fer Zeova plezir. (Proverb 30:24) Anplis, nou pa kouma bann masinn ki fer zis seki zot inn programe pou fer. Nou ena liberte pou swazir ki kalite dimounn nou anvi vini, ar kisannla nou anvi fer kamarad, ek ki nou anvi fer ar nou lavi. Zeova anvi ki nou profit lavi.

20, 21. Ki meyer swa ou kapav fer depi asterla mem?

20 Zeova anvi ki nou kontan Li. (Matie 22:37, 38) Li kouma enn papa ki kontan kan li tann so zanfan dir li: “Mo kontan twa,” sirtou kan zanfan-la dir sa avek tou so leker ek pa parski pe obliz li. Zeova finn donn nou liberte pou swazir si nou pou servi Li ouswa non. Satan, Adan, ek Ev ti swazir pou rezet Zeova. Kouma eski ou, ou pou servi sa liberte ki Zeova inn donn ou la?

21 Servi sa liberte-la pou ador Zeova. Ena plizir milyon lezot dimounn ki’nn swazir pou fer Bondie plezir ek pou rezet Satan. (Proverb 27:11) Dan nouvo lemond ki Bondie inn promet, Li pou tir tou soufrans. Ki ou kapav fer depi asterla mem pou viv dan sa nouvo lemond-la? Nou pou gagn repons sa kestion-la dan prosin sapit.