Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT WIT

Ki Ete Rwayom Bondie?

Ki Ete Rwayom Bondie?

1. Lor ki lapriyer nou pou koze dan sa sapit-la?

BANN milyon dimounn konn bien lapriyer Notre père. Zezi ti montre sa lapriyer-la so bann disip pou ansegn zot kouma pou priye. Pou ki kitsoz li ti priye? Ek kifer sa lapriyer-la inportan pou nou azordi?

2. Pou ki trwa kitsoz inportan Zezi finn ansegn nou pou priye?

2 Zezi ti dir: “Gete kouma zot bizin priye: ‘Nou Papa lao dan lesiel, ki to nom sanktifie [ouswa, vinn sin]. Fer to regn [“Rwayom,” NW] vini, realiz to volonte lor later kouma dan lesiel.’” (Lir Matie 6:9-13.) Kifer Zezi finn ansegn nou pou priye pou sa trwa kitsoz-la?​—Get Not 20.

3. Ki nou bizin kone lor Rwayom Bondie?

3 Nou finn aprann ki nom Bondie se Zeova. Ek nou finn osi aprann ki volonte Bondie pou bann dimounn ek pou later. Me ki Zezi ti pe rod dir kan li ti dir: “Fer to regn [“Rwayom,” NW] vini”? Nou pou aprann ki ete Rwayom Bondie, ki li pou fer, ek kouma li pou sanktifie nom Bondie.

KI ETE RWAYOM BONDIE?

4. Ki ete Rwayom Bondie, ek kisannla Lerwa dan sa Rwayom-la?

4 Zeova inn etabli enn gouvernman dan lesiel, ek Labib apel sa gouvernman-la Rwayom Bondie. Zeova inn swazir Zezi pou vinn Lerwa dan sa gouvernman-la. Zezi limem “Lerwa bann lerwa, Segner tou segner.” (1 Timote 6:15) Zezi kapav fer pli boukou  dibien ki ninport ki dirizan imin, ek li pli pwisan ki tou bann dirizan politik reini ansam.

5. Depi kotsa gouvernman Bondie pou dirize? Lor ki li pou dirize?

5 Karant zour apre so rezireksion, Zezi ti retourn dan lesiel. Plitar, Zeova ti fer li vinn Lerwa dan sa Rwayom-la. (Zistwar Bann Apot 2:33) Gouvernman Bondie pou diriz later depi lesiel. (Revelasion 11:15) Se akoz sa ki Labib apel Rwayom Bondie enn “Rwayom ki dan lesiel.”​—2 Timote 4:18NW.

6, 7. Kifer Zezi pli siperyer ki ninport ki lerwa imin?

6 Labib dir ki Zezi pli siperyer ki ninport ki lerwa imin parski “li tousel imortel.” (1 Timote 6:16) Tou bann dirizan imin pou mor enn zour, me Zezi zame pou mor. Tou bann bon kitsoz ki Zezi pou fer pou nou pou dir pou touletan.

7 Bann profesi ki ena dan Labib dir ki Zezi pou enn Lerwa ki ena lazistis ek ki konpran nou: “Lespri Zeova pou lor li, lespri sazes ek lintelizans, lespri ki fer li donn bann bon konsey ek ki pwisan, lespri konesans ek lakrint pou Zeova. Ek li pou trouv plezir dan lakrint pou Zeova. Li pa pou ziz dapre seki li trouve avek so lizie, li pa pou koriz [ouswa, donn konsey] zis dapre seki li tande avek so zorey. Li pou ziz bann ti dimounn [ouswa, bann pov] avek lazistis.” (Izai 11:2-4) Eski ou ti pou kontan ena enn lerwa koumsa?

8. Kouma nou kone ki Zezi pa pou regne li tousel?

8 Bondie finn swazir sertin dimounn pou regn ansam avek Zezi dan lesiel. Par exanp, lapot Pol ti dir Timote: “Si nou kontign andire, nou osi nou pou dirize  kouma bann lerwa.” (2 Timote 2:12, NW.) Komie lerwa pou regne ansam avek Zezi?

9. Komie lerwa pou regne ansam avek Zezi? Depi kan Bondie finn koumans swazir zot?

9 Dan Sapit 7, nou ti aprann ki lapot Zan ti gagn enn vizion kot li ti trouv Zezi kouma enn lerwa dan lesiel ek ansam avek li ti ena 144,000 lerwa. Kisannla sa bann 144,000-la? Zan dir ki zot “ena . . . nom [Zezi] ek nom so Papa ekrir lor zot fron.” Apre li ti dir: “Se bann ki kontign swiv Lannyo [setadir, Zezi] ninport kot li ale. Finn aste zot parmi bann dimounn.” (Lir Revelasion 14:1, 4, NW.) Bann 144,000 se bann Kretien fidel ki Bondie finn swazir “pou regne kouma bann lerwa ki diriz later” ansam avek Zezi. Kan zot mor, zot resisite pou al viv dan lesiel. (Revelasion 5:10) Depi lepok bann zapot, Zeova finn swazir bann Kretien fidel pou form parti dan sa group 144,000 lerwa la.

10. Kouma Zeova inn montre so lamour pou nou kan Li’nn swazir Zezi ek bann 144,000 pou regn lor bann imin?

10 Zeova telman kontan nou ki Li’nn pran bann dispozision pou ki bann dimounn regn ansam avek Zezi. Zezi pou enn bon dirizan. Kifer? Li kapav konpran nou parski limem li’nn viv kouma enn imin ek li’nn soufer. Pol ti dir ki Zezi kapav “sinpatiz ar nou dan nou febles,” ek li “finn konn tantasion dan tousort fason” parey kouma nou. (Ebre 4:15; 5:8) Bann 144,000 osi kone ki ete sa viv kouma enn imin. Zot osi zot inn lit kont linperfeksion ek maladi. Alor, nou kapav sir ki Zezi ek bann 144,000 pou konpran seki nou resanti ek osi bann problem ar ki nou bizin fer fas.

 KI RWAYOM BONDIE POU FER?

11. Kifer Zezi ti ansegn so bann disip pou priye pou ki volonte Bondie fer dan lesiel?

11 Zezi ti ansegn so bann disip pou priye pou ki volonte Bondie fer dan lesiel. Kifer? Nou ti aprann dan Sapit 3 ki Satan Lediab ti rebel kont Zeova. Apre sa rebelion-la, Zeova ti permet li ek bann anz ki pa ti fidel, setadir bann demon, pou res dan lesiel pandan enn tan. Alor, pa tou seki ti dan lesiel ki ti pe fer volonte Bondie. Dan Sapit 10, nou pou aprann plis lor Satan ek bann demon.

12. Lor ki de levennman inportan Revelasion 12:10 koze?

12 Labib explike ki enn tigit letan apre ki Zezi ti vinn Lerwa dan Rwayom Bondie, li ti lager kont Satan. (Lir Revelasion 12:7-10, NW.) Verse 10 koz lor de levennman bien inportan: (1) Rwayom Bondie koumans regne avek Zezi kouma Lerwa. (2) Finn tir Satan dan lesiel ek finn zet li lor later. Parey kouma nou pou aprann, sa bann levennman-la inn fini arive.

13. Ki ti arive dan lesiel kan ti tir Satan?

13 Labib dekrir lazwa bann anz fidel apre ki ti tir Satan ek so bann demon dan lesiel. Nou lir: “Akoz sa, lesiel ek bann ki res dan lesiel, zot bizin dan lazwa!” (Revelasion 12:12, NW.) Asterla, ena enn vre lape ek linite dan lesiel parski zot tou dan lesiel pe fer volonte Bondie.

Depi ki’nn tir Satan ek so bann demon dan lesiel, finn ena pli boukou soufrans lor later. Biento pou nepli ena sa bann soufrans-la

14. Ki finn arive lor later depi ki finn tir Satan dan lesiel?

14 Me lavi lor later bien diferan. Bann dimounn konn bann sitiasion bien difisil. Kifer? “Parski Satan  Lediab finn desann” lor later ek “li ena enn gran koler parski li kone ki li ena zis enn tigit letan mem.” (Revelasion 12:12, NW.) Satan bien ankoler. Finn tir li dan lesiel, ek li kone ki biento li pou detrir. Li pe fer tou seki li kapav pou ki ena problem, lapenn, ek soufrans partou lor later.

15. Ki proze Bondie ena pou later?

15 Me proze ki Bondie ena pou later pa’nn sanze. Li ankor anvi ki bann dimounn parfe viv pou touletan dan Paradi lor later. (Psom 37:29) Alor, kouma Rwayom Bondie pou realiz sa proze-la?

16, 17. Ki Daniel 2:44 dir nou lor Rwayom Bondie?

16 Profesi ki trouv dan Daniel 2:44 dir: “Dan lepok sa bann lerwa-la, Bondie ki dan lesiel pou etabli enn rwayom ki zame pa pou detrir. Ek sa rwayom-la pa pou vinn pou okenn lot pep. Li pou kraz tou sa bann rwayom-la ek li pou fini zot, ek limem ki pou regne pou touletan.” Ki sa profesi-la ansegn nou lor Rwayom Bondie?

17 Premierman, ki Rwayom Bondie ti pou koumans regne “dan lepok sa bann lerwa-la.” Savedir ki pou ankor ena lezot gouvernman lor later kan Rwayom Bondie pou koumans regne. Deziemman, ki Rwayom Bondie pou regne pou touletan ek ki zame okenn gouvernman pa pou ranplas li. Ek trwaziemman, pou ena enn lager ant Rwayom Bondie ek bann gouvernman sa lemond-la. Rwayom Bondie pou gagn viktwar ek li pou sel gouvernman ki pou diriz later. Lerla, bann imin pou gagn pli bon gouvernman ki zame zot finn gagne.

18. Kouma apel lager final ki pou ena ant Rwayom Bondie ek bann gouvernman sa lemond-la?

 18 Ki pou arive zis avan ki Rwayom Bondie ek bann gouvernman sa lemond-la koumans lager? Avan sa lager final la, ki apel Armagedonn, bann demon pou inflians “bann lerwa lemonn antie, pou rasanble zot pou lager kan gran zour Bondie Toupwisan arive.” Tou bann gouvernman imin pou lager kont Rwayom Bondie.​—Revelasion 16:14, 16; get Not 10.

19, 20. Kifer nou bizin Rwayom Bondie?

19 Kifer nou bizin Rwayom Bondie? Ena omwin trwa rezon. Premierman, se parski nou fer pese, alor nou tom malad ek nou mor. Me Labib dir ki kan Rwayom Bondie pou dirize, nou pou viv pou touletan. Zan 3:16 dir: “Bondie finn telman kontan lemonn, ki li finn donn so Sel Garson pouki tou dimoun ki krwar dan Li, pa mor me gagn lavi eternel.”

20 Enn deziem rezon kifer nou bizin Rwayom Bondie se parski nou antoure ar bann move dimounn. Boukou dimounn koz manti, anbet lezot, ek amenn enn lavi imoral. Nou pa kapav anpes zot fer sa bann kitsoz-la. Me parski zot pa’le sanze, Bondie pou detrir zot kan pou ena Armagedonn. (Lir Psom 37:10.) Enn trwaziem rezon kifer nou bizin Rwayom Bondie se parski bann gouvernman imin pa reisi regle bann problem ki ena dan sa lemond-la. Zot kriel, ek zot koronpi. Zot pa trouv sa inportan pou fer bann dimounn obeir Bondie. Labib dir ki “dimounn finn dominn dimounn pou zot prop maler.”​—Ekleziast 8:9.

21. Kouma Rwayom Bondie pou fer sir ki volonte Bondie fer lor later?

 21 Apre Armagedonn, Rwayom Bondie pou fer sir ki volonte Bondie fer lor later. Par exanp, li pou fer Satan ek so bann demon disparet. (Revelasion 20:1-3) Personn pa pou malad ek mor. Gras-a laranson, tou bann dimounn fidel pou kapav viv pou touletan dan Paradi. (Revelasion 22:1-3) Rwayom Bondie pou sanktifie nom Bondie. Ki sa vedir? Savedir ki, kan gouvernman Bondie pou diriz later, tou dimounn pou donn loner nom Zeova.​—Get Not 21.

KAN ESKI ZEZI INN VINN LERWA?

22. Kouma nou kone ki Zezi pa ti vinn Lerwa kan li ti lor later ouswa deswit apre so rezireksion?

22 Zezi ti ansegn so bann disip pou priye koumsa: “Fer to regn [“Rwayom,” NW] vini.” Alor, li lozik ki gouvernman Bondie ti pou vini apre. Premie kitsoz ki Zeova ti pou fer, Li ti pou etabli so gouvernman ek ti pou fer Zezi vinn Lerwa. Eski Zezi ti vinn Lerwa deswit kouma li ti retourn dan lesiel? Non, li ti bizin  atann. Enn tipe apre rezireksion Zezi, Pier ek Pol toule-de ti bien fer konpran sa kan zot ti aplik profesi ki ena dan Psom 110:1 ar Zezi. Dan sa profesi-la, Zeova dir: “Asiz la lor mo drwat, ziska ki mo fer to bann lennmi to marspie.” (Zistwar Bann Apot 2:32-35; Ebre 10:12, 13) Komie letan Zezi ti pou bizin atann avan ki Zeova fer li vinn Lerwa?

Rwayom Bondie pou fer sir ki volonte Zeova fer lor later

23. (a) Kan eski Zezi ti koumans regne kouma Lerwa dan gouvernman Bondie? (b) Ki nou pou aprann dan prosin sapit?

23 Boukou lane avan 1914, enn group Kretien ki ti sinser ek ki ti etidie bann profesi ki ena dan Labib ti konpran ki 1914 ti pou enn lane bien inportan. Bann kondision ki ena dan lemond depi 1914 finn prouve ki zot ti ena rezon. Zezi ti koumans regne antan ki Lerwa sa lane-la. (Psom 110:2) Bien vit apre sa, Zezi ti tir Satan dan lesiel ek ti zet li lor later, ek asterla “li ena zis enn tigit letan mem.” (Revelasion 12:12, NW.) Prosin sapit pou donn nou lezot prev ki montre ki nou pe viv dan sa letan-la. Nou pou osi aprann ki biento Rwayom Bondie pou fer sir ki volonte Zeova fer lor later.​—Get Not 22.