Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT DE

Labib​—Enn Liv ki Sorti kot Bondie

Labib​—Enn Liv ki Sorti kot Bondie

1, 2. Kifer Labib se enn kado extraordiner ki sorti kot Bondie?

KI OU resanti kan enn kamarad fer ou enn sirpriz ek donn ou enn kado? Ou kontan ki ou kamarad inn pans ou. Ou remersie li pou sa kado-la ek ou pa tarde pou ouver li.

2 Labib se enn kado ki sorti kot Bondie. Li donn nou bann ransegnman ki nou pa trouve okenn lezot plas. Par exanp, li dir nou ki Bondie finn kree lesiel, later, premie zom ek premie fam. Li donn nou bann konsey ki kapav ed nou kan nou dan problem. Dan Labib, nou aprann kouma Bondie pou realiz so proze ek pou fer later vinn enn pli bon plas pou reste. Labib vremem enn kado extraordiner!

3. Ki ou pou aprann amezir ki ou etidie Labib?

3 Amezir ki ou etidie Labib, ou pou trouve ki Bondie anvi ki ou vinn so kamarad. Plis ou aprann konn Bondie, plis ou lamitie avek Li pou vinn pli for.

4. Ki kitsoz ki inpresionn ou konsernan Labib?

4 Finn tradir Labib dan plis ki 3,200 lang, ek finn inprim plizir milyar kopi. Plis ki 90 poursan bann dimounn dan lemond kapav lir Labib dan zot lang maternel. Ek sak semenn, plis ki enn milyon dimounn gagn enn Labib! Vremem, pena enn lot liv ki parey kouma Labib.

5. Kifer nou kapav dir ki Labib li “inspire par Bondie”?

 5 Labib li “inspire par Bondie.” (Lir 2 Timote 3:16, NW.) Me sertin kapav panse: ‘Se bann zom ki’nn ekrir Labib, alor kouma li kapav sorti kot Bondie?’ Labib dir ki ‘bann dimounn anba linflians [ouswa, direksion] Lespri Sin finn proklam mesaz Bondie.’ (2 Pier 1:21) Li parey kouma enn patron ki dir so sekreter ekrir enn let. Kisannla so panse ena dan sa let-la? Panse patron-la, pa panse sekreter-la. Dan mem fason, se Bondie ki Loter Labib, setadir dan Labib ena panse Bondie pa panse bann zom ki Li’nn servi pou ekrir sa liv-la. Bondie finn gid zot pou ekrir so bann  panse. Labib se “parol ki vremem sorti kot Bondie.”​—1 Tesalonisien 2:13; get Not 2.

Labib New World Translation of the Holy Scriptures disponib dan boukou lang

LABIB LI EXAKT

6, 7. Kifer nou kapav dir ki ena enn larmoni dan Labib?

6 Inn pran plis ki 1,600 an pou ekrir Labib. Bann ekrivin Labib ti viv dan diferan lepok. Sertin ti ena enn gran ledikasion, alor ki lezot non. Par exanp, enn parmi ti enn dokter. Lezot ti bann planter, peser, berze, profet, ziz, ek lerwa. Mem si ti ena diferan ekrivin, ena enn larmoni ant sak parti ki ena dan Labib. Enn sapit pa kontredir enn lot sapit. *

7 Bann premie sapit dan Labib explike kouma bann problem inn koumanse lor later. Bann dernie sapit dir nou kouma Bondie pou regle tou sa bann problem-la ek pou fer later vinn enn paradi. Labib rakont lavi bann dimounn pandan plizir milye lane. Li montre osi ki Bondie touletan realiz so proze.

8. Donn bann lexanp pou montre ki Labib exakt kan li koz lor lasians.

8 Bondie pa finn fer ekrir Labib pou ansegn nou lor lasians, me seki Labib dir konsernan lasians touletan exakt. Sa pa etonn nou parski se enn liv ki sorti kot Bondie. Par exanp, dan liv Levitik, Bondie ti donn bann Izraelit bann linstriksion pou anpes bann maladi fane. Ti ekrir sa bann linstriksion-la boukou lane avan ki bann dimounn kone kouma bann bakteri ek bann viris amenn maladi. Labib ansegn osi ki later pa tini lor nanye. (Zob 26:7) Ek kan laplipar dimounn  ti panse ki later plat, Labib ti dir ki later ron.​—Izai 40:22.

9. Kan bann ekrivin Labib finn montre zot onet, ki sa fer nou konpran?

9 Kan Labib koz lor listwar, li touletan exakt. Me boukou liv ki koz lor listwar pa san poursan exakt parski zot bann ekrivin pa ti onet. Par exanp, pa touletan ki zot ti ekrir kan zot nasion ti perdi bann batay. Parkont, bann ekrivin Labib ti onet mem kan nasion Izrael ti perdi lager. Zot ti ekrir osi lor zot prop erer. Par exanp, dan liv Nonb, Moiz dir nou ki li ti fer enn erer grav ek ki Bondie ti disiplinn li. (Nonb 20:2-12) Kan bann ekrivin Labib finn montre zot onet, sa montre ki Labib vremem sorti kot Bondie. Alor, pena dout ki nou kapav ena konfians dan Labib.

ENN LIV KOT ENA BOUKOU BON KONSEY

10. Kifer bann konsey ki ena dan Labib zot itil pou nou azordi?

10 Labib “inspire par Bondie, ek li itil pou ansegne, pou korize, pou met bann kitsoz an-ord.” (2 Timote 3:16, NW.) Wi, bann konsey ki ena dan Labib zot itil pou nou azordi. Zeova kone kouma nou finn forme, alor Li konpran nou bann panse ek nou bann santiman. Li konn nou pli bien ki noumem, ek Li anvi ki nou ere. Li kone ki kitsoz ki bon pou nou ek ki kitsoz ki pa bon.

11, 12. (a) Ki bon konsey Zezi donn nou dan Matie sapit 5 ziska sapit 7? (b) Ki nou kapav aprann ankor dan Labib?

11 Dan Matie sapit 5 ziska sapit 7, Zezi donn nou bann bon konsey. Li explike kouma nou kapav viv ere, kouma nou kapav ena enn bon relasion avek lezot, kouma pou priye, ek kouma pou konsider larzan. Mem si sa fer 2,000 an depi ki li’nn donn sa bann  konsey-la, zot ankor touzour itil ek ena mem lefe ki avan.

12 Dan Labib, Zeova ansegn nou bann prinsip osi. Sa bann prinsip-la kapav ed nou pou ena enn pli bon lavi fami, pou vinn bann bon travayer, ek pou viv anpe avek lezot. Ninport kisannla nou ete, kotsa nou reste, ouswa ki problem nou ena, bann prinsip ki ena dan Labib kapav touletan ed nou.​—Lir Izai 48:17; get Not 3.

OU KAPAV ENA KONFIANS DAN BANN PROFESI KI ENA DAN LABIB

Izai, enn ekrivin Labib, ti predir ki Babilonn ti pou perdi lager

13. Ki Izai ti dir pou ariv lavil Babilonn?

13 Boukou profesi ki ena dan Labib inn fini realize. Par exanp, Izai ti profetize ki Babilonn ti pou detrir. (Izai 13:19) Li ti dir exakteman kouma sa ti pou arive. Lavil Babilonn ti proteze par enn gran laport ek enn larivier. Me Izai ti predir ki sa larivier-la ti pou sek ek ki laport-la ti pou res ouver. Bann ki ti pou atak sa lavil-la ti pou gagn viktwar san ki zot ti pou bizin lager. Izai ti mem profetize ki enn zom ki apel Sirus ti pou gagn viktwar lor bann Babilonien.​—Lir Izai 44:27–45:2; get Not 4.

14, 15. Kouma profesi Izai ti realize?

14 De-san-z-an apre ki ti ekrir sa profesi-la, enn larme ti vini pou atak lavil Babilonn. Kisannla ti sef sa larme-la? Sirus, lerwa Pers, exakteman kouma profesi-la ti dir. Me eski tou ti pou pas parey kouma leres sa profesi-la ti anonse?

15 Lanwit ki bann lennmi ti atak lavil Babilonn, bann Babilonien ti pe fer enn fet. Zot ti santi zot an  sekirite parski ti ena bann gran miray ek enn larivier ki ti pe protez zot. Selman, andeor lavil, Sirus ek so larme ti fouy enn kanal pou ki delo larivier bese. Nivo delo ti bien bese, ek bann solda Pers ti reisi travers larivier-la. Me kouma bann solda-la ti pou kapav travers miray Babilonn? Exakteman kouma profesi-la ti dir,  laport sa lavil-la ti res ouver. Alor, bann solda Pers ti gagn viktwar lor Babilonn san ki zot ti bizin lager.

16. (a) Ki Izai ti profetize konsernan Babilonn? (b) Kouma nou kone ki profesi Izai ti realize?

16 Izai ti profetize ki apre, zame personn pa ti pou res dan Babilonn ankor. Li ti ekrir: “Zame personn pa pou res ladan, ni personn pa pou viv dan sa plas-la zenerasion apre zenerasion.” (Izai 13:20) Eski sa finn realize? Apepre 80 kilomet dan lesid Bagdad, dan l’Irak, plas kot lontan Babilonn ti ete, ena zis bann rwinn. Ziska zordi, personn pa res laba. Zeova finn balie Babilonn ‘avek enn balie ki’nn detrir li net.’​—Izai 14:22, 23. *

Bann rwinn Babilonn

17. Kifer nou kapav ena konfians dan tou bann promes Bondie?

17 Boukou profesi ki ena dan Labib inn fini realize. Alor, nou kapav ena konfians ki tou seki Labib inn dir  konsernan lavenir pou realize. Nou kapav sir ki Zeova pou tini so promes ek pou fer later vinn enn paradi. (Lir Nonb 23:19.) Wi, nou ena lesperans pou gagn “lavi eternel ki Bondie finn promet depi bien lontan. E Bondie zame koz manti.”​—Tit 1:2. *

LABIB KAPAV SANZ OU LAVI

18. Kouma Pol dekrir “Parol Bondie”?

18 Nou finn aprann ki pena enn lot liv ki parey kouma Labib. Dan Labib ena enn larmoni, ek touletan li exakt kan li koz lor lasians ouswa listwar. Li osi donn nou bann bon konsey ek li koz lor boukou profesi ki’nn fini realize. Me Labib fer plis ki sa. Lapot Pol ti ekrir: “Parol Bondie, li vivan ek li ena lefe.” Ki savedir?​—Lir Ebre 4:12.

19, 20. (a) Kouma Labib kapav ed ou pou kone ki kalite dimounn ou ete vremem? (b) Kouma ou kapav montre ou rekonesans pou Labib, sa kado ki sorti kot Bondie la?

19 Labib kapav sanz ou lavi. Li kapav ed ou pou kone ki kalite dimounn ou ete vremem. Li kapav ed ou pou konpran ou bann santiman ek ou bann panse ki pli profon. Par exanp, nou kapav panse ki nou kontan Bondie. Me pou montre ki nou kontan Li, nou bizin met an pratik seki Labib dir.

20 Labib li vremem enn liv ki sorti kot Bondie. Bondie anvi ou lir sa liv-la, etidie li, ek kontan li. Alor, ena rekonesans pou sa kado-la, ek kontign etidie li. Lerla ou pou konpran ki proze Bondie ena pou bann dimounn. Dan prosin sapit, nou pou aprann plis lor sa proze-la.

^ par. 6 Sertin dimounn dir ki pena enn larmoni dan Labib, me sa li pa vre. Get sapit 7 dan liv La Bible: Parole de Dieu ou des hommes ? pibliye par bann Temwin Zeova.

^ par. 16 Si ou anvi konn plis lor bann profesi ki ena dan Labib, ou kapav lir paz 252 ek 253 dan liv Étude perspicace des Écritures, volim 1, pibliye par bann Temwin Zeova.

^ par. 17 Destriksion Babilonn se zis enn parmi bann profesi ki’nn realize. Ou kapav gagn plis ransegnman lor bann profesi ki konsern Zezi Kris dan Not 5.