Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT DIZWIT

Eski Mo Bizin Vwe Mo Lavi ar Bondie ek Pran Batem?

Eski Mo Bizin Vwe Mo Lavi ar Bondie ek Pran Batem?

1. Apre ki ou’nn etidie sa liv-la, ki kestion kitfwa ou pe poz oumem?

OU FINN aprann boukou verite ki ena dan Labib atraver ou letid dan sa liv-la. Par exanp, ou’nn aprann lor kondision bann mor, lesperans rezireksion ek promes Zeova konsernan lavi eternel. (Ekleziast 9:5; Lik 23:43, NW; Zan 5:28, 29; Revelasion 21:3, 4) Kitfwa ou’nn koumans asiste renion bann Temwin Zeova ek ou krwar ki zot pe ador Bondie dan bon fason. (Zan 13:35) Kitfwa ou’nn koumans konsider Zeova kouma enn kamarad bien pros, ek kitfwa ou’nn desid pou  servi Li. Me, sirman ou pe demann oumem: ‘Ki mo bizin fer pou kapav servi Bondie?’

2. Kifer enn Etiopien ti anvi pran batem?

2 Enn Etiopien ki ti viv dan lepok Zezi, ti poz limem sa kestion-la. Enn tigit letan apre rezireksion Zezi, Filip, enn disip Zezi ti pres avek sa misie-la. Filip ti servi bann Lekritir pou montre li ki Zezi ti Lemesi. Seki sa Etiopien-la ti aprann ti extra tous li. Akoz sa li ti dir: “Ala dilo, ki anpes mwa resevwar batem?”​—Zistwar Bann Apot 8:26-36.

3. (a) Ki komannman Zezi ti donn so bann disip? (b) Kouma bizin batiz enn dimounn?

3 Labib montre dan enn fason kler ki si ou anvi servi Zeova, ou bizin pran batem. Zezi ti dir so bann disip: “Al dan tou bann pep ki ena e fer zot vinn mo bann disip; batiz zot.” (Matie 28:19) Zezi finn osi donn lexanp, kan limem li’nn pran batem. Ti plonz li net dan delo, pa ti zis zet-zet inpe delo ouswa vers delo lor so latet. (Matie 3:16) Zordi osi, kan enn Kretien pran batem bizin plonz li net dan delo.

4. Kan ou pran batem, ki sa montre lezot?

4 Kan ou pran batem, sa montre lezot ki ou vremem anvi vinn kamarad Bondie ek servi Li. (Psom 40:7, 8) Alor, kitfwa ou pe demann oumem: ‘Ki mo bizin fer pou mo kapav pran batem?’

GAGN KONESANS EK ENA LAFWA

5. (a) Ki ou bizin fer avan ki ou pran batem? (b) Kifer li inportan ki ou asiste renion bann Temwin Zeova?

5 Avan ki ou pran batem, ou bizin aprann konn Zeova ek Zezi. Ou’nn fini koumans fer sa atraver ou letid Labib. (Lir Zan 17:3, NW.) Me sa li pa ase. Labib  dir ki ou bizin “ranpli ar konesans exakt” lor volonte Zeova. (Kolosien 1:9, NW.) Ek renion bann Temwin Zeova pou ed ou vinn pli pros ar Zeova. Se enn rezon inportan kifer ou bizin asiste sa bann renion-la regilierman.​—Ebre 10:24, 25.

Avan ki ou pran batem, ou bizin etidie Labib

6. Eski ou bizin konn tou kitsoz dan Labib pou ou kapav pran batem? Explike.

6 Seki ou kapav sir, Zeova pa atann ki ou konn tou kitsoz dan Labib avan ki ou pran batem. Li pa ti atann ki sa Etiopien-la konn tou kitsoz avan li pran batem. (Zistwar Bann Apot 8:30, 31) An realite, touletan nou pou ena kitsoz pou aprann lor Bondie. (Ekleziast 3:11) Me pou ki ou kapav pran batem, ou bizin konn omwin bann lansegnman debaz ki ena dan Labib ek aksepte sa bann lansegnman-la.​—Ebre 5:12.

7. Kouma ou letid Labib finn ed ou?

7 Labib dir: “San lafwa, personn pa kapav fer Bondie plezir.” (Ebre 11:6) Alor, avan ou pran batem ou bizin ena lafwa. Labib dir nou ki sertin dimounn dan ansien lavil Korint ti tann seki bann disip Zezi ti pe ansegne, ek apre sa zot “ti krwar ek zot ti batize.” (Zistwar Bann Apot 18:8) Zordi osi parey, ou letid Labib inn ed ou pou ena lafwa dan bann promes Bondie ek dan sakrifis Zezi, ki kapav liber nou ar pese ek lamor.​—Zozwe 23:14; Zistwar Bann Apot 4:12; 2 Timote 3:16, 17.

KOZ LOR BANN VERITE KI ENA DAN LABIB AVEK LEZOT

8. Ki kitsoz pou ankouraz ou pou koz lor seki ou pe aprann avek lezot?

8 Plis ou aprann bann kitsoz dan Labib, ek ou trouve kouma sa pe ed ou dan ou lavi, plis ou lafwa  pou vinn pli for. Lerla, ou pou anvi koz lor seki ou pe aprann avek lezot. (Zeremi 20:9; 2 Korintien 4:13) Me, ar kisannla ou pou koz lor seki ou pe aprann?

Lafwa bizin pous ou pou koz lor ou krwayans avek lezot

9, 10. (a) Avek kisannla ou kapav koumans koz lor seki ou pe aprann? (b) Ki ou bizin fer si ou anvi pres avek kongregasion?

9 Kitfwa ou pou anvi koz lor seki ou pe aprann avek ou bann fami, kamarad, vwazin, ouswa koleg travay. Nou felisit ou pou sa. Selman, touletan fer sa avek bonte ek zantiyes. Ek apre, kitfwa ou pou anvi koumans pres avek kongregasion. Kan ou santi ki ou’nn pare, koz avek Temwin ki pe etidie Labib avek ou ek dir li ki ou anvi pres ansam avek kongregasion. Si li trouve ki ou’nn pare ek ki ou pe viv an-akor avek bann prinsip Labib, lerla de ansien dan kongregasion pou fer enn ti renion avek ou ek sa dimounn ki pe fer ou letid la.

10 Kouma sa renion-la pou deroule? Bann ansien pou koz avek ou ek pou gete si ou konpran ek krwar bann lansegnman debaz ki ena dan Labib. Zot pou gete osi si ou pe aplik seki Labib dir dan ou lavi toulezour, ek si ou vremem anvi vinn enn Temwin Zeova. Rapel ki bann ansien pran swin sak manb kongregasion, ou osi parmi, alor pa per pou koz ar zot. (Zistwar Bann Apot 20:28, NW; 1 Pier 5:2, 3) Apre sa renion-la, bann ansien pou fer ou kone si ou kapav koumans prese avek kongregasion.

11. Avan ki ou kapav pres avek kongregasion, kifer li bien inportan ki ou fer bann sanzman?

11 Li kapav arive ki bann ansien dir ou ki ou bizin fer ankor sanzman avan ki ou koumans pres  avek kongregasion. Kifer li bien inportan ki ou fer sa bann sanzman-la? Parski kan nou koz avek lezot lor Bondie, ofet nou pe reprezant Zeova. Alor, nou bizin viv dan enn fason ki onor Li.​—1 Korintien 6:9, 10; Galat 5:19-21.

REPANTI EK RETOURNE

12. Kifer tou dimounn bizin repanti?

12 Ena enn lot kitsoz ki ou bizin fer avan ki ou pran batem. Lapot Pier ti dir: “Alor, repanti ek retourne, pou ki zot bann pese kapav efase.” (Zistwar Bann Apot 3:19, NW.) Ki savedir repanti? Savedir regret sinserman tou bann move kitsoz ki nou’nn fer. Par exanp, si ou ti amenn enn lavi imoral, ou bizin repanti. Ek mem si toutlong ou lavi ou’nn fer tou seki ou kapav pou fer seki drwat, kanmem sa ou bizin repanti. Kifer? Parski nou tou nou fer pese ek bizin demann Bondie pardon.​—Romin 3:23; 5:12.

13. Ki savedir “retourne”?

13 Eski li ase ki ou zis regret bann move kitsoz ki ou’nn fer? Non. Pier ti dir ki ou bizin osi “retourne.” Savedir ki ou bizin aret fer tou bann move kitsoz ki ou ti pe fer avan ek koumans fer seki drwat. Pou bien konpran sa, anou pran enn lexanp. Fer koumadir ou pe vwayaze pou al dan enn landrwa pou premie fwa. Apre enn moman, ou rann ou kont ki ou’nn tronp semin. Ki ou pou fer? Ou pou ralanti, arete, retourne, setadir fer demi-tour ek apre al dan bon direksion. Li parey, gras-a ou letid Labib, sirman ou’nn rann ou kont ki ou bizin fer sertin sanzman dan ou lavi. Ou bizin dispoze pou “retourne,”  setadir, fer bann sanzman ki bizin ek apre koumans fer seki drwat.

VWE OU LAVI AR BONDIE

Eski ou’nn promet Zeova ki ou pou servi Li?

14. Kouma ou vwe ou lavi ar Bondie?

14 Enn lot letap inportan ki ou bizin fer avan ki ou pran batem, se vwe ou lavi ar Zeova. Ou vwe ou lavi ar Zeova kan ou promet Li dan enn lapriyer pou ador zis Li tousel ek pou fer so volonte pas an premie dan ou lavi.​—Deteronom 6:15.

15, 16. Ki kitsoz motiv enn dimounn pou vwe so lavi ar Bondie?

15 Kan ou promet pou servi zis Zeova se koumadir ou pe promet pou pas leres ou lavi avek enn dimounn ki ou kontan. Fer koumadir enn zom ek enn fam pe frekante. Plis zom-la aprann konn fam-la, plis li pou kontan li ek li pou anvi marye ar li. Mem si se enn desizion bien inportan, zom-la pre pou aksepte sa responsabilite-la parski li kontan fam-la.

16 Plis ou aprann konn Zeova, ou koumans kontan Li ek ou anvi fer tou seki ou kapav pou servi Li. Lerla, sa pou motiv ou pou fer enn lapriyer kot ou promet pou servi Li. Labib dir si enn kikenn anvi swiv Zezi li bizin “renie limem.” (Mark 8:34, NW.) Ki savedir? Savedir ki ou fer ou lobeisans anver Zeova pas an premie dan ou lavi. Seki Zeova demann ou ena plis linportans ki ou bann prop dezir ek lobzektif.​—Lir 1 Pier 4:2.

PA PER

17. Kifer sertin dimounn pa vwe zot lavi ar Zeova?

17 Sertin dimounn pa vwe zot lavi ar Zeova, parski  zot per tansion zot pa reisi tini zot promes ek ki zot aret servi Li. Zot pa anvi fer Zeova lapenn. Ouswa zot panse ki si zot pa vwe zot lavi ar Zeova, Zeova pa pou rann zot responsab pou bann kitsoz ki zot fer.

18. Ki pou ed ou pou vink ou laper?

18 Si ou per tansion ou fer Zeova lapenn, lamour ki ou ena pou Li pou ed ou vink sa laper-la. Parski ou kontan Li, ou pou fer tou seki ou kapav pou tini promes ki ou’nn fer Li. (Ekleziast 5:4; Kolosien 1:10) Ou pa pou trouv sa tro difisil pou fer volonte Zeova. Lapot Zan ti dir: “Kan nou kontan Bondie, nou obeir so komannman. So komannman pa difisil pou swiv.”​—1 Zan 5:3.

19. Kifer fode pa ou per pou vwe ou lavi ar Zeova?

19 Ou pa bizin parfe pou vwe ou lavi ar Zeova. Zame Li pou demann nou fer plis ki seki nou kapav fer. (Psom 103:14) Li pou ed ou pou fer seki drwat. (Izai 41:10) Fer Zeova konfians avek tou ou leker, ek “Li pou fer [ou] bann semin vinn drwat.”​—Proverb 3:5, 6.

DEKLARASION PIBLIK POU GAGN LAVI SOV

20. Apre ki ou’nn vwe ou lavi ar Zeova, ki prosin letap ou bizin fer?

20 Eski ou panse ki ou’nn pare pou vwe ou lavi ar Zeova? Apre ki ou’nn vwe ou lavi ar Zeova, ou’nn pare pou prosin letap, setadir, pran batem.

21, 22. Kouma ou kapav fer enn “deklarasion piblik” pou montre ou lafwa?

21 Fer kordinater komite bann ansien ou kongregasion kone ki ou’nn vwe ou lavi ar Zeova ek ki ou  anvi pran batem. Lerla li pou fer sertin ansien reget bann lansegnman debaz ki ena dan Labib avek ou. Si zot trouve ki ou’nn pare, zot pou dir ou ki ou kapav pran batem dan prosin lasanble bann Temwin Zeova. Dan sa lasanble-la, pou ena enn diskour ki pou explik sinifikasion batem. Apre sa, lorater ki pe fer sa diskour-la pou poz bann ki pou pran batem  de kestion bien sinp. Kan ou pou reponn sa bann kestion-la, ou pou fer enn “deklarasion piblik” pou montre ou lafwa.​—Romin 10:10NW.

22 Apre sa pou batiz ou. Pou plonz ou net dan delo. Ou batem pou montre tou dimounn ki ou’nn  vwe ou lavi ar Zeova ek ki asterla ou enn Temwin Zeova.

SINIFIKASION BATEM

23. Ki savedir batize ‘lor nom Papa, so Garson ek lespri sin’?

23 Zezi ti dir ki so bann disip pou batize ‘lor nom Papa, so Garson ek lespri sin.’ (Lir Matie 28:19.) Ki savedir? Savedir ki ou aksepte lotorite Zeova ek rol ki Zezi ena dan proze Bondie. Savedir osi ki ou aksepte fason ki Zeova servi so lespri sin pou realiz so volonte.​—Psom 83:18, NW; Matie 28:18; Galat 5:22, 23, NW; 2 Pier 1:21.

Kan ou pran batem, ou montre ki ou anvi fer volonte Bondie

24, 25. (a) Ki sinifikasion batem? (b) Ki nou pou examine dan dernie sapit?

24 Batem se enn kitsoz bien inportan. Kan plonz ou dan delo, savedir ki ou’nn mor an rapor avek lavi ki ou ti pe amene avan, ouswa ki ou’nn abandonn sa lavi-la. Kan ou sorti dan delo, savedir ki ou pou koumans enn nouvo lavi kot ou pou fer volonte Zeova. Sa montre ki apartir sa moman-la ou pou servi Zeova. Rapel ki ou pa’nn vwe ou lavi ar enn dimounn, enn lorganizasion, ouswa enn travay. Ou finn vwe ou lavi ar Zeova.

25 Kan ou vwe ou lavi ar Zeova, sa pou ed ou pou vinn so kamarad. (Psom 25:14) Sa pa vedir ki enn dimounn pou gagn lavi sov zis parski li’nn pran batem. Lapot Pol ti ekrir: “Dan imilite ek reverans [“lakrint,” NW], travay pou zot delivrans.” (Filipien 2:12) Alor, batem se zis enn koumansman. Me kouma ou kapav kontign res kamarad Zeova? Dernie sapit sa liv-la pou reponn sa kestion-la.