Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT SIS

Ki Ariv Nou kan Nou Mor?

Ki Ariv Nou kan Nou Mor?

1-3. Ki kestion bann dimounn poze lor lamor, ek ki repons sertin relizion done?

LABIB promet nou ki enn zour ‘pa pou ena lamor.’ (Revelasion 21:4) Dan Sapit 5, nou ti aprann ki laranson permet nou gagn lavi pou touletan. Me bann dimounn ankor pe mor. (Ekleziast 9:5) Alor, enn kestion inportan ki nou demann nou se: Ki ariv nou kan nou mor?

2 Nou anvi konn repons sa kestion-la sirtou kan enn kikenn ki nou kontan mor. Kitfwa nou demann noumem: ‘Kot li’nn ale? Eski li pe soufer? Eski li pe get nou? Eski li kapav ed nou? Eski enn zour nou pou retrouv li?’

3 Bann relizion donn diferan repons pou sa bann kestion-la. Sertin ansegne ki bann bon dimounn al dan lesiel ek bann move al brile dan lanfer. Sertin dir ki kan enn dimounn mor li vinn enn lespri ek li al viv avek so bann fami ki’nn fini mor. Lezot dir ki apre ki enn dimounn mor ek apre ki Bondie inn ziz li, li repran nesans, ouswa li reviv dan enn lot lekor. Zot dir osi kitfwa li vinn enn lot dimounn ouswa enn zanimo.

4. Ki laplipar relizion ansegne lor lamor?

4 Bann relizion paret pe ansegn diferan kitsoz lor lamor. Me selman laplipar parmi zot dir ki kan enn dimounn mor, ena enn parti dan li ki kontign viv. Eski sa li vre?

 KI ARIV NOU KAN NOU MOR?

5, 6. Ki ariv nou kan nou mor?

5 Zeova kone ki ariv nou kan nou mor, ek Li’nn dir nou ki kan enn dimounn mor, li aret viv. Lamor se lekontrer lavi. Alor kan enn dimounn mor, so bann santiman ek so bann souvenir pa kontign viv dan enn lot plas. * Kan nou mor nou nepli trouve, nou nepli tande, ek nou nepli kapav panse.

6 Labib dir ki “bann dimounn ki’nn mor pa konn nanye ditou.” Enn dimounn ki’nn mor pa kapav ni ena lamour ni ena laenn. “Pena ni travay, ni plan, ni konesans, ni sazes dan Tom.” (Lir Ekleziast 9:5, 6, 10.) Dan Psom 146:4 (NW), Labib dir nou ki kan enn dimounn mor, “so bann panse” osi mor.

SEKI ZEZI TI DIR LOR LAMOR

Zeova ti kree bann dimounn pou ki zot viv pou touletan lor later

7. Ki Zezi ti dir lor lamor?

7 Kan so bon kamarad Lazar ti mor, Zezi ti dir so bann disip: “Nou kamarad Lazar pe dormi.” Me li pa ti pe rod dir ki Lazar ti pe repoze. Zis apre sa, Zezi ti dir: “Lazar finn mor.” (Zan 11:11-14) Ofet, li ti pe konpar lamor ar enn somey. Zezi pa ti dir ki Lazar ti dan lesiel ouswa avek bann manb so fami ki’nn mor. Ek ni li ti dir ki Lazar ti pe brile dan lanfer ouswa ti repran nesans kouma enn lot dimounn ouswa kouma enn zanimo. Lazar ti koumadir dan enn profon somey. Ena lezot verse ankor ki konpar lamor ar enn profon somey. Kan Etienn ti mor, Labib dir ki “li ti andormi dan lamor.” (Zistwar Bann Apot 7:60, NW.) Kan Zezi ti resisit  tifi Zayris, li ti konpar lamor ar enn somey. Li ti dir: “Tifi la pa finn mor, li zis pe dormi.”​—Lik 8:52, 53.

8. Kouma nou kone ki Bondie pa’nn kree bann dimounn pou mor?

8 Eski Bondie ti kree Adan ek Ev pou ki apre zot mor? Non! Zeova ti kree zot pou ki zot viv pou touletan ek ena enn lasante parfe. Kan Zeova ti kree bann dimounn, Li ti met dan zot leker dezir pou viv pou touletan. (Ekleziast 3:11) Bann paran pa anvi trouv zot bann zanfan vinn vie ek mor. Zeova osi parey. Me si Bondie inn kree nou pou viv pou touletan, kifer nou mor?

 KIFER NOU MOR?

9. Kifer lord ki Zeova ti donn Adan ek Ev pa ti difisil pou obeir?

9 Dan zardin Edenn, Zeova ti dir Adan: “To kapav manz frwi tou bann pie ki ena dan zardin, kantite ki to anvi. Me, konsernan pie konesans bon ek move, fode pa ki to manz so frwi, parski zour ki to manz sa, vremem to pou mor.” (Zenez 2:9, 16, 17) Li pa ti difisil pou obeir sa lord bien kler la. Zeova ti kree Adan ek Ev ek Li ti kone ki kitsoz ki bon pou zot. Li ti ena drwa dir zot ki kitsoz ki bon ek ki kitsoz ki pa bon. Si Adan ek Ev ti obeir Zeova, zot ti pou montre ki zot respekte so lotorite. Zot ti pou montre osi ki zot ena enn gran rekonesans pou tou seki Zeova ti donn zot.

10, 11. (a) Kouma Satan ti anbet Adan ek Ev? (b) Kifer Adan ek Ev pa ti ena okenn exkiz pou seki zot ti fer?

10 Malerezman, Adan ek Ev ti swazir pou dezobeir Zeova. Satan ti dir Ev: “Eski vremem Bondie finn dir ki fode pa zot manz frwi tou bann pie ki ena dan zardin?” Ev ti reponn li: “Nou kapav manz frwi bann pie ki ena dan zardin. Me konsernan frwi sa pie ki omilie zardin la, Bondie finn dir: ‘Fode pa zot manz so frwi, non fode pa zot tous li; sinon zot pou mor.’”​—Zenez 3:1-3.

11 Lerla Satan ti dir: “Non, vremem zot pa pou mor. Parski Bondie kone ki zour zot manz sa frwi-la, zot lizie pou ouver, ek zot pou vinn kouma Bondie, zot pou konn seki bon ek seki pa bon.” (Zenez 3:4-6) Satan ti anvi fer Ev krwar ki li kapav desid par limem seki bon ek seki pa bon. Anmemtan, li ti koz manti parski li pa ti dir Ev seki pou ariv li vremem si li dezobeir. Satan ti dir Ev ki li pa pou mor, alor Ev ti manz sa frwi-la ek li  ti donn so mari osi. Adan ek Ev ti kone ki Zeova ti dir zot pa manz sa frwi-la. Kan zot ti manz sa frwi-la, zot ti swazir pou dezobeir enn lord bien kler ek ki pa ti difisil pou obeir. Zot ti montre osi ki zot pa ti respekte zot Papa ki dan lesiel ki bien kontan zot. Zot pa ti ena okenn exkiz pou seki zot ti fer!

12. Kifer li bien tris ki Adan ek Ev ti dezobeir Zeova?

12 Li bien tris ki nou premie paran pa finn ena okenn respe pou zot Kreater! Fer koumadir ou’nn donn boukou depenn pou elve enn garson ek enn tifi, me apre, zot rebel kont ou ek zot fer lekontrer seki ou’nn demann zot fer. Ki ou pou resanti? Eski sa pa pou fer ou lapenn?

Adan ti kree avek lapousier, ek li ti retourn lapousier

13. Ki Zeova ti pe rod dir kan Li ti dir “to pou retourn lapousier”?

13 Kan zot ti dezobeir Bondie, Adan ek Ev ti perdi privilez pou viv pou touletan. Zeova ti dir Adan: “To finn fer avek lapousier ek to pou retourn lapousier.” (Lir Zenez 3:19.) Sa vedir ki Adan ti pou retourn lapousier, koumadir Zeova zame ti’nn kree li. (Zenez 2:7) Apre ki Adan ti fer pese, li ti mor ek li ti aret existe.

14. Kifer nou mor?

14 Si Adan ek Ev ti obeir Bondie, zot ti pou ankor vivan zordi. Me kan zot inn dezobeir Li,  zot inn fer pese, ek finalman zot inn mor. Nou kapav konpar pese ar enn maladi grav ki nou’nn erite ar nou premie paran. Nou tou nou ne avek pese, akoz sa nou mor. (Romin 5:12) Me pa sa ki Bondie ti anvi pou bann dimounn. Bondie zame ti anvi ki bann dimounn mor, ek Labib apel lamor enn “lennmi.”​—1 Korintien 15:26.

LAVERITE LIBER NOU

15. Kan nou konn laverite lor lamor, kouma sa liber nou?

15 Kan nou konn laverite lor lamor, sa liber nou ar boukou fos lide. Labib ansegn nou ki bann mor pa kapav resanti lapenn ouswa tristes. Nou pa kapav koz ar zot ek zot pa kapav koz ar nou. Nou pa kapav ed zot ek zot pa kapav ed nou. Zot pa kapav fer nou ditor, akoz sa nou pena pou per zot. Selman, boukou relizion dir ki bann mor kontign viv dan enn lot plas, ek ki nou kapav ed zot si nou pey bann sef relizie pou fer enn lapriyer pou sa bann dimounn mor la. Me kan nou konn laverite lor lamor, nou pa pou les personn anbet nou ar sa bann foste-la.

16. Ki foste boukou relizion ansegne konsernan bann mor?

16 Satan servi bann fos relizion pou anbet nou ek pou fer nou krwar ki bann mor kontign viv. Par exanp, sertin relizion ansegne ki kan nou mor, ena enn parti dan nou ki kontign viv. Eski ou relizion ansegn ou sa, ouswa li ansegn ou seki Labib dir lor lamor? Satan servi bann foste pou elwagn bann dimounn ar Zeova.

17. Kifer lansegnman lor lanfer insilte Zeova?

17 Seki boukou relizion ansegne vremem sok nou.  Par exanp, sertin ansegne ki bann move dimounn pou al brile dan lanfer pou touletan. Se enn fos lansegnman ki insilte Zeova. Zame Bondie pou les bann dimounn soufer dan sa fason-la! (Lir 1 Zan 4:8.) Kouma ou pou konsider enn dimounn ki bril lame so zanfan dan dife pou pini li? Ou pou panse ki li pena leker. Ou pa pou anvi frekant sa dimounn-la. Ek se koumsa mem ki Satan anvi nou trouv Zeova!

18. Kifer fode pa nou per bann mor?

18 Sertin relizion dir ki kan bann dimounn mor, zot vinn bann lespri. Sa bann relizion-la ansegne ki nou bizin respekte ek mem per sa bann lespri-la parski zot kapav vinn nou bann kamarad ouswa nou bann lennmi. Boukou dimounn krwar dan sa fos lansegnman-la. Zot per bann dimounn mor, ek akoz sa, zot ador sa bann mor-la olie ki zot ador Zeova. Me rapel ki bann mor pa kapav resanti nanye, alor nou pena pou per zot. Se Zeova ki nou Kreater. Limem vre Bondie, ek nou bizin ador zis Li tousel.​—Revelasion 4:11NW.

19. Kan nou konn laverite lor lamor, kouma sa ed nou?

19 Kan nou konn laverite lor lamor, sa liber nou ar bann fos lansegnman. Ek sa ed nou pou krwar dan bann kitsoz extraordiner ki Zeova pou fer pou nou dan lavenir.

20. Ki nou pou examine dan prosin sapit?

20 Bien lontan, enn serviter Bondie ki ti apel Zob ti demande: “Si enn zom mor, eski li kapav reviv?” (Zob 14:14) Eski vremem enn dimounn ki’nn mor kapav reviv? Repons ki Bondie donn nou dan Labib li bien interesan. Nou pou examinn sa dan prosin sapit.

^ par. 5 Sertin krwar ki kan enn dimounn mor, so nam ouswa so lespri kontign viv. Pou gagn plis ransegnman lor la, get Not 17 ek 18.