Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT DOUZ

Kouma Ou Kapav Vinn Kamarad Bondie?

Kouma Ou Kapav Vinn Kamarad Bondie?

1, 2. Sit sertin parmi bann kamarad Zeova.

AVEK ki kalite dimounn ou anvi vinn kamarad? Enn dimounn ki ou apresie. Enn kikenn ar ki ou korek ek ki korek ar ou. Enn kikenn ki ena enn zoli personalite ek bann kalite ki ou apresie.

2 Zeova, nou Bondie, swazir sertin dimounn pou vinn so bann kamarad. Par exanp, Abraam ti enn parmi bann kamarad Zeova. (Izai 41:8; Zak 2:23) Zeova ti kontan David osi. Li ti dir ki David ti enn ‘kikenn ki so leker bien kontan.’ (Zistwar Bann Apot 13:22) Ek profet Daniel ti “ena enn gran valer” pou Zeova.​—Daniel 9:23.

3. Kifer Abraam, David, ek Daniel ti bann kamarad Zeova?

3 Kouma Abraam, David, ek Daniel ti vinn kamarad Zeova? Zeova ti dir Abraam: “To finn ekout mo lavwa.” (Zenez 22:18) Zeova vinn kamarad ar bann ki obeir Li avek imilite. Mem enn pep an-antie ti kapav vinn so kamarad. Zeova ti dir nasion Izrael: “Obeir mo lavwa, ek mo pou vinn zot Bondie, ek zot pou vinn mo pep.” (Zeremi 7:23) Alor, si ou osi ou anvi vinn kamarad Zeova, ou bizin obeir Li.

ZEOVA PROTEZ SO BANN KAMARAD

4, 5. Kouma Zeova protez so bann kamarad?

4 Labib dir ki Zeova pe rod bann lokazion pou “montre so lafors an faver bann dimounn ki ena enn  leker konple anver Li.” (2 Kronik 16:9) Dan Psom 32:8, Zeova fer so bann kamarad sa promes-la: “Mo pou ansegn twa e montre twa ki sime bizin pran; Mo pou gid twa e konsey twa.”

5 Ena enn lennmi bien for ki pe rod anpes nou pou vinn kamarad Bondie. Me Zeova anvi protez nou. (Lir Psom 55:22.) Parski nou so bann kamarad, nou servi Li avek tou nou leker. Nou res fidel anver Li, mem dan bann sitiasion difisil. Ek nou ena mem konfians ki enn ekrivin Psom. Li ti ekrir lor Zeova: “Parski Li dan mo kote drwat, nanye pa pou kapav fer mwa tonbe.” (Psom 16:8; 63:8, NW.) Kouma Satan pe rod anpes nou pou vinn kamarad Bondie?

LAKIZASION SATAN

6. Ki Satan ti dir konsernan bann dimounn?

6 Dan Sapit 11 nou ti aprann ki Satan ti fer enn lakizasion kont Zeova. Li ti dir ki Bondie enn manter ek ki Li ti mal azir kan Li pa ti les Adan ek Ev deside par zotmem seki bon ek seki pa bon. Enn liv Labib ki apel Zob ansegn nou ki Satan akiz osi bann dimounn ki anvi vinn kamarad Bondie. Satan dir ki bann dimounn servi Bondie zis pou zot gagn kitsoz ar Li, me pa parski zot kontan Li. Satan dir osi ki li kapav fer ninport kisannla aret servi Bondie. Anou gete ki nou kapav aprann ar lexanp Zob ek kouma Zeova ti protez li.

7, 8. (a) Kisannla Zob ti ete? (b) Ki Satan ti dir lor Zob?

7 Kisannla Zob ti ete? Li ti enn bon misie ek finn gagn 3,600 an depi ki li ti viv lor later. Zeova ti dir ki sa lepok-la pa ti ena personn kouma li lor later. Zob ti ena enn gran respe pou Bondie, ek li ti deteste bann move  kitsoz. (Zob 1:8) Zob ti vremem enn bon kamarad Zeova.

Satan ti pretann ki Zob ti pe servi Bondie pou bann rezon egois. Satan ti dir Zeova: “Eski to pa finn mont enn baraz otour li, otour so lakaz ek otour tou seki li ena, pou protez li? To finn beni tou seki li fer, ek so bann troupo finn ogmante partou dan pei. Me pou sanze, avoy to lame, ek detrir tou seki li ena, ek vremem li pou modi twa dan to figir.”​—Zob 1:10, 11.

9. Ki Zeova ti permet Satan fer?

Satan ti dir ki Zob ti pe servi Bondie zis parski li ti gagn kitsoz ar Li. Satan ti dir osi ki li kapav fer Zob aret servi Zeova. Zeova pa ti dakor avek Satan. Me Zeova ti donn Satan permision pou teste Zob pou gete si vremem Zob ti kontan Li.

SATAN ATAK ZOB

10. Kouma Satan ti atak Zob, ek kouma Zob ti reazir?

10 Pou koumanse, Satan ti kokin ouswa ti touy tou bann zanimo Zob. Apre sa, li ti touy laplipar bann serviter Zob. Zob ti perdi tou seki li ti ena. Ek finalman, Satan ti touy toule dis zanfan Zob dan enn siklonn. Me Zob ti res fidel anver Zeova. “Dan tousala, Zob pa ti fer pese ek li pa ti rann Bondie responsab pou okenn move kitsoz.”​—Zob 1:12-19, 22.

Zeova ti rekonpans Zob parski li ti enn kamarad fidel

11. (a) Ki Satan ti fer ankor avek Zob? (b) Kouma Zob ti reazir?

11 Satan pa ti aret lamem. Li ti met Bondie o-defi par sa bann parol-la: “Tous so lezo ek so laser, ek vremem li pou modi twa dan to figir.” Lerla Satan ti fer Zob gagn enn maladi ki ti fer li extra soufer. (Zob 2:5, 7) Me ankor enn fwa, Zob ti res fidel anver Zeova. Li ti dir:  “Ziska mo mor, mo pa pou abandonn [ouswa, rezet] mo lintegrite!”​—Zob 27:5.

12. Kouma Zob ti montre ki Satan enn manter?

12 Zob pa ti konn nanye lor bann lakizasion ki Satan ti fer ek kifer li ti pe soufer sa kantite-la. Li ti panse ki se Zeova ki ti pe fer li gagn sa bann problem-la. (Zob 6:4; 16:11-14) Me malgre sa, Zob ti res fidel ar Zeova. Alor, ti nepli ena okenn dout. Zob pa ti egois. Li ti kamarad ar Bondie parski li ti kontan Bondie. Bann lakizasion ki Satan ti fer ti fos!

13. Ki bon rezilta Zob ti gagne kan li ti res fidel?

13 Mem si Zob pa ti kone seki ti pe pase dan lesiel, li ti res fidel ar Zeova ek li ti prouve ki Satan ti bien move. Zeova ti rekonpans Zob parski li ti enn kamarad fidel.​—Zob 42:12-17.

KOUMA SATAN PE AKIZ OU?

14, 15. Ki lakizasion Satan inn fer kont tou dimounn?

14 Ou kapav aprann bann leson inportan ar seki ti ariv Zob. Zordi, Satan pe akiz nou ek pretann ki nou pe servi Zeova zis pou gagn kitsoz ar Li. Dan Zob 2:4, Satan ti dir: “Enn dimounn pou donn tou seki li ena pou sap so lavi.” Alor Satan pa’nn akiz zis Zob, me li pe akiz tou dimounn ek li dir ki nou tou egois. Plizir santenn lane apre ki Zob ti mor, Satan ti ankor pe insilte Zeova ek ti pe akiz So bann serviter. Par exanp, dan Proverb 27:11, nou lir: “Vinn saz mo garson, ek fer mo leker kontan, pou ki mo kapav reponn sa kikenn ki pe provok [ouswa, insilte] mwa la.”

15 Ou kapav swazir pou obeir Zeova ek montre ki ou so kamarad fidel. Lerla ou pou prouve ki Satan li enn  manter. Mem si ou bizin fer bann gran sanzman dan ou lavi pou vinn kamarad Bondie, se meyer desizion ki ou kapav pran! Se enn desizion bien inportan. Satan pretann ki ou pa pou res fidel ar Bondie kan ou gagn bann problem. Li esey anbet nou pou ki nou pa res fidel ar Bondie. Kouma?

16. (a) Ki bann taktik Satan servi pou esey fer bann dimounn aret servi Zeova? (b) Kouma Satan Lediab kapav esey fer ou personelman aret servi Zeova?

16 Satan servi diferan taktik pou kas nou lamitie avek Bondie. Li atak bann dimounn “kouma enn lion feros; li pe rod kikenn pou devore.” (1 Pier 5:8) Pa etone si ou bann kamarad, ou bann fami ouswa lezot dimounn esey fer ou aret etidie Labib ek aret fer seki drwat. Ou kapav ena linpresion ki lezot pe atak ou. * (Zan 15:19, 20) Satan degiz li osi “kouma [enn] anz lalimier.” Alor, li esey anbet nou ek fer nou dezobeir Zeova. (2 Korintien 11:14) Satan servi enn lot taktik pou esey fer nou aret servi Zeova. Li fer nou krwar ki nou pa ase bon pou servi Bondie.​—Proverb 24:10.

OBEIR BANN KOMANNMAN ZEOVA

17. Kifer nou obeir Zeova?

17 Kan nou obeir Zeova, nou montre ki Satan enn manter. Ki pou ed nou pou obeir Zeova? Labib dir: “To bizin kontan Zeova to Bondie avek tou to leker, tou to nam ek tou to lafors.” (Deteronom 6:5) Nou obeir  Zeova parski nou kontan Li. Amezir ki nou lamour pou Zeova grandi, nou pou anvi fer tou seki Li demann nou fer. Lapot Zan ti ekrir: “Kan nou kontan Bondie, nou obeir so komannman. So komannman pa difisil pou swiv.”​—1 Zan 5:3.

18, 19. (a) Zeova fer nou kone ki ena sertin kitsoz ki pa bon. Ki sa bann kitsoz-la sa? (b) Kouma nou kone ki Zeova pa pe demann nou fer enn kitsoz ki nou pa kapav?

18 Me Zeova fer nou kone ki ena sertin kitsoz ki pa bon. Nou trouv sertin sa bann kitsoz-la dan lankadre: “ Ayir Bann Kitsoz ki Zeova Ayir.” O-koumansman, ou kapav panse ki pena nanye demal pou fer sertin sa bann kitsoz-la. Me kan ou lir bann verse Labib ek kan ou bien reflesi lor zot, ou pou trouve kifer li bon ki ou obeir bann lalwa Zeova. Kitfwa ou pou trouve osi ki ou bizin fer sertin sanzman dan ou lavi. Mem si parfwa li  difisil pou fer sa bann sanzman-la, kan ou fer sa, ou montre ki ou fidel anver Bondie. Ek lerla ou pou gagn lape ek lazwa. (Izai 48:17, 18) Kouma nou kone ki nou kapav fer sa bann sanzman-la?

19 Zeova zame pou demann nou fer enn kitsoz ki nou pa kapav. (Deteronom 30:11-14) Li enn vre Kamarad, alor Li konn nou pli bien ki noumem. Li konn nou bann pwin for ek nou bann pwin feb. (Psom 103:14) Lapot Pol ankouraz nou par sa bann parol-la: “Bondie Li fidel, ek Li pa pou les zot gagn enn tantasion ki zot pa kapav siporte, me avek sa tantasion-la, Li pou osi donn zot enn mwayin pou sorti ladan, pou ki zot kapav andir sa.” (1 Korintien 10:13, NW.) Nou kapav sir ki Zeova pou touletan donn nou lafors pou fer seki drwat. Li pou donn ou “enn pwisans extraordiner” pou ed ou andir bann sitiasion difisil.  (2 Korintien 4:7) Pol, ki ti resanti led Bondie kan li ti pas dan bann moman difisil, ti dir: “Pou tou kitsoz mo ena kouraz gras-a Bondie ki donn mwa lafors.”​—Filipien 4:13NW.

APRANN KONTAN SEKI BONDIE KONTAN

20. Ki bann kalite ou bizin manifeste? Kifer?

20 Si nou anvi vinn kamarad Zeova, nou bizin aret fer bann kitsoz ki Zeova pa kontan. Me nou bizin osi fer plis ki sa. (Romin 12:9) Bann kamarad Bondie kontan seki Bondie kontan. Nou trouv sa dan Psom 15:1-5. (Lir.) Bann kamarad Zeova imit so bann kalite ek zot manifeste ‘lamour, lazwa, lape, pasians, zantiyes, bonte, lafwa, douser, metriz lor zotmem.’​—Galat 5:22, 23NW.

21. Kouma ou kapav manifeste bann kalite ki Bondie kontan?

21 Kouma ou kapav manifeste sa bann zoli kalite-la? Ou bizin aprann seki Zeova kontan kan ou lir ek etidie Labib regilierman. (Izai 30:20, 21) Amezir ki ou fer sa, ou lamour pou Zeova pou grandi, ek plis ou lamour pou Zeova grandi, ou pou anvi obeir Li.

22. Ki pou arive si ou obeir Zeova?

22 Bann sanzman ki ou bizin fer zot koumadir ou pe tir enn vie linz lor ou ek ou pe met enn seki nef. Labib dir ki ou bizin “tir vie personalite” ek met “nouvo personalite” lor ou. (Kolosien 3:9, 10, NW.) Mem si li pa fasil, kan nou fer sa bann sanzman-la ek obeir Zeova, Li promet pou donn nou enn gran “rekonpans.” (Psom 19:11) Alor, swazir pou obeir Zeova ek montre ki Satan li enn manter. Pa servi Zeova parski ou pou gagn enn rekonpans dan lavenir, me parski ou vremem kontan Li. Lerla ou pou vinn enn vre kamarad Bondie!

^ par. 16 Sa pa vedir ki Satan pe kontrol bann dimounn ki pe esey fer ou aret etidie Labib. Me se Satan ki “bondie . . . sa lemond la,” ek “lemonn antie li dan [so] pouvwar.” Alor, sa pa etonn nou kan sertin dimounn esey fer nou aret servi Zeova.​—2 Korintien 4:4; 1 Zan 5:19.