Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT DIZNEF

Kontign Res Kamarad Zeova

Kontign Res Kamarad Zeova

1, 2. Kotsa nou kapav gagn proteksion zordi?

SEY mazine ki ou pe marse deor enn zour kot letan pa bon. Lesiel pe vinn deplizanpli gri, koumans ena zekler, ek bann gro loraz. Ek enn gro lapli koumans tonbe. Ou rod enn plas pou kasiet. Eski ou pa pou soulaze kan ou reisi trouv enn plas sek pou kasiet?

2 Zordi nou dan enn sitiasion inpe koumsa. Lemond pe vinn deplizanpli pir. Kitfwa ou demann oumem: ‘Kotsa mo kapav gagn proteksion?’ Enn ekrivin Psom ti ekrir konsernan Zeova: “Tomem mo labri ek mo fortres. Tomem mo Bondie ki mo fer konfians.” (Psom 91:2) Azordi, kan nou pe gagn bann problem, Zeova kapav donn nou enn soulazman ek Li kapav donn nou enn zoli lesperans pou lavenir.

3. Ki nou bizin fer pou ki Zeova protez nou?

3 Kouma Zeova kapav protez nou? Li kapav ed nou pou fer fas ar ninport ki problem ki nou pe gagne, ek Li boukou pli for ki ninport kisannla ki anvi fer nou ditor. Mem si ariv nou enn maler, nou kapav sir ki Zeova pou repar sa dan lavenir. Labib donn nou sa lankourazman-la: “Gard zot touzour dan lamour Bondie.” (Zid 21) Pou gagn led Zeova dan bann moman difisil nou bizin kontign res so kamarad. Me kouma nou kapav fer sa?

ENA REKONESANS POU LAMOUR BONDIE

4, 5. Kouma Zeova finn montre ki Li kontan nou?

4 Pou ki nou res kamarad Zeova, nou bizin konpran  ki kantite Li kontan nou. Pans lor tou seki Zeova inn fer pou nou. Li finn donn nou later ki bien zoli ek Li’nn ranpli li ar tou sort kalite pie ek zanimo extraordiner. Li finn osi donn nou bann bon kitsoz pou manze ek delo prop pou bwar. Atraver Labib, Zeova finn fer nou konn so nom ek so bann zoli kalite. Me pli inportan, Li’nn montre ki Li kontan nou kan Li’nn avoy Zezi, so garson ki Li bien kontan lor later pou donn so lavi pou nou. (Zan 3:16) Gras-a sakrifis Zezi, nou ena enn zoli lesperans pou lavenir.

5 Zeova inn etabli Rwayom Mesianik, enn gouvernman dan lesiel ki biento pou tir tou soufrans lor later. Sa Rwayom-la pou fer later vinn enn paradi, kot tou dimounn pou viv dan lape ek lazwa pou touletan. (Psom 37:29) Enn lot fason kot Zeova montre ki Li kontan nou zordi se kan Li ansegn nou kouma nou kapav amenn enn pli bon lavi. Li osi ankouraz nou pou priye Li, ek Li touletan pre pou ekout nou bann lapriyer. Zeova finn montre dan enn fason kler ki Li kontan sakenn parmi nou.

6. Kouma ou kapav montre Zeova ki ou kontan Li an retour pou lamour ki Li montre anver ou?

6 Kouma ou kapav montre Zeova ki ou kontan Li an retour pou lamour ki Li montre anver ou? Montre Li ki ou ena rekonesans pou tou seki Li’nn fer pou ou. Malerezman, ena boukou dimounn ingra azordi. Dan lepok Zezi osi bann dimounn ti koumsa. Enn zour, Zezi ti geri dis misie ki ti ena lalep, me zis enn sel ki ti remersie li. (Lik 17:12-17) Nou anvi resanble sa misie ki ti remersie Zezi la. Nou anvi touletan montre Zeova nou rekonesans.

7. Ki kantite nou bizin kontan Zeova?

 7 Nou bizin osi montre ki nou kontan Zeova. Zezi ti dir so bann disip ki zot bizin kontan Zeova avek tou zot leker, tou zot nam, ek tou zot lespri. (Lir Matie 22:37.) Me ki li ti pe rod dir?

8, 9. Kouma nou kapav montre Zeova ki nou kontan Li?

8 Eski li ase ki nou zis dir nou kontan Zeova? Non. Si nou kontan Zeova avek tou nou leker, tou nou nam, ek tou nou lespri, nou pou montre sa par nou bann aksion. (Matie 7:16-20) Labib montre dan enn fason kler ki si nou kontan Bondie, nou pou obeir so bann komannman. Eski li difisil pou fer sa? Non, parski “so komannman pa difisil pou swiv.”​—Lir 1 Zan 5:3.

9 Kan nou obeir Zeova, nou pou ena enn lavi ere ki pou donn nou satisfaksion. (Izai 48:17, 18) Me ki pou ed nou kontign res kamarad Zeova? Anou gete.

KONTIGN VINN PROS AR ZEOVA

10. Kifer ou bizin kontign aprann konn Zeova?

10 Kouma eski ou’nn vinn kamarad Zeova? Atraver ou letid Labib ou’nn aprann konn Zeova pli bien ek ou’nn devlop enn lamitie avek Li. Sa lamitie-la li kouma enn dife. Pou ki enn dife kontign res alime ou bizin kontign met dibwa. Li parey, pou ki ou lamitie avek Zeova res for, ou bizin kontign aprann konn Li.​—Proverb 2:1-5.

Pou ki enn dife kontign res alime ou bizin met dibwa. Li parey, pou ou kontign ena lamour pou Zeova ou bizin kontign nouri sa lamour-la

11. Ki lefe bann lansegnman Labib pou ena lor ou?

11 Plis ou etidie Labib, plis ou pou aprann bann kitsoz ki pou vremem tous ou leker. Get seki de disip Zezi ti resanti kan Zezi ti explik zot bann profesi ki ena dan Labib. Zot ti dir: “Eski nou leker pa ti pe brile andan  kan li ti pe koz ar nou lor sime e kan li ti pe explik nou Lekritir?”​—Lik 24:32.

12, 13. (a) Ki kapav ariv lamour ki nou ena pou Zeova? (b) Ki nou bizin fer pou ki nou lamour pou Zeova res for?

12 Kan sa de disip-la ti konpran bann Lekritir, sa ti fer zot bien kontan. Kitfwa ou osi ou’nn resanti mem lazwa kan ou’nn koumans konpran Labib. Sa finn ed ou pou konn Zeova ek pou kontan Li. Ou pa’le ki ou lamour diminie.​—Matie 24:12.

13 Pou ki ou lamitie avek Zeova res for ou bizin fer bann gran zefor. Ou bizin kontign aprann konn Zeova ek Zezi, ek reflesi lor seki ou pe aprann, ek gete kouma ou kapav aplik sa dan ou lavi. (Zan 17:3) Kan ou lir ouswa etidie Labib, demann oumem: ‘Ki sa pe ansegn mwa lor Zeova? Kifer mo bizin kontan Li avek tou mo leker ek tou mo nam?’​—1 Timote 4:15.

14. Kifer kan nou priye Zeova, sa fer nou lamour pou Li res for?

 14 Kan ou ena enn bon kamarad, souvan ou koz avek li, ek sa fer zot lamitie res for. Dan mem fason, kan nou koz avek Zeova regilierman dan lapriyer, sa fer nou lamour pou Li res bien for. (Lir 1 Tesalonisien 5:17.) Lapriyer se enn zoli kado ki nou Papa ki dan lesiel inn donn nou. Nou bizin touletan koz ar Li avek tou nou leker. (Psom 62:8) Nou bizin pa repet bann lapriyer ki nou’nn aprann par-ker, me nou bizin vremem dir Li seki ena lor nou leker. Si nou kontign etidie Labib ek priye Zeova avek tou nou leker, nou lamour pou Li pou res bien for.

KOZ LOR ZEOVA AVEK LEZOT

15, 16. Kouma ou konsider predikasion?

15 Si nou anvi res kamarad Zeova, nou bizin osi koz lor nou lafwa avek lezot. Se enn gran privilez pou koz lor Zeova avek lezot. (Lik 1:74, NW.) Ek Zezi inn donn tou bann vre Kretien sa responsabilite-la. Sakenn parmi nou bizin pres bon nouvel lor Rwayom Bondie. Eski ou’nn fini koumans fer sa?​—Matie 24:14; 28:19, 20.

16 Lapot Pol ti konsider predikasion kouma enn kitsoz ki ena enn gran valer; li ti apel sa enn “trezor.” (2 Korintien 4:7) Koz ar lezot lor Zeova ek so proze, samem travay pli inportan ki ou kapav fer. Se enn fason kot ou kapav servi Zeova, ek seki ou fer ena enn gran valer pou Li. (Ebre 6:10) Predikasion kapav fer ou ek bann ki ekout ou boukou dibien. Atraver predikasion, ou ed lezot ek oumem pou vinn kamarad Zeova ek pou gagn lavi pou touletan. (Lir 1 Korintien 15:58.) Eski ena enn lot travay ki kapav fer ou gagn plis satisfaksion?

17. Kifer predikasion se enn travay irzan?

 17 Predikasion se enn travay bien irzan. Nou bizin “pres laparol,” ek nou bizin “pa aret fer li.” (2 Timote 4:2, NW.) Bann dimounn bizin tann koz lor Rwayom Bondie. Labib dir: “Gran zour Zeova bien pre. Li bien pre, ek li pe vini vit-vit!” Lafin “pa pou an-retar!” (Sefania 1:14; Abakouk 2:3) Biento, Zeova pou detrir move lemond Satan. Me, avan ki sa arive, bizin averti bann dimounn pou ki zot kapav swazir pou servi Zeova.

18. Kifer nou bizin ador Zeova ansam avek nou bann konpagnon Kretien?

18 Zeova anvi ki nou ador Li ansam avek nou bann konpagnon Kretien. Labib dir: “Anou panse kouma nou kapav ankouraz nou kamarad pou ena lamour ek pou fer dibien. Anou pa abandonn nou lasanble kouma de-trwa finn pran labitid; okontrer anou plis ankouraz nou kamarad parski kouma zot trouve zour Lesegner pe aprose.” (Ebre 10:24, 25) Nou bizin fer tou seki nou kapav pou al tou nou bann renion. Bann renion donn nou lokasion pou ankouraz ek fortifie nou kamarad.

19. Ki kapav ed nou pou kontan nou bann frer ek ser?

19 Kan ou asiste bann renion, ou pou gagn bann bon kamarad ki pou ed ou pou ador Zeova. Ou pou zwenn plizir frer ek ser ki, parey kouma ou, pe fer tou seki zot kapav pou ador Zeova. Ek parey kouma ou, zot inparfe ek zot fer bann erer. Me kan sa arive, pardonn zot. (Lir Kolosien 3:13.) Touletan get bann bon kalite ki ou bann frer ek ser ena. Sa pou ed ou pou kontan zot ek pou vinn pli pros ar Zeova.

 VRE LAVI

20, 21. Ki ete “vre lavi”?

20 Zeova anvi ki tou so bann kamarad gagn pli bon lavi ki kapav ena. Labib ansegn nou ki dan lavenir nou lavi pou bien diferan ar lavi ki nou ena zordi.

Zeova anvi ki ou “gout vre lavi.” Eski ou pou gout sa lavi-la?

21 Dan lavenir, nou pou viv pou touletan, pa zis 70 ouswa 80 an. Nou pou gagn “lavi eternel.” Nou pou ena enn lasante parfe, ek nou pou konn lape ek lazwa dan enn zoli paradi. Samem ki Labib apel “vre lavi.” Zeova promet pou donn nou enn vre lavi, me nou bizin fer tou seki nou kapav pou “gout” sa lavi-la.​—1 Timote 6:12, 19.

22. (a) Kouma nou kapav “gout vre lavi”? (b) Kifer nou pa merit gagn lavi eternel?

22 Kouma nou kapav “gout vre lavi”? Nou bizin “fer lebien” ek nou “bizin ris ar bonaksion.” (1 Timote 6:18) Savedir ki nou bizin aplik seki nou pe aprann dan Labib. Me selman, se pa zis gras-a nou bann zefor ki nou pou gagn vre lavi. Nou pa merit gagn lavi eternel. Se enn kado ki Zeova donn so bann serviter fidel, setadir se enn “faver Bondie ki nou pa merite.” (Romin 5:15, NW.) Nou Papa ki dan lesiel vremem anvi donn so bann serviter fidel sa kado-la.

23. Kifer depi asterla mem ou bizin fer bann bon swa?

23 Demann oumem: ‘Eski mo pe ador Bondie dan fason ki Li aksepte?’ Si ou trouve ki ou bizin fer bann sanzman, fode pa ou tarde pou fer sa. Kan nou kont lor Zeova ek fer tou seki nou kapav pou obeir Li, Zeova pou protez nou. Li pou protez so bann serviter ki fidel pandan bann dernie zour sa move lemond Satan la. Apre, Zeova pou fer nou viv dan Paradi pou  touletan, parey kouma Li’nn promet. Si ou fer bann bon swa depi asterla mem, ou kapav sir ki ou pou gout vre lavi!