Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT DIS

Laverite lor Bann Anz ek Bann Demon

Laverite lor Bann Anz ek Bann Demon

1. Kifer nou bizin aprann konn plis lor bann anz?

ZEOVA anvi ki nou konn so fami. Bann anz form parti dan fami Bondie. Dan Labib, apel zot “bann garson Bondie.” (Zob 38:7) Ki bann anz fer? Kouma zot finn ed bann dimounn dan lepase? Ek eski zot kapav ed nou zordi?​—Get Not 8.

2. Kisannla finn kree bann anz? Komie anz Bondie inn kree?

2 Kisannla finn kree bann anz? Kolosien 1:16 dir nou ki apre ki Zeova ti kree Zezi, “tou seki existe dan lesiel e lor later finn kre.” Parmi ena bann anz osi. Komie anz Bondie inn kree? Labib dir ki ena plizir milyon anz.​—Psom 103:20, NW; Revelasion 5:11.

3. Ki Zob 38:4-7 dir nou lor bann anz?

3 Labib ansegn nou osi ki Zeova ti kree bann anz avan ki Li ti kree later. Ki bann anz ti resanti kan zot ti trouv later? Liv Zob dir nou ki zot ti kontan. Zot ti enn fami bien soude ki ti pe servi Zeova ansam.​—Zob 38:4-7.

BANN ANZ ED BANN SERVITER BONDIE

4. Kouma nou kone ki bann anz interese ar bann dimounn?

4 Bann anz finn touletan interes zot ar bann imin ek ar proze ki Zeova ena pou later ek pou bann dimounn. (Proverb 8:30, 31; 1 Pier 1:11, 12, NW.) Sirman zot ti bien tris kan Adan ek Ev ti rebele. Ek sirman zordi zot pli tris ankor kan zot trouve ki laplipar dimounn pa  obeir Zeova. Me kan enn dimounn repanti ek retourn ar Bondie, bann anz bien kontan. (Lik 15:10) Bann anz bien interese ar bann dimounn ki servi Bondie. Zeova servi bann anz pou ed ek protez so bann serviter ki lor later. (Ebre 1:7, 14, NW.) Anou get de-trwa lexanp.

“Mo Bondie finn avoy so anz ek finn ferm lagel bann lion.”​—Daniel 6:22

5. Kouma bann anz finn ed bann serviter Bondie dan lepase?

5 Zeova ti avoy de anz pou ed Lot ek so fami gagn  lavi sov pandan destriksion lavil Sodom ek Gomor. (Zenez 19:15, 16) Plizir santenn lane plitar, bann dimounn ti zet profet Daniel dan enn lakav kot ena lion. Me bann lion pa’nn fer li nanye parski “Bondie finn avoy so anz ek finn ferm lagel bann lion.” (Daniel 6:22) Plitar, kan lapot Pier ti dan prizon, Zeova ti avoy enn anz pou liber li. (Zistwar Bann Apot 12:6-11) Bann anz ti osi ed Zezi kan li ti lor later. Par exanp, apre so batem, “bann anz ti pe servi li.” (Mark 1:13) Avan ki bann dimounn touy Zezi, enn anz ti “donn li lafors.”​—Lik 22:43.

6. (a) Kouma nou kone ki bann anz ed bann serviter Bondie azordi? (b) Ki bann kestion nou pou al examine asterla?

6 Azordi, bann anz nepli aparet ar bann dimounn. Me Bondie ankor servi zot pou ed so bann serviter. Labib dir: “Anz Zeova kanp otour bann ki ena lakrint pou Li, ek li delivre zot.” (Psom 34:7, NW.) Kifer nou bizin proteksion? Parski nou ena bann lennmi bien pwisan ki anvi fer nou ditor. Kisannla sa bann lennmi-la? Kotsa zot sorti? Kouma eski zot pe esey fer nou ditor? Pou reponn sa bann kestion-la, anou gete ki ti arive enn tipe apre ki Bondie ti kree Adan ek Ev.

NOU BANN LENNMI INVIZIB

7. Ki bann dimounn inn fer parski Satan inn piez zot?

7 Dan Sapit 3 nou’nn aprann ki enn anz ti rebel kont Bondie ek ki li ti anvi diriz lezot. Labib apel li Satan Lediab. (Revelasion 12:9) Satan ti anvi ki lezot osi rebel kont Bondie. Li ti reisi piez Ev, ek depi sa, li’nn piez laplipar dimounn. Me kanmem sa, sertin dimounn kouma Abel, Enok, ek Noe, finn res fidel ar Zeova.​—Ebre 11:4, 5, NW; 11:7.

8. (a) Kouma sertin anz inn vinn bann demon? (b) Pou ki zot pa detrir pandan Deliz, ki bann demon ti fer?

 8 Dan lepok Noe, sertin anz ti rebele. Zot ti kit zot plas dan lesiel pou vinn viv kouma bann dimounn lor later. Kifer? Labib dir nou ki zot ti anvi gagn bann madam. (Lir Zenez 6:2.) Me bann anz pa sipoze fer sa. (Zid 6) Parey kouma sa bann move anz-la, laplipar dimounn sa lepok-la ti vinn move ek violan. Alor, Zeova ti desid pou detrir tou bann move dimounn. Li ti fer lapli tonbe ziska ki ena enn inondasion partou lor later, setadir enn deliz. Me Li ti sap so bann serviter fidel. (Zenez 7:17, 23) Pou zot pa detrir, bann move anz ti retourn dan lesiel. Labib apel sa bann move anz-la bann demon. Zot ti swazir pou swiv Satan ek pou rebele, ek lerla Satan Lediab finn vinn zot sef.​—Mark 3:22.

9. (a) Ki ti ariv bann demon kan zot ti retourn dan lesiel? (b) Ki nou pou al gete asterla?

9 Kan sa bann demon-la ti retourn dan lesiel, Zeova ti nepli aksepte zot dan so fami parski zot ti’nn rebel kont Li. (2 Pier 2:4, NW.) Bann demon nepli kapav pran enn lekor imin, me zot ankor pe “met tou bann dimounn lor later antie dan lerer.” (Revelasion 12:9, NW; 1 Zan 5:19) Anou gete kouma zot reisi piez, ouswa tronp, sa kantite dimounn-la.​—Lir 2 Korintien 2:11.

KOUMA BANN DEMON PIEZ BANN DIMOUNN?

10. Kouma bann demon piez bann dimounn?

10 Bann demon piez bann dimounn dan boukou fason. Par exanp, bann dimounn kominik ar bann demon direkteman ouswa atraver enn lot dimounn, kouma enn longanis. Sa pratik-la li demoniak ouswa diabolik. Me Labib donn nou lord pou res lwin ar ninport  ki kitsoz ki ena enn lien ar bann demon. (Galat 5:19-21) Kifer? Parski parey kouma enn saser servi enn piez pou may bann zanimo, bann demon osi servi bann piez pou anbet bann dimounn ek pou kontrol zot.​—Get Not 26.

11. Ki bann dimounn fer pou predir lavenir, ek kifer nou bizin res lwin ar sa bann kitsoz-la?

11 Enn piez ki bann demon servi pou tronp bann dimounn se fer zot esey konn lavenir. Bann dimounn servi pouvwar bann demon pou esey kone ki pou arive dan lavenir ouswa pou rod bann linformasion ki zot pa kone. Sertin esey fer sa kan zot get oroskop, bat kart, get dan boul kristal, interpret bann rev, ouswa lir dan lame. Boukou dimounn panse ki sa bann pratik-la pa fer okenn ditor, me sa li pa vre. Zot bien danzere. Par exanp, Labib montre ki bann dimounn ki predir lavenir travay ansam ar bann demon. Dan Zistwar Bann Apot 16:16-18, nou lir ki enn tifi ti ena “enn move lespri lor li. Li ti predir lavenir.” Apre ki lapot Pol ti sas sa demon-la, tifi-la ti perdi so pouvwar pou predir lavenir.

12. (a) Kifer li danzere pou sey kominik ar bann mor? (b) Kifer bann serviter Bondie zame pa partisip dan bann koutim demoniak?

12 Bann demon servi enn lot piez pou anbet bann dimounn. Zot rod fer nou krwar ki nou kapav koz ar bann dimounn mor. Zot fer nou krwar osi ki bann dimounn mor ankor pe viv dan enn lot plas ek ki zot kapav koz ar nou, ed nou, ouswa fer nou ditor. Par exanp, kan enn kikenn so kamarad ouswa so fami mor, kitfwa li pou al get enn dimounn ki swadizan kapav koz ar bann mor. Sa dimounn-la kitfwa pou dir li enn kitsoz interesan lor so kamarad ouswa so fami ki’nn mor ek  mem imit lavwa sa dimounn mor la. (1 Samiel 28:3-19) Boukou koutim lanterman baze lor krwayans ki bann mor kontign viv enn lot plas. Sa kapav inplik bann selebrasion lanterman, bann laniverser lamor, bann sakrifis pou bann mor, lapriyer pou bann mor, bann koutim pou bann vev, ouswa bann koutim kan pas lanwit. Kan bann Kretien refiz pran par dan sa bann koutim-la, kitfwa zot fami ouswa bann dimounn dan landrwa kritik zot, insilte zot, ouswa mem aret frekant zot. Me bann Kretien kone ki bann mor pa pe viv dan enn lot plas. Li inposib pou kominik ar zot, ek zot pa kapav ni ed nou ni fer nou ditor. (Psom 115:17) Fer bien atansion. Zame pa sey kominik ar bann mor ouswa bann demon ek zame pa partisip dan bann koutim demoniak.​—Lir Deteronom 18:10, 11; Izai 8:19.

13. Ki boukou dimounn inn reisi fer mem si enn tan zot ti per bann demon?

13 Bann demon pa zis piez bann dimounn, me zot osi fer bann dimounn per. Azordi, Satan ek so bann demon kone ki res zis “enn tigit letan mem” avan ki Bondie tir zot lor later. Akoz sa, zot pli violan ek pli agresif ki avan. (Revelasion 12:12, 17, NW.) Me selman, bann milye dimounn ki enn tan ti per bann demon, zordi nepli per zot. Kouma eski zot inn liber zot ar sa laper-la?

REZISTE KONT BANN DEMON EK LIBER OU AR ZOT LINFLIANS

14. Parey kouma bann Kretien dan premie siek, kouma nou kapav liber nou ar linflians bann demon?

14 Labib dir nou kouma pou reziste kont bann demon ek pou liber nou ar zot linflians. Par exanp, sertin  dimounn dan lavil Efez ti pe kominik ar bann demon avan ki zot vinn bann Kretien. Kouma zot inn liber zot ar linflians bann demon? Labib dir: “Boukou bann ki ti abitie pratik mazik ti met tou zot bann liv ansam ek ti bril sa devan tou dimounn.” (Zistwar Bann Apot 19:19, NW.) Zot ti detrir tou zot bann liv mazik parski zot ti anvi vinn bann Kretien. Zordi osi nou bizin fer parey kouma zot. Tou dimounn ki anvi servi Zeova bizin detrir tou kitsoz ki ena enn lien ar bann demon. Sa inplik bann liv, magazinn, oroskop, fim, lamizik, zwe, poster, ouswa tou kitsoz ki fer krwar ki mazik, bann demon ouswa bann kitsoz sirnatirel zot atiran ek ki zot pa danzere. Parmi ena osi bann kitsoz ki bann dimounn mete pou protez zot kont lemal.​—1 Korintien 10:21.

15. Ki kitsoz ankor nou bizin fer pou reziste kont Satan ek so bann demon?

15 De-trwa lane apre ki bann Kretien dan Efez ti detrir zot bann liv mazik, lapot Pol ti ekrir ki zot ti ankor bizin “lit” ek lager “kont bann move lespri.” (Efezien 6:12, NW.) Mem si zot ti fini bril zot bann liv, bann demon ti ankor pe esey fer zot ditor. Alor, ki kitsoz ankor zot ti bizin fer? Pol ti dir zot: “Pran gran boukliye lafwa, ek avek sa zot pou kapav tengn tou bann fles anflame ki sa kikenn ki move la avoye.” (Efezien 6:16, NW.) Parey kouma enn boukliye protez enn solda dan lager, nou lafwa kapav protez nou. Si nou vremem ena konfians ki Zeova kapav protez nou, nou pou kapav reziste kont Satan ek so bann demon.​—Matie 17:20.

16. Kouma nou kapav ena enn lafwa pli for dan Zeova?

16 Kouma nou kapav ena enn lafwa pli for dan Zeova? Nou bizin lir Labib toulezour ek aprann pou  kont lor Zeova pou protez nou. Si nou vremem fer Zeova konfians, Satan ek so bann demon pa pou kapav fer nou ditor.​—1 Zan 5:5.

17. Ki kitsoz ankor nou bizin fer pou protez nou kont bann demon?

17 Ki kitsoz ankor bann Kretien dan Efez ti bizin fer? Zot ti viv dan enn lavil ki ti ranpli ar bann kitsoz demoniak. Alor Pol ti dir zot: “Kontign priye dan tou lokazion.” (Efezien 6:18, NW.) Touletan zot ti bizin demann Zeova pou protez zot. Me nou? Nou osi nou pe viv dan enn lemond ranpli ar bann kitsoz demoniak. Alor nou osi nou bizin demann Zeova pou protez nou, ek nou bizin servi so nom kan nou priye. (Lir Proverb 18:10.) Si nou kontign demann Zeova pou protez nou kont Satan, Zeova pou reponn nou bann lapriyer.​—Psom 145:19; Matie 6:13NW.

18, 19. (a) Kouma nou kapav gagn laviktwar kont Satan ek bann demon? (b) Ki kestion nou pou reponn dan prosin sapit?

18 Kouma nou kapav reziste kont Satan ek bann demon? Se kan nou debaras nou ar tou kitsoz ki ena enn lien ar bann kitsoz demoniak ek kan nou kont lor Zeova pou protez nou. Nou pena pou per Satan ek bann demon. (Lir Zak 4:7, 8.) Zeova boukou pli for ki bann demon. Dan lepok Noe Li ti pini zot, ek dan lavenir Li pou detrir zot. (Zid 6) Pa bliye, nou pa tousel dan sa lager-la. Zeova pe servi so bann anz pou protez nou. (2 Lerwa 6:15-17) Nou kapav sir ki avek led Zeova, nou kapav gagn laviktwar kont Satan ek bann demon.​—1 Pier 5:6, 7; 2 Pier 2:9.

19 Me si Satan ek bann demon pe fer sa kantite ditor-la, kifer Bondie pankor detrir zot? Nou pou gagn repons sa kestion-la dan prosin sapit.