Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT SEZ

Ador Bondie Kouma Li, Li Anvi

Ador Bondie Kouma Li, Li Anvi

1, 2. Ki kestion ou bizin demann oumem, ek kifer sa li inportan?

DAN ou letid Labib, ou finn aprann ki boukou dimounn dir ki zot ador Bondie, me an-realite, zot ansegn ek zot fer bann kitsoz ki Bondie pa kontan. (2 Korintien 6:17) Akoz sa, Zeova demann nou pou sorti dan “Gran Babilonn,” setadir dan fos relizion. (Revelasion 18:2, 4) Ki ou pou fer? Sakenn parmi nou bizin fer enn swa, ek demann limem: ‘Eski mo anvi ador Bondie dan fason ki Li anvi, ouswa mo anvi kontign ador Li kouma mo finn touletan fer?’

2 Si ou’nn fini kit enn fos relizion ouswa ou’nn fer tir ou nom dan sa relizion-la, ou’nn fer enn bon kitsoz. Me kitfwa ena sertin tradision ouswa sertin koutim bann fos relizion ki ou ankor kontan. Anou examinn sertin sa bann tradision-la ek sa bann koutim-la pou gete kifer li bien inportan ki nou konsider fason panse Zeova lor la.

LADORASION BANN ZIMAZ EK FER SERVIS POU BANN MOR

3. (a) Kifer sertin kapav trouv sa difisil pou aret servi bann zimaz kan zot priye Bondie? (b) Dapre Labib, ki kitsoz Zeova pa’le nou servi kan nou ador Li?

3 Pandan plizir lane, sertin dimounn finn servi bann zimaz ek bann stati kot zot, pou priye Bondie. Eski ou osi ou ti pe fer sa? Alor, kitfwa ou trouv sa bizar ek mem pa bon pou ador Bondie san sa bann kitsoz-la.  Me pa bliye ki se Zeova ki ansegn nou kouma pou ador Li. Labib dir nou dan enn fason kler ki Zeova pa’le nou servi bann zimaz kan nou ador Li.​—Lir Exod 20: 4, 5; Psom 115:4-8; Izai 42:8; 1 Zan 5:21NW.

4. (a) Kifer fode pa nou fer servis pou bann dimounn mor? (b) Kifer Zeova ti dir so pep pa esey koz avek bann mor?

4 Sertin dimounn pas boukou letan, ek depans boukou lenerzi ek kas akoz bann tradision ek bann koutim konsernan bann mor, kouma par exanp priye pou zot. Parfwa zot mem fer bann servis pou sa bann dimounn mor-la. Me nou finn aprann ki bann dimounn mor pa kapav ed nou ouswa fer nou ditor. Zot pa pe kontign viv dan enn lot plas. Ek nou finn aprann ki li bien danzere pou esey kominik avek bann mor. Kifer? Parski tou bann mesaz ki paret pe sorti kot enn dimounn ki’nn mor, an-realite pe sorti kot bann demon. Akoz sa, Zeova ti donn bann Izraelit lord pou pa esey koz avek bann mor ouswa fer bann kitsoz ki ena enn lien avek bann demon.​—Deteronom 18:10-12; get Not 26 ek 31.

5. Ki kapav ed ou pou aret servi bann zimaz pou ador Bondie ek aret fer servis pou bann dimounn mor?

5 Ki kapav ed ou pou aret servi bann zimaz pou ador Bondie ouswa aret fer servis pou bann dimounn mor? Ou bizin lir Labib ek gete seki Zeova panse lor sa bann kitsoz-la. Li konsider zot kouma bann kitsoz “detestab,” ouswa degoutan. (Deteronom 27:15) Toulezour, dan lapriyer, demann Zeova pou ed ou pou trouv bann kitsoz parey kouma Li, ek pou ed ou ador Li dan fason ki Li, Li anvi. (Izai 55:9) Ou kapav sir ki Zeova pou donn ou lafors ki bizin pou rezet tou kitsoz ki ena enn lien avek fos relizion.

 ESKI NOU BIZIN FER NWEL?

6. Kifer bann sef Legliz ti swazir 25 Desam pou fet nesans Zezi?

6 Nwel, se enn fet bien popiler ki selebre partou dan lemond, ek laplipar dimounn panse ki fer sa fet-la pou selebre nesans Zezi. Me an-realite, Nwel ena enn lien avek fos relizion. Enn ansiklopedi explike ki bann Romin, ki ti bann payin, ti fet nesans soley le 25 Desam. Bann sef Legliz ti anvi ki pli boukou payin vinn Kretien, akoz sa zot ti deside pou selebre nesans Zezi le 25 Desam, mem si Zezi pa ti ne sa dat-la. (Lik 2:8-12) Bann disip Zezi pa ti fer Nwel. Enn liv referans dir ki pandan 200 an apre nesans Zezi, “personn pa ti kone kan exakteman Zezi ti ne, ek bien tigit dimounn ti anvi konn sa.” (Sacred Origins of Profound Things) Se plizir santenn lane apre nesans Zezi ki bann dimounn ti koumans fet Nwel.

7. Kifer bann vre Kretien pa fet Nwel?

7 Boukou dimounn kone ki Nwel ek so bann tradision, kouma pran bann repa an fami ek partaz kado, sorti dan bann relizion payin. Par exanp, enn lepok, dan l’Angleterre ek dan sertin parti dan l’Amérique, bann dimounn pa ti gagn drwa fet Nwel parski so bann koutim sorti dan bann relizion payin. Si kikenn ti fer sa fet-la, li ti gagn pinision. Me avek letan bann dimounn ti rekoumans fer Nwel. Kifer bann vre Kretien pa fet Nwel? Parski zot anvi fer plezir Bondie dan tou seki zot fer.

ESKI NOU BIZIN FER LANIVERSER NESANS?

8, 9. Kifer bann premie Kretien pa ti fer laniverser nesans?

8 Enn lot fet ki boukou dimounn fer, se zot laniverser nesans. Eski bann Kretien bizin fet zot laniverser  nesans? Bann laniverser nesans ki mansione dan Labib ti fer par bann dimounn ki pa ti ador Zeova. (Zenez 40:20; Mark 6:21) Bann ki pa ti ador Zeova ti fer laniverser nesans pou onor bann fos Bondie. Akoz sa, bann premie Kretien “ti konsider sa kouma enn koutim payin, kan kikenn ti fer so laniverser nesans.”​—The World Book Encyclopedia.

9 Dan lepase bann Romin ek bann Grek ti krwar ki nesans sak dimounn ti tom zour laniverser nesans enn bondie. Zot ti panse ki enn lespri ki ti an kontak avek sa bondie-la, ti la zour nesans sa dimounn-la. Ek pou ki sa lespri-la protez li, sa dimounn-la ti bizin fet so laniverser nesans.

10. Kifer zordi bann Kretien bizin pa fer laniverser nesans?

10 Dapre ou, eski Zeova aksepte bann fet ki ena enn lien avek fos relizion? (Izai 65:11, 12) Non. Akoz sa, nou pa fer laniverser nesans ek lezot fet ki ena enn lien avek fos relizion.

ESKI SA LI INPORTAN?

11. Kifer sertin dimounn selebre bann fet ki sorti dan bann koutim payin? Ki kitsoz bizin pli inportan pou ou?

11 Sertin dimounn kone ki Nwel ek lezot fet sorti dan bann koutim payin, me selman zot kontign fer sa bann fet-la. Zot dir ki sa bann fet-la donn zot lokazion pou pas letan avek zot fami. Eski ou osi ou pans koumsa? Li enn bon kitsoz ki ou anvi pas letan avek ou fami. Zeova inn kree lafami, ek Li anvi ki nou ena enn bon lantant avek zot. (Efezien 3:14, 15, NW.) Me selman, seki bizin pli inportan pou nou, se ena enn bon relasion avek Zeova. Nou pa pou fer bann fet ki ena enn lien avek fos relizion zis pou fer  fami plezir. Lapot Pol ti dir: “Rod tou seki fer Bondie plezir.”​—Efezien 5:10.

12. Ki kalite fet Zeova pa aksepte?

12 Boukou dimounn panse ki lorizinn enn fet pena linportans, me Zeova pa pans koumsa. Zeova pa aksepte bann fet ki sorti dan bann fos relizion ouswa ki donn bann dimounn ouswa enn pei laglwar. Par exanp, bann Ezipsien ti fer boukou fet pou zot bann fos bondie. Kan bann Izraelit ti kit Lezip, zot ti kopie enn sa bann fet-la ek zot ti apel sa “enn fet pou Zeova.” Me kan zot ti fer sa, Zeova ti pini zot. (Exod 32: 2-10) Parey kouma profet Izai ti dir, nou bizin “pa tous nanye ki inpir!”​—Lir Izai 52:11.

OU BIZIN ZANTI AVEK LEZOT

13. Ki bann kestion kitfwa ou pou poz oumem kan ou desid pou aret fer sertenn fet?

13 Kan ou desid pou aret fer sertenn fet, kitfwa ou pou poz oumem boukou kestion. Par exanp: Ki mo pou fer si mo bann koleg travay demann mwa kifer mo pa fer Nwel avek zot? Ki mo pou fer si enn kikenn donn mwa enn kado pou Nwel? Ki mo pou fer si mo misie ouswa mo madam demann mwa pou fer enn fet ki ena enn lien avek fos relizion? Kouma mo kapav ed mo bann zanfan pou ki zot pa tris parski zot pa pe fer enn fet ouswa zot laniverser?

14, 15. Ki ou kapav fer si kikenn swet ou bonn fet ouswa donn ou enn kado?

14 Sak fwa ki ou desid pou dir ouswa pou fer enn kitsoz, li inportan ki ou servi ou bon zizman. Par exanp, si enn dimounn swet ou bonn fet, fode pa ou ignor li. Ou kapav zis dir: “Mersi.” Me si enn kikenn anvi konn  plis, kitfwa ou kapav explik li kifer ou pa fer sa fet-la. Selman, touletan ou bizin zanti, koz avek takt ek respe. Labib dir: “Ki zot parol touzour bienveyan, enn koze ki ena gou pou ekoute, e ki zot konn reponn sakenn kouma bizin.” (Kolosien 4:6) Kitfwa ou kapav dir ki ou kontan pas letan avek lezot ek donn bann kado, me ki pandan sa bann fet-la ou’nn swazir pou pa fer sa.

15 Ki ou pou fer si kikenn donn ou enn kado? Labib pa donn enn lalis bann lalwa ki nou bizin swiv, me selman li dir ki nou bizin gard enn bon konsians. (1 Timote 1:18, 19) Kitfwa dimounn ki’nn donn ou sa kado-la pa kone ki ou pa fer sa fet-la. Ouswa li kapav dir: “Mo kone ki to pa fer sa fet-la, me kanmem sa mo anvi donn twa sa kado-la.” Dan sa bann sitiasion-la, ou kapav deside si ou pou aksepte kado-la ouswa non. Me ninport ki desizion ou pran, fer tou pou gard enn bon konsians. Nou pa’le fer nanye ki pou afekte nou relasion avek Zeova.

OU EK OU FAMI

Bann ki servi Zeova zot zwaye

16. Ki ou pou fer si ou fami anvi fer enn fet?

16 Ki ou pou fer si ou fami anvi fer enn fet ki ena enn lien avek fos relizion? Pa lager avek zot. Rapel ki zot ena drwa fer seki zot anvi. Ou bizin zanti ek respekte zot swa parey kouma ou anvi zot respekte ou swa. (Lir Matie 7:12.) Me ki ou pou fer si ou fami anvi ki ou pas letan avek zot pou sa fet-la? Avan ou deside ki ou pou fer, demann Zeova so led dan lapriyer pou ki ou kapav pran enn bon desizion. Reflesi lor sitiasion-la, ek fer bann resers lor la. Rapel ki seki pli inportan pou ou, se fer Zeova plezir.

17. Ki ou kapav fer pou ki ou zanfan pa gagn linpresion ki pe priv zot kitsoz kan zot trouv lezot pe fer bann fet?

 17 Kan ou bann zanfan trouv lezot pe fer bann fet, zot kapav ena linpresion ki pe priv zot kitsoz. Ki ou kapav fer pou ki zot pena sa santiman-la? Detanzantan, organiz bann ti kitsoz spesial pou zot. Ou kapav osi fer zot bann ti sirpriz, kouma donn zot bann kado. Ek enn parmi bann pli bon kado ki ou kapav donn ou zanfan, se ou letan ek ou lamour.

ADOR BONDIE KOUMA LI, LI ANVI

18. Kifer nou bizin al bann renion?

18 Pou fer Zeova plezir, nou bizin rezet fos relizion, so bann koutim ek so bann fet. Me, nou bizin osi ador Bondie kouma Li, Li anvi. Kouma? Enn fason, se kan nou al bann renion regilierman. (Lir Ebre 10:24, 25.) Bann renion ena enn rol bien inportan dan nou ladorasion. (Psom 22:22; 122:1) Zot permet nou pou ankouraz nou kamarad.​—Romin 1:12.

19. Kifer li inportan ki ou koz avek lezot lor bann verite ki ou’nn aprann dan Labib?

19 Enn lot kitsoz ki form parti dan vre ladorasion, se koz avek lezot lor seki ou finn aprann dan Labib. Boukou dimounn trakase akoz bann move kitsoz ki pe arive lor later. Sirman ou konn sertin dimounn ki dan sa sitiasion-la. Koz avek zot lor zoli lesperans ki ou’nn aprann lor lavenir. Kan ou asiste bann renion ek kan ou koz avek lezot lor bann verite ki ena dan Labib, ou pou trouve ki ou pou nepli anvi form parti dan fos relizion ouswa swiv so bann koutim. Oumem ou pou kontan ek Zeova pou beni bann zefor ki ou fer pou ador Li dan bon fason.​—Malaki 3:10.