Ki Labib Ansegn Nou?

Lobzektif sa liv-la se pou ed ou aprann seki Labib dir lor bann diferan size, kouma kifer nou soufer, ki arive kan nou mor, kouma pou ena enn lavi fami ere, ek lezot kitsoz ankor.

Eski Se sa ki Bondie Ti Anvi pou Nou?

Kitfwa ou pe demann oumem kifer ena sa kantite problem-la azordi. Labib ansegn nou ki biento Bondie pou liber limanite ar bann problem kouma soufrans, maladi, ek lamor.

SAPIT 1

Kisannla Bondie?

Eski ou panse ki Bondie gagn ou traka? Aprann lor so personalite ek gete kouma ou kapav vinn kamarad Bondie.

SAPIT 2

Labib​—Enn Liv ki Sorti kot Bondie

Kouma Labib kapav ed ou pou sirmont ou bann problem personel? Kifer ou kapav ena konfians dan so bann profesi?

SAPIT 3

Ki Proze Bondie Ena pou Bann Dimounn?

Kouma lavi pou ete dan nouvo lemond kan later pou vinn enn paradi?

SAPIT 4

Kisannla Zezi Kris?

Aprann kifer Zezi li Lemesi ki Bondie ti promet, kotsa li sorti, ek kifer li sel Garson ki Zeova inn kree direk.

SAPIT 5

Laranson​—Pli Gran Kado ki Bondie Inn Donn Nou

Ki ete laranson? Kouma ou kapav gagn bann benediksion gras-a laranson?

SAPIT 6

Ki Ariv Nou kan Nou Mor?

Get seki Labib dir lor sa de kestion-la: Ki ariv nou kan nou mor? Kifer bann dimounn mor?

SAPIT 7

Pou Ena enn Rezireksion!

Eski ou finn perdi enn kikenn ki ou kontan dan lamor? Eski ou pou kapav rezwenn li ankor? Get seki Labib ansegne lor rezireksion.

SAPIT 8

Ki Ete Rwayom Bondie?

Boukou dimounn konn lapriyer Notre père. Ki savedir: “Fer to regn [“Rwayom,” NW] vini”?

SAPIT 9

Eski Lafin Dimond Pre?

Gete kouma latitid ek fason ki bann dimounn azir otour nou montre ki nou pe viv dan lepok zis avan lafin dimond, parey kouma Labib ti predir.

SAPIT 10

Laverite lor Bann Anz ek Bann Demon

Labib koz lor bann anz ek bann demon. Eski sa bann kreatir spiritiel la vremem existe? Eski zot kapav ed nou ouswa fer nou ditor?

SAPIT 11

Kifer Ena Sa Kantite Soufrans-La?

Boukou dimounn rann Bondie responsab pou tou bann soufrans ki ena dan lemond. Ki ou panse? Get bann rezon ki Bondie done kifer dimounn soufer.

SAPIT 12

Kouma Ou Kapav Vinn Kamarad Bondie?

Li posib pou amenn enn lavi ki fer Zeova kontan. Ou kapav vinn so kamarad.

SAPIT 13

Respekte Lavi ki Bondie Inn Done

Ki Bondie panse lor lavortman, met disan, ek lavi bann zanimo?

SAPIT 14

Ou Fami Kapav Viv Ere

Zezi ti montre so lamour pou lezot, ek se enn lexanp ki bann mari, bann fam, bann paran, ek bann zanfan kapav imite. Ki nou kapav aprann ar Zezi?

SAPIT 15

Bon Fason pou Ador Bondie

Examinn sis pwin ki idantifie bann ki pratik vre relizion.

SAPIT 16

Ador Bondie Kouma Li, Li Anvi

Ki bann difikilte ou kapav gagne kan ou koz lor ou krwayans avek lezot? Kouma ou kapav fer sa san ki ou ofans zot?

SAPIT 17

Privilez ki Nou Ena pou Priye

Eski Bondie ekoute kan ou priye? Pou reponn sa kestion-la, ou bizin kone seki Labib ansegne lor lapriyer.

SAPIT 18

Eski Mo Bizin Vwe Mo Lavi ar Bondie ek Pran Batem?

Ki bann letap ou bizin fer pou ki ou kapav pran batem? Get sinifikasion batem ek kouma sa pase.

SAPIT 19

Kontign Res Kamarad Zeova

Kouma nou kapav montre lamour ek rekonesans pou tou seki Bondie inn fer pou nou?

Not

Sinifikasion bann mo ek bann expresion ki’nn servi dan liv Ki Labib Ansegn Nou?