Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 10

Kouma Ou Kapav Rekonet Vre Relizion?

Kouma Ou Kapav Rekonet Vre Relizion?

1. Eski ena enn sel vre relizion?

“Zot bizin mefie bann fos profet.”​—MATTHIEU 7:15.

Jésus ti ansegn so bann disip lor enn sel relizion, vre relizion. Li ti konpar sa ar enn semin ki amenn ver lavi pou touletan. Jésus ti dir: “Zis enn tigit ki trouv” sa semin-la. (Matthieu 7:14) Bondie aksepte zis ladorasion ki baze lor so Parol, Labib. Tou bann vre adorater ena mem krwayans, akoz samem ena linite parmi zot.​—Lir Jean 4:​23, 24; 14:6; Éphésiens 4:​4, 5.

Get video Eski Bondie Aksepte Tou Form Ladorasion?

2. Ki Jésus ti dir lor bann fos Kretien?

“Zot deklar an piblik ki zot konn Bondie, me zot renie Li par zot bann aksion.”​—TITE 1:16

Jésus ti dir ki bann fos profet ti pou kontaminn vre relizion Kretien. Kan get zot, zot paret kouma bann vre adorater. Zot pretann ki zot bann Kretien. Me ou kapav kone ki kalite dimounn zot ete vremem. Kouma? Zis bann Kretien ki pratik vre relizion, ki manifeste bann kalite ek fason azir ki tou dimounn kapav remarke.​—Lir Matthieu 7:​13-23.

3. Kouma ou kapav rekonet bann vre adorater ki pratik vre relizion?

Anou examinn sink pwin ki permet nou idantifie zot:

  • Bann vre adorater konsider Labib kouma Parol Bondie. Zot fer zefor pou viv an-akor avek so bann prinsip. Alor, vre relizion diferan avek enn relizion ki baze lor panse bann zom. (Matthieu 15:​7-9) Bann vre adorater met an pratik seki zot ansegne.​—Lir Jean 17:17; 2 Timothée 3:​16, 17.

  •   Bann vre disip Jésus donn loner nom Bondie, Jéhovah. Jésus ti donn loner nom Bondie kan li ti fer konn sa nom-la. Li ti ed bann dimounn pou konn Bondie ek li ti ansegn zot pou priye ki nom Bondie sanktifie. (Matthieu 6:9) Kot ou reste, ki relizion ki fer konn nom Bondie?​—Lir Jean 17:26; Romains 10:​13, 14.

  • Bann vre Kretien pres Rwayom Bondie. Bondie ti avoy Jésus lor later pou pres bon nouvel lor so Rwayom. Sa Rwayom-la se sel lespwar pou bann dimounn. Jésus ti koz lor la ziska zour so lamor. (Luc 4:43; 8:1; 23:​42, 43) Li ti dir ki so bann disip ti pou pres sa Rwayom-la. Si enn kikenn apros ar ou ek koz lor Rwayom Bondie, dan ki relizion ou pou dir li ete?​—Lir Matthieu 24:14.

  • Bann disip Jésus pa fer parti dan sa move lemond-la. Ou kapav rekonet zot parski zot pa pran par dan bann zafer politik ni dan okenn lager. (Jean 17:16; 18:36) Anplis, zot pa adopte mem mantalite sa lemond-la ni zot pratik bann kitsoz ki kapav fer zot ditor.​—Lir Jacques 4:4.

  • Bann vre Kretien ena enn gran lamour sakenn pou zot kamarad. Gras-a Parol Bondie, zot aprann respekte tou bann ras. Mem si bann fos relizion finn bien soutenir bann lager parmi bann nasion, bann vre adorater zot, zot refiz fer sa. (Mika 4:​1-3) Okontrer, zot servi maximum zot letan ek zot dibien pou ed ek ankouraz lezot.​—Lir Jean 13:​34, 35; 1 Jean 4:20.

4. Eski ou kapav dir ki sa vre relizion-la sa?

Ki relizion ki baz tou so bann lansegnman lor Parol Bondie? Ki relizion ki donn loner nom Bondie, ek anonse ki Rwayom Bondie se sel lespwar pou bann dimounn? Ki relizion montre lamour ek pa partisip dan bann lager? Ki ou panse?​—Lir 1 Jean 3:​10-12.