Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 14

Kifer Bondie Ena enn Lorganizasion?

Kifer Bondie Ena enn Lorganizasion?

1. Kifer Bondie ti organiz nasion Israël?

Bondie ti fer bann desandan Abraham vinn enn nasion. Li ti organiz zot ek ti donn zot bann lalwa. Li ti apel sa nasion-la “Israël” ek Li ti donn li responsabilite pou protez so parol ek vre ladorasion. (Psaume 147:​19, 20) Gras-a Israël, bann dimounn dan tou nasion ti kapav gagn bann bienfe.​—Lir Genèse 22:18.

Bondie ti swazir bann Izraelit pou ki zot vinn so bann temwin. Zot zistwar aprann nou enn kitsoz: Kan nou obeir bann lalwa Bondie, nou gagn bann bienfe. (Deutéronome 4:6) Alor, gras-a bann Izraelit, lezot ti kapav konn vre Bondie.​—Lir Isaïe 43:​10, 12.

2. Kifer bann vre Kretien zot organize?

Avek letan, bann Izraelit ti perdi faver Bondie, ek Jéhovah ti ranplas sa nasion-la par kongregasion Kretien. (Matthieu 21:43; 23:​37, 38) Azordi, Jéhovah servi bann vre Kretien kouma so bann temwin, dan plas bann Izraelit.​—Lir Actes 15:​14, 17.

Jésus ti organiz so bann disip pou ki zot prese ek fer bann disip dan tou nasion. (Matthieu 10:​7, 11; 24:14; 28:​19, 20) Azordi, sa travay-la inn ariv so top, alor ki sa sistem kot nou pe viv la pe al fini. Premie fwa dan listwar, Jéhovah finn rasanble bann milyon dimounn dan tou nasion pou servi Li dan vre ladorasion. (Révélation 7:​9, 10) Bann vre Kretien zot bien organiz zot pou ki zot kapav ankouraz ek ed sakenn zot kamarad. Partou lor later, zot ena mem program lansegnman Labib dan zot bann renion.​—Lir Hébreux 10:​24, 25.

 3. Kouma lorganizasion modern bann Temwin Jéhovah inn koumanse?

Dan bann lane 1870 enn ti group etidian Labib ti redekouver bann verite biblik ki bann dimounn ti’nn bliye depi lontan. Zot ti kone ki Jésus ti organiz bann premie Kretien pou ki zot al prese, alor zot ti koumans enn kanpagn predikasion internasional. An 1931 zot finn adopte nom Temwin Jéhovah.​—Lir Actes 1:8; 2:​1, 4; 5:42.

4. Kouma bann Temwin Jéhovah organize?

Dan premie siek, bann kongregasion Kretien dan boukou pei ti aksepte direksion enn komite santral ki ti rekonet Jésus kouma Sef kongregasion. (Actes 16:​4, 5) Zordi osi parey, bann Temwin Jéhovah dan lemond antie profit lexperyans bann ansien ki form sa Komite Santral-la. Zot diriz travay ki fer dan bann biro nasional bann Temwin Jéhovah, kot tradir, inprim, ek distribie bann piblikasion biblik dan plis ki 600 lang. Se koumsa ki Komite Santral kapav donn lankourazman ek direksion spiritiel dan plis ki 100,000 kongregasion dan lemond antie. Dan sak kongregasion, ena bann zom kalifie ki servi kouma ansien, ouswa sirveyan. Sa bann zom-la pran swin troupo Bondie avek boukou lamour.​—Lir 1 Pierre 5:​2, 3.

Bann Temwin Jéhovah organize pou anons bon nouvel ek fer bann disip. Parey kouma bann zapot, nou prese lakaz par lakaz. (Actes 20:20) Nou propoz bann dimounn ki vremem kontan laverite, enn letid Labib. Me bann Temwin Jéhovah zot pa zis enn lorganizasion. Nou enn fami, ek nou ena enn Papa ki kontan nou. Nou tou nou bann frer ek ser ki pran swin sakenn zot kamarad. (2 Thessaloniciens 1:3) Pep Jéhovah li organize dan enn fason pou fer Bondie plezir ek ed lezot. Akoz sa, pep Bondie limem fami pli ere ki ena lor later.​—Lir Psaume 33:12; Actes 20:35.