Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 4

Kisannla Jésus Christ?

Kisannla Jésus Christ?

1. Kouma Jésus so lavi inn koumanse?

Kifer bann dimounn pa ti ezite pou koz avek Jésus?​—MATTHIEU 11:29; MARC 10:​13-16.

Jésus ti diferan avek tou lezot dimounn. Avan ki li ne lor later, li ti viv dan lesiel antan ki enn lespri. (Jean 8:23) Limem premie kreasion Bondie ek li ti ed Bondie pou kree tou lezot kitsoz. Li tousel ki Jéhovah inn kree direk, akoz sa li apropriye ki apel li ‘sel Garson ki Bondie inn kree direk.’ (Jean 1:14) Jésus ti servi antan ki Port-Parol Bondie, pou sa rezon-la Labib apel li “Laparol.”​—Lir Proverbes 8:​22, 23, 30; Colossiens 1:​15, 16.

2. Kifer Jésus ti vinn lor later?

Bondie ti avoy so Garson lor later kan Li ti transfer lavi so Garson, ki ti avek Li dan lesiel, dan vant enn vierz, enn Zwiv ki ti apel Marie. An realite, papa Jésus pa ti enn imin. (Luc 1:​30-35) Jésus ti vinn lor later (1) pou ansegn laverite lor Bondie, (2) pou montre nou, atraver so lexanp, kouma pou fer volonte Bondie mem dan bann sitiasion difisil, ek (3) pou donn so lavi parfe kouma “enn ranson.”​—Lir Matthieu 20:28.

3. Kifer nou bizin enn ranson?

Enn ranson se pri ki peye pou liber enn dimounn ki’nn kondane amor. (Exode 21:​29, 30) Lamor ek lavieyes pa ti form parti dan proze ki Bondie ti ena pou bann dimounn. Kouma nou konn sa? Bondie ti dir premie zom, Adam, ki si li fer seki Labib apel enn “pese,” li pou mor. Si Adam pa ti fer pese, zame li pa ti pou mor. (Genèse 2:​16, 17; 5:5) Dapre Labib, lamor “finn rant” dan lemond atraver Adam. Alor, tou bann desandan  Adam finn erit pese ansam avek so kondanasion, setadir lamor. Pou nou kapav libere ar sa kondanasion-la, nou bizin enn ranson.​—Lir Romains 5:12; 6:23.

Kisannla ti pou kapav pey sa ranson-la ek liber nou ar lamor? Okenn imin inparfe pa kapav pey pese lezot, parski kan nou mor, nou pey zis nou prop pese.​—Lir Psaume 49:​7-9.

4. Kifer Jésus inn mor?

Jésus pa ti kouma nou. Li ti enn zom parfe. Li pa ti bizin mor pou so bann pese, parski zame li’nn fer pese. Me, se pou pese lezot ki Jésus inn mor. Bondie ti montre lamour extraordiner ki Li ena pou bann dimounn kan Li ti avoy so Garson pou mor pou nou. Jésus osi ti montre lamour ki li ena pou nou kan li ti obeir so Papa ek kan li ti donn so lavi pou nou bann pese.​—Lir Jean 3:16; Romains 5:​18, 19.

Get video Kifer Zezi Inn Mor?

5. Ki Jésus pe fer asterla?

Kan li ti lor later, Jésus ti geri bann malad, li ti resisit bann dimounn mor, ek li ti soulaz bann ki ti pe soufer. Kan li ti fer sa, li ti montre seki li ti pou fer plitar pou tou bann dimounn obeisan. (Matthieu 15:​30, 31; Jean 5:28) Apre so lamor, Bondie ti redonn Jésus lavi antan ki enn lespri. (1 Pierre 3:18) Lerla, Jésus ti atann dan kote drwat Bondie ziska ki Jéhovah donn li pouvwar pou regne antan ki Lerwa lor later antie. (Hébreux 10:​12, 13) Azordi, Jésus pe regne dan lesiel, ek so bann disip pe anons sa bon nouvel-la partou lor later.​—Lir Daniel 7:​13, 14; Matthieu 24:14.

Biento, Jésus pou servi so pouvwar antan ki Lerwa pou tir tou soufrans ek tou bann ki pe fer lezot soufer. Tou bann ki ena lafwa an Jésus ek ki obeir li, pou viv dan enn paradi lor later.​—Lir Psaume 37:​9-11.