Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 2

Kisannla Bondie?

Kisannla Bondie?

1. Kifer nou bizin ador Bondie?

Vre Bondie Limem Kreater tou kitsoz. Li pena koumansman ek zame Li pou ena enn lafin. (Psaume 90:2) Limem ki donn nou bann bon nouvel ki trouv dan Labib. (1 Timothée 1:11) Limem ki donn nou lavi, alor nou bizin ador zis Li tousel.​—Lir Révélation 4:11.

2. Kouma Bondie ete?

Zame personn pa’nn trouv Bondie parski Bondie enn Lespri. Savedir ki Li ena enn form lavi pli siperyer ki bann kreatir ki viv lor later. (Jean 1:18; 4:24) Me, atraver bann kitsoz ki Li’nn fer, nou kapav konn so personalite. Par exanp, bann varyete frwi ek fler ki ena lor later montre ki Li enn Bondie ki ena lamour ek sazes. Grander liniver montre nou ki Li ena enn gran pouvwar.​—Lir Romains 1:20.

Nou kapav aprann ankor plis lor personalite Bondie kan nou lir Labib. Par exanp, Labib dir nou ki kitsoz Bondie kontan ek ki kitsoz Li pa kontan, kouma Li tret bann dimounn, ek kouma Li reazir dan diferan sitiasion.​—Lir Psaume 103:​7-10.

3. Eski Bondie ena enn nom?

Jésus ti dir: “Nou Papa ki dan lesiel, ki to nom sanktifie.” (Matthieu 6:9) Bondie ena boukou tit, me Li ena zis enn sel nom. Sak lang pronons li dan diferan fason. Dan Maurice, souvan bann dimounn dir “Jéhovah.” Me ena lezot dimounn ki pronons li “Yahvé,” ouswa “Jah.”​—Lir Psaume 83:18.

Bann dimounn finn tir nom Bondie dan boukou Labib ek finn ranplas li par bann tit kouma Segner ouswa Leternel. Me kan ti ekrir Labib, nom Bondie ti paret anviron  7,000 fwa. Jésus ti fer konn sa nom-la kan li ti ansegn bann dimounn lor Bondie.​—Lir Jean 17:26.

Get video Eski Bondie Ena enn Nom?

4. Eski Jéhovah interese ar nou?

Parey kouma sa bon papa-la, Bondie pe fer bann kitsoz pou nou viv bien dan lavenir

Zordi ena boukou soufrans lor later. Eski savedir ki Bondie pa interese ar nou? Sertin dimounn pretann ki Bondie fer nou soufer pou teste nou. Me sa li pa vre.​—Lir Jacques 1:13.

Bondie finn onor bann dimounn kan Li’nn donn zot liberte pou swazir. Eski nou pa apresie liberte ki nou ena pou swazir pou servi Bondie? (Josué 24:15) Pourtan, boukou dimounn swazir pou fer lezot ditor. Akoz sa, boukou dimounn soufer. Jéhovah bien sagrin kan Li trouv tou sa linzistis-la.​—Lir Genèse 6:​5, 6.

Jéhovah Li enn Bondie ki interese ar nou. Li anvi ki nou viv ere. Biento, Li pou tir tou soufrans ek tou bann ki pe fer lezot soufer. Antretan, Li ena enn bon rezon pou permet sa soufrans-la pou enn sertin peryod letan. Dan leson wit, nou pou trouve ki sa rezon-la sa.​—Lir 2 Pierre 2:9; 3:​7, 13.

5. Kouma nou kapav vinn pli pros ar Bondie?

Jéhovah invit nou pou vinn pros ar Li kan nou koz ar Li dan lapriyer. Li interese ar sakenn parmi nou. (Psaume 65:2; 145:18) Li pre pou pardonn nou. Li trouv bann zefor ki nou fer pou fer Li plezir, mem si parfwa nou pa reisi. Alor, mem si nou inparfe, nou kapav ena enn bon relasion avek Bondie.​—Lir Psaume 103:​12-14; Jacques 4:8.

Jéhovah inn donn nou lavi. Alor, nou bizin kontan Li plis ki ninport kisannla. (Marc 12:30) Ou pou montre Bondie ki ou kontan Li kan ou aprann konn Li ek kan ou fer seki Li demann ou. Amezir ou fer sa, ou pou vinn pli pros ar Li.​—Lir 1 Timothée 2:4; 1 Jean 5:3.