Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 5

Ki Proze Bondie Ena pou Later?

Ki Proze Bondie Ena pou Later?

1. Kifer Bondie ti kree later?

Later se plas kot bann dimounn viv, ek se Bondie ki’nn donn nou sa. Li pa’nn kree premie koup imin Adam ek Ève, pou gagn zanfan ek ranpli lesiel. An realite, Li’nn kree bann anz pou viv dan lesiel. (Job 38:​4, 7) Bondie ti met premie zom dan enn zoli paradi ki apel zardin Éden. (Genèse 2:​15-17) Li ti donn Adam ek bann desandan ki li ti pou gagne plitar, posibilite pou viv pou touletan lor later.​—Lir Psaume 37:29; 115:16.

Koumansman, zis zardin Éden ki ti enn paradi. Adam ek Ève ti bizin gagn bann zanfan ek ranpli later. Avek letan, zot ti bizin ena kontrol lor later antie ek zot ti bizin fer li vinn enn paradi. (Genèse 1:28) Later zame pa pou detrir. Later pou res touletan landrwa kot bann dimounn bizin viv.​—Lir Psaume 104:5.

Get video Kifer Bondie Ti Kree Later?

2. Kifer later pa enn paradi zordi?

Adam ek Ève inn dezobeir Jéhovah, alor Li’nn tir zot dan zardin. Paradi inn disparet, ek personn pa’nn reisi fer later revinn kouma li ti ete avan. Labib dir: “Finn met later dan lame sa kikenn ki move-la.”​—Job 9:24.​—Lir Genèse 3:​23, 24.

Eski Jéhovah inn les sa proze ki Li ti ena depi koumansman la, tonbe? Non! Li Tou-Pwisan. So proze pa kapav tom dan delo. (Isaïe 45:18) Li pou fer an-sort ki bann dimounn kapav viv kouma Li, Li ti anvi zot viv dan koumansman.​—Lir Psaume 37:​11, 34.

3. Kouma Paradi pou retabli?

Later pou revinn enn paradi kan Jésus pou regne antan ki Lerwa ki Bondie inn swazir. Dan enn lager ki apel Har-​Maguédôn, Jésus avek bann anz Bondie pou detrir tou bann ki opoz  zot ar Bondie. Lerla li pou anprizonn Satan pandan 1,000 an. Pep Bondie pou reisi travers sa destriksion-la, parski Jésus pou gid zot ek pou protez zot. Zot pou viv pou touletan dan Paradi lor later.​—Lir Révélation 20:​1-3; 21:​3, 4.

4. Kan soufrans pou arete?

Kan eski Bondie pou tir lemal lor later? Jésus ti donn enn “sign” pou montre kan lafin pou vini. Bann kondision ki ena dan lemond zordi pe met lavi bann dimounn an danze. Sa montre ki nou pe viv dan “konklizion sa sistem-la.”​—Lir Matthieu 24:​3, 7-14, 21, 22.

Pandan sa 1,000 an-la, Jésus ki dan lesiel, pou regn lor later ek li pou tir tou soufrans. (Isaïe 9:​6, 7; 11:9) Li pa pou azir zis kouma enn Lerwa, me li pou azir osi kouma enn Gran Pret. Li pou cancel pese tou bann ki kontan Bondie ek Bondie pou servi li pou tir maladi, lavieyes, ek lamor.​—Lir Isaïe 25:8; 33:24.

5. Kisannla ki pou viv dan Paradi?

Dan Lasal Bann Temwin Jéhovah, ou pou zwenn bann dimounn ki kontan Bondie ek ki anvi aprann fer Li plezir

Se bann dimounn ki obeir Bondie ki pou viv dan Paradi. (1 Jean 2:17) Jésus ti avoy so bann disip pou al rod bann dimounn inb ek montre zot ki zot bizin fer pou zot gagn faver Bondie. Zordi, Jéhovah pe prepar plizir milyon dimounn pou viv dan Paradi ki pou ena biento lor later. (Tsephania 2:3) Dan Lasal Bann Temwin Jéhovah, nou aprann kouma pou vinn bann pli bon mari, pli bon papa, pli bon fam, ek bann pli bon mama. Bann zanfan ek bann paran ador Bondie ansam ek aprann kouma pou tir profi ar sa bon nouvel-la.​—Lir Mika 4:​1-4.