Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 8

Kifer Bondie Permet Lemal ek Soufrans?

Kifer Bondie Permet Lemal ek Soufrans?

1. Kouma lemal inn koumanse?

Bondie finn les bann zom diriz later ase lontan pou montre ki zot pa kapav regle bann problem ki limanite pe kone

Lemal ti aparet lor later kan Satan ti koz premie manti. Dan koumansman, Satan ti enn anz parfe, me li “pa’nn tini ferm dan laverite.” (Jean 8:44) Li ti devlop enn dezir pou gagn ladorasion ki zis Bondie tousel merite. Satan ti koz manti ar Ève, premie fam, ek ti konvink li pou obeir li plito ki Bondie. Adam ti swiv Ève: Li osi li ti dezobeir Bondie. Sa desizion-la finn amenn soufrans ek lamor.​—Lir Genèse 3:​1-6, 19.

Kan Satan ti ankouraz Ève pou dezobeir Bondie, li ti deklans enn rebelion kont drwa ki Bondie ena pou dirize ouswa kont so pozision antan ki Pli Gran. Laplipar dimounn finn swiv Satan ek zot pa finn aksepte Bondie kouma zot Sef. Se koumsa ki Satan inn vinn “sef lemond.”​—Lir Jean 14:30; 1 Jean 5:19.

2. Eski kreasion Bondie ti ena enn defo?

Tou bann kitsoz ki Bondie inn fer zot parfe. Bann imin ek bann anz ki Bondie ti kree, ti ena kapasite pou obeir Li dan enn fason parfe. (Deutéronome 32:​4, 5) Bondie inn kree nou avek liberte pou swazir ant seki bon ek seki move. Sa liberte-la donn nou lokazion pou montre nou lamour pou Bondie.​—Lir Jacques 1:​13-15; 1 Jean 5:3.

3. Kifer Bondie finn permet soufrans zordi?

Pou enn sertin letan, Jéhovah finn toler sa rebelion kont drwa ki Li ena pou dirize la. Kifer? Pou montre ki tou zefor ki bann dimounn fer pou dirize san Li, pa amenn bann bienfe pou bann dimounn. (Ecclésiaste 7:29; 8:9) Sa  fer 6,000 an depi ki bann dimounn dirize, me ena enn kitsoz ki kler: Bann dirizan imin pa’nn reisi eliminn lager, krim, linzistis, ouswa maladi.​—Lir Jérémie 10:23; Romains 9:17.

Parkont, bann ki aksepte dominasion Bondie, zot, zot gagn bann bienfe. (Isaïe 48:​17, 18) Biento, Jéhovah pou detrir tou bann gouvernman imin. Zis bann dimounn ki aksepte ki Bondie diriz zot, pou res lor later.​—Isaïe 11:9.​—Lir Daniel 2:44.

Get video Kifer Bondie Permet Soufrans?

4. Ki kitsoz, pasians Bondie donn nou lokazion pou fer?

Satan ti pretann ki tou dimounn pe servi Jéhovah par lintere. Eski ou ti pou kontan prouve ki sa li enn mansonz? Ou kapav fer sa! Pasians Bondie permet nou tou montre si nou prefer ki se Bondie ki diriz nou ouswa bann dimounn. Nou montre swa ki nou’nn fer par fason ki nou viv.​—Lir Job 1:​8-12; Proverbes 27:11.

5. Kouma nou montre ki nou’nn swazir Bondie kouma nou Sef?

Bann swa ki nou fer montre si vremem nou anvi ki Bondie vinn nou Sef

Nou montre ki nou’nn swazir Bondie kouma nou Sef kan nou rod ladorasion ki baze lor so Parol, Labib, ek nou pratik li. (Jean 4:23) Parey kouma Jésus, nou montre ki nou pa’le ki Satan vinn nou sef kan nou pa pran par dan bann zafer politik ek dan bann lager.​—Lir Jean 17:14.

Satan servi so pouvwar pou ankouraz bann pratik imoral, ki fer ditor. Nou bann kamarad ek nou bann fami kapav boufonn ouswa lager ar nou parski nou rezet sa bann pratik-la. (1 Pierre 4:​3, 4) Nou ena enn swa pou fer: Eski nou pou frekant bann dimounn ki kontan Bondie? Eski nou pou obeir Bondie so bann lalwa ki saz ek ki ranpli ar lamour? Si wi, nou pou prouve ki Satan ti koz manti kan li ti dir ki devan bann leprev, personn pa pou obeir Bondie.​—Lir 1 Corinthiens 6:​9, 10; 15:33.

Lamour ki Bondie ena pou bann dimounn donn nou garanti ki lemal ek soufrans pou disparet. Bann ki montre ki zot krwar ki sa pou arive, pou viv pou touletan lor later.​—Lir Jean 3:16.