Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 13

Ki Bon Nouvel Ena Konsernan Bann Relizion?

Ki Bon Nouvel Ena Konsernan Bann Relizion?

1. Eski tou relizion bon?

Ena bann dimounn sinser dan tou relizion. Bondie trouv sa bann dimounn-la, Li interese ar nou tou; sa se enn bon nouvel. Malerezman, boukou dimounn finn servi larelizion pou fer bann move kitsoz. (2 Corinthiens 4:​3, 4; 11:​13-15) Dapre bann reportaz, ena sertin relizion ki mem inplike dan terorism, dan bann masak pou eliminn enn ras ouswa enn kominote an antie, dan bann lager ek bann agresion sexiel lor bann zanfan. Bann dimounn sinser bien tris kan zot tann sa!​—Lir Matthieu 24:​3-5, 11, 12.

Vre relizion glorifie Bondie, me fos relizion li, li pa fer Bondie plezir. Li ansegn bann lide ki pa sorti dan Labib, parmi ena bann fos lansegnman lor Bondie ek lor lamor. Me Jéhovah anvi ki bann dimounn konn laverite lor Li.​—Lir Ézékiel 18:4; 1 Timothée 2:​3-5.

2. Ki bon nouvel ena konsernan bann relizion?

Boukou relizion dir ki swadizan zot kontan Bondie, me an realite se lemond Satan ki zot kontan. Me erezman, Bondie pa les sa bann relizion-la anbet Li. (Jacques 4:4) Parol Bondie servi lexpresion “Gran Babylone” pou koz lor tou bann fos relizion. Babylone ti enn ansien lavil, ek se laba mem ki fos relizion finn koumanse apre Deliz dan lepok Noé. Biento, Bondie pou detrir enn sel kout tou bann relizion ki pe anbet bann dimounn ek ki pe fer dominer ar zot.​—Lir Révélation 17:​1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Ena ankor enn bon nouvel: Jéhovah pa bliye bann dimounn sinser ki dan diferan fos relizion partou lor later. Li pe rasanble sa bann dimounn-la kan Li ansegn zot laverite.​—Lir Mika 4:​2, 5.

 3. Ki bann dimounn sinser bizin fer?

Vre relizion pe reini bann dimounn

Jéhovah interese ar bann dimounn ki kontan seki vre ek seki bon. Li ankouraz zot pou kit fos relizion. Bann dimounn ki kontan Bondie dispoze pou fer bann sanzman pou fer Li plezir.​—Lir Révélation 18:4.

Dan premie siek, kan bann dimounn sinser ti tann sa bon nouvel-la ar bann zapot, zot ti aksepte sa avek enn gran lazwa. Gras-a Jéhovah, zot finn aprann enn nouvo fason viv, enn fason viv ki fer zot gagn plis lazwa, ki donn zot lavi enn sans ek enn lespwar. Zot enn bon lexanp pou nou zordi. Kouma? Zot finn montre ki zot finn aksepte sa bon nouvel-la kan zot finn met Jéhovah an premie dan zot lavi.​—Lir 1 Thessaloniciens 1:​8, 9; 2:13.

Jéhovah akeyir bann dimounn ki kit fos relizion ek Li fer zot vinn enn manb so fami. Si ou aksepte linvitasion Jéhovah, ou pou gagn so lamitie, enn nouvo fami frer ek ser ki ador Jéhovah, ek lavi eternel.​—Lir Marc 10:​29, 30; 2 Corinthiens 6:​17, 18.

4. Kouma Bondie pou amenn lazwa partou lor later?

Zizman ki fos relizion pou kone biento, li enn bon nouvel. Zordi, partou lor later bann dimounn pe soufer parski lezot pe fer dominer ar zot. Bondie pou soulaz tou sa bann dimounn-la. Fos relizion zame pa pou kapav anbet ek diviz limanite ankor. Tou dimounn lor later pou ini ansam pou ador sel vre Bondie.​—Lir Révélation 18:​20, 21; 21:​3, 4.