Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 3

Eski Sa Bon Nouvel-la Vremem Sorti kot Bondie?

Eski Sa Bon Nouvel-la Vremem Sorti kot Bondie?

1. Kisannla ki finn ekrir Labib?

Bann dimounn pou viv pou touletan lor later. Sa se enn bon nouvel ki trouv dan Labib. (Psaume 37:29) Bondie inn servi 40 zom fidel pou ekrir sa 66 ti liv ki trouv dan Labib la. Sink premie liv finn ekrir par Moïse, inn gagn anviron 3,500 an. Dernie liv finn ekrir par lapot Jean, inn gagn plis ki 1,900 an. Kisannla so panse sa bann ekrivin-la finn ekrir? Zot finn ekrir panse Bondie, pa zot prop panse, parski Bondie finn servi so lespri sin pou kominik ar zot. (2 Samuel 23:2) Alor, se Jéhovah ki finn fer ekrir Labib.​—Lir 2 Timothée 3:16; 2 Pierre 1:​20, 21.

Get video Kisannla Ki Finn Fer Ekrir Labib?

2. Kouma nou kapav sir ki Labib dir laverite?

Nou kone ki Labib sorti kot Bondie parski li dir exakteman ek an detay seki pou arive dan lavenir. Okenn zom pa kapav fer sa. (Josué 23:14) Zis Bondie Tou-Pwisan ki kapav anons lavenir bann dimounn dan enn fason exakt.​—Lir Isaïe 42:9; 46:10.

Si enn liv sorti kot Bondie, savedir ki pena enn lot liv kouma li. Labib pena so segon. Li finn inprime dan enn santenn lang an plizir milyar kopi. Labib existe depi bien lontan, me seki li dir li an-akor avek lasians. Sa 40 ekrivin-la pa finn kontredir zot kamarad. * Anplis, bann parol ki ena dan Labib reflet dan enn fason bien kler lamour Bondie. Sa liv-la ankor ena pouvwar pou amelior lavi bann dimounn. Azordi, tou sa bann prev-la pe konvink plizir milyon dimounn ki Labib li vremem Parol Bondie.​—Lir 1 Thessaloniciens 2:13.

Get video Kouma Nou Kapav Sir ki Labib Dir Laverite?

 3. Lor ki kitsoz Labib koze?

Labib koz sirtou lor enn bon nouvel: Bondie ena enn proze ranpli ar lamour pou bann dimounn. Bann Lekritir explike kouma dan koumansman listwar limanite, bann dimounn ti perdi privilez pou viv dan Paradi lor later ek kouma alafin Bondie pou refer later vinn enn paradi.​—Lir Révélation 21:​4, 5.

Dan Parol Bondie ena osi bann lalwa, bann prinsip, ek bann konsey. Anplis, dan Labib ena bann zistwar ki explik nou kouma Bondie finn tret bann dimounn​—bann zistwar ki fer nou kone ki kalite Bondie Li ete. Alor, Labib kapav ed ou pou konn Bondie. Li explike kouma ou kapav vinn so kamarad.​—Lir Psaume 19:​7, 11; Jacques 2:23; 4:8.

4. Kouma ou kapav konpran Labib?

Sa brosir-la servi mem metod ki Jésus ti servi dan lepase pou ed ou konpran Labib. Jésus ti sit plizir text Labib enn apre lot, ek li ti explik “sinifikasion bann Lekritir.”​—Lir Luc 24:​27, 45.

Pena nanye ki pli interesan ki bann bon nouvel ki sorti kot Bondie. Pourtan, sertin dimounn pa interese ar sa bon nouvel-la; ena ki mem agase kan zot tann sa. Me, pa les sa dekouraz ou. Se selman si ou aprann konn Bondie ki ou pou kapav gagn lespwar pou viv pou touletan.​—Lir Jean 17:3.

 

^ par. 3 Get brosir Un livre pour tous.