Enn Bon Nouvel Ki Sorti kot Bondie!

Ki sa bon nouvel ki sorti kot Bondie la? Kifer nou kapav krwar ladan? Sa brosir-la reponn bann kestion Biblik ki bann dimounn souvan poze.

Kouma sa Brosir-la Kapav Ed Ou

Gras-a sa brosir-la ou pou aprann direk dan Parol Bondie, Labib. Aprann kouma ou kapav rod bann referans dan ou Labib.

Ki Ete Sa Bon Nouvel-La?

Aprann ki ete sa bon nouvel ki sorti kot Bondie la, kifer ou bien bizin tann sa, ek ki ou bizin fer.

Kisannla Bondie?

Eski Bondie ena enn nom ek eski Li interese ar nou?

Eski Sa Bon Nouvel-la Vremem Sorti kot Bondie?

Kouma nou kapav sir ki mesaz ki ena dan Labib li laverite?

Kisannla Jésus Christ?

Aprann kifer Jésus inn mor, ki ete ranson, ek ki Jésus pe fer asterla.

Ki Proze Bondie Ena pou Later?

Labib explik nou kifer Bondie ti kree later, kan soufrans pou arete, ek dan lavenir ki pou ariv later ek bann ki viv lor la.

Ki Lespwar Ena pou Bann Dimounn Mor?

Ki arive kan nou mor? Eski enn zour nou pou retrouv nou bann fami ek kamarad ki’nn mor?

Ki Ete Rwayom Bondie?

Kisannla ki Lerwa dan Rwayom Bondie, ek ki sa Rwayom-la pou fer?

Kifer Bondie Permet Lemal ek Soufrans?

Kouma lemal inn koumanse, ek kifer Bondie finn permet soufrans ziska zordi? Eski pou nepli ena soufrans enn zour?

Kouma Ou Fami Kapav Ere?

Jéhovah ki enn Bondie ere, anvi ki bann fami viv ere. Labib donn bann konsey bien pratik pou bann mari, fam, paran, ek zanfan.

Kouma Ou Kapav Rekonet Vre Relizion?

Eski ena enn sel vre relizion? Examinn sink pwin ki permet nou idantifie vre relizion.

Ki Bienfe Nou Gagne Gras-a Bann Prinsip Labib?

Jésus ti explike kifer nou bizin direksion ek ki de prinsip Labib pli inportan.

Kouma Ou Kapav Vinn Pros ar Bondie?

Dekouver si Bondie ekout tou bann lapriyer, kouma nou bizin priye, ek ki lezot kitsoz nou kapav fer pou vinn pros ar Bondie.

Ki Bon Nouvel Ena Konsernan Bann Relizion?

Eski pou ariv enn zour kot tou dimounn pou ador sel vre Bondie ansam?

Kifer Bondie Ena enn Lorganizasion?

Labib dir kifer ek kouma bann vre Kretien organize.

Kifer Ou Bizin Kontign Aprann lor Jéhovah?

Kouma ou kapav fer lezot pro?t ou konesans lor Bondie ek so Parol? Ki kalite relasion ou kapav ena avek Bondie?