Skip to content

Skip to table of contents

 5em PARTI

Gran Deliz—Kisannla Ti Ekoute? Kisannla Pa Ti Ekoute?

Gran Deliz—Kisannla Ti Ekoute? Kisannla Pa Ti Ekoute?

Dan lepok Noé, laplipar dimounn ti fer seki move. Genèse 6:5

Adam ek Ève ti gagn bann zanfan, ek popilasion ti ogmante lor later. Avek letan, sertin anz ti swiv Satan dan so rebelion.

Zot ti vinn lor later ek zot ti pran lekor zom pou zot kapav marye ar bann fam. Sa bann madam-la ti gagn bann garson ki pa ti kouma tou dimounn, zot ti bien violan ek bien-bien for.

Later ti koumans ranpli ar bann dimounn ki ti fer bann move kitsoz. Labib dir ki bann dimounn lor later ti bien move ek touletan zot ti pe pans zis pou fer lezot ditor.

 Noé ti ekout Bondie ek ti fer enn lars. Genèse 6:13, 14, 18, 19, 22

Noé ti enn bon dimounn. Jéhovah ti dir Noé ki Li pou avoy enn gran deliz pou detrir bann move dimounn.

Bondie ti demann Noé pou ranz enn gran bato, enn lars. Noé ti bizin fer so fami ek tou sort kalite zanimo rant dan sa lars-la.

Noé ti fer bann dimounn kone ki dan enn tigit letan ankor Deliz pou vini, me zot pa ti ekoute. Sertin ti boufonn li; lezot ti deteste li.

Kan Noé ti fini fer lars, li ti fer bann zanimo rant ladan.